Yritys

Kokolelen tarina

Koko­le­len voi­si olet­taa viit­taa­van havai­ji­lai­seen uku­le­le-kie­li­soit­ti­meen, mut­ta tosia­sias­sa nimen taka­na on yri­tyk­se­ni viral­li­sen nimen soin­tui­sa lyhen­ne KOnsul­toin­ti ja KOulu­tus LEena LEmola.  

Koko­le­le sai alkun­sa syk­syl­lä 2018, jol­loin mie­les­sä­ni kai­kui yhä kovem­paa sisäi­nen ääni: perus­ta oma yri­tys!  Olen syn­ty­nyt yrit­tä­jä­per­hee­seen, perus­ta­nut palk­ka­joh­ta­ja­na yhden yri­tyk­sen, kou­lut­ta­nut yrit­tä­jiä yri­tys­toi­min­nas­sa, joh­ta­mi­ses­sa, tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä, val­men­ta­nut työyh­tei­sö­jä, joh­to­ryh­miä ja esi­mie­hiä. Olen työs­ken­nel­lyt kau­pan alal­la, yli­opis­tos­sa, meri- ja pape­ri­teol­li­suu­des­sa, rahoi­tus-, kään­nös- ja loka­li­soin­tia­lal­la, sivu­toi­mi­se­na yrit­tä­jä­nä osta­nut hie­man met­sää ja myy­nyt puu­ta, suo­jel­lut­kin met­sää­ni… mut­ta ikio­maa yri­tys­tä, jos­sa voin kes­kit­tyä omiin vah­vuuk­sii­ni ja into­hi­mo­ni koh­tei­siin, minul­la ei ole aiem­min ollut. Nyt on: KOKOLELE!

 Onnel­li­sim­mil­la­ni ja par­haim­mil­la­ni olen, kun pää­sen ohjaa­maan yri­tyk­siä ja orga­ni­saa­tioi­ta asia­kas­läh­töi­seen toi­min­taan. Saa­maan aikaan ilon ja onnis­tu­mi­sen tun­tei­ta, sekä näky­viä tulok­sia. Kai­kil­la orga­ni­saa­tioil­la on omat asiak­kaan­sa, sisäi­set ja ulkoi­set – välil­lä tar­vi­taan vain ulko­puo­li­sis­ta osaa­jaa aut­ta­maan näke­mään asia­kas­tar­peet ja nii­den luo­mat mahdollisuudet.

Sain mais­te­rin pape­rit kesäl­lä 1991 juu­ri kun Suo­mi sukel­si syvään lamaan. Opin tuol­loin kan­ta­pään kaut­ta, että toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­set voi­vat olla jär­kyt­tä­vän suu­ria ja odot­ta­mat­to­mia. Usko omaan teke­mi­seen voi olla kovas­sa. Oma kolauk­se­ni tuli pank­ki­maa­il­mas­ta, jos­sa olin juu­ri yle­ne­mäs­sä asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin kan­sain­vä­li­sis­sä ris­kien­hal­lin­ta­teh­tä­vis­sä. Pape­rit oli­vat joh­to­ryh­mäl­lä ja kuo­ha­rit jo kipat­tu ystä­vien kes­ken vaki­pai­kan ja yle­ne­mi­se­ni kun­niak­si. Jär­ky­tyk­se­ni oli suu­ri, kun kätee­ni tuli­kin tuhan­sien mui­den mää­rä­ai­kais­ten lail­la tie­to töi­den päät­ty­mi­ses­tä mas­sii­vis­ten yt-menet­te­ly­jen myö­tä. Tuol­loin opin nöy­ryyt­tä ja sit­keyt­tä lop­pue­lä­män tar­pei­siin, sekä toi­saal­ta myös uskon uusiin mah­dol­li­suuk­siin ja onnistumisiin.

Jokai­ses­sa yri­tyk­ses­sä ja orga­ni­saa­tios­sa on suh­dan­tei­siin ja toi­mia­loi­hin kat­so­mat­ta vah­vuu­ten­sa ja kehit­tä­mis­koh­teen­sa, sekä ennen kaik­kea mah­dol­li­suu­ten­sa. Koko­le­len tavoit­tee­na on aut­taa saa­maan nämä asiat esil­le nopeas­ti ja tehok­kaas­ti, innostaen.

Työ­ka­lu­re­pus­sa­ni on laa­ja vali­koi­ma eri­lai­sia pal­ve­lu­muo­toi­lun (busi­ness design) mene­tel­miä. Eni­ten käy­tän kui­ten­kin aikaa kuun­te­le­mi­seen ja ymmär­tä­mi­seen, sekä sen jäl­keen kehit­tä­mis- ja inno­voin­tieh­do­tuk­siin – tie­tys­ti asiakaslähtöisesti!

Missio, visio & arvot

Koko­le­len mis­sio­na on kehit­tää yri­tys­ten lii­ke­toi­min­taa asia­kas­läh­töi­ses­ti ja tuottavasti

Koko­le­len visio­na on kehit­tää asiak­kai­den ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa uusia, käy­tän­nön­lä­hei­siä innovointitapoja

Kokolelen arvoina ovat:

  • rehel­li­syys – ker­ron raken­ta­val­la taval­la myös ongelmakohdista
  • sel­keys – käy­tän sel­ko­kiel­tä ja perus­te­len näkemykseni
  • asiak­kaan arvos­ta­mi­nen – arvos­tan vai­tio­lo­vel­vol­li­suut­ta, sekä kun­nioi­tan asia­kas­ta ja hänen näkemyksiään