Haa­veet todek­si yhtei­sö­asu­mi­sen avulla?

Asun­to­jen hin­nat ovat karan­neet var­sin­kin kas­vu­kes­kuk­sis­sa monien yksi­näis­ten ja ikäih­mis­ten käsis­tä. Haa­ve nyky­ai­kai­ses­ta ja tila­vas­ta asun­nos­ta viih­tyi­säs­sä ympä­ris­tös­sä voi kui­ten­kin toteu­tua yhtei­söl­li­sen asu­mi­sen avul­la. Jaka­mal­la asu­mis­ku­lut voi­vat nimit­täin jää­dä hyvin­kin kohtuullisiksi.

Yhtei­sö­ark­ki­teh­ti Johan­na Kero­vuo­ri ker­too, että yhtei­sö­asu­mi­seen liit­tyy kui­ten­kin pal­jon ennak­ko­luu­lo­ja. Sil­mis­sä saat­taa siin­tää näky­mä hip­pi­hör­hel­lyk­ses­tä, jos­sa vas­tuun­kan­to yhtei­sis­tä asiois­ta ja kodin huol­ta­mi­ses­ta jakaan­tuu epätasaisesti.

Peli­sään­nöis­tä sovittava

Mie­li­ku­va ei vält­tä­mät­tä ole täy­sin tuu­les­ta tem­mat­tu. Kun ihmi­set päät­tä­vät muut­taa asu­maan saman katon alle, onkin tär­ke­ää laa­tia yhtei­set peli­sään­nöt. On myös ymmär­ret­tä­vä, ettei­vät kaik­ki halua asua yhtei­sös­sä­kään jat­ku­vas­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa, vaan jot­kut kai­paa­vat hil­jai­suut­ta ja omaa rauhaa.

Moti­vaa­tio yhtei­sö­asu­mi­seen vaih­te­lee­kin. Jol­la­kin taus­tal­la on halu saa­da enem­män neliöi­tä ja asu­mi­sen laa­tua pie­nem­mäl­lä rahal­la, mut­ta usein asuk­kail­la on aito halu jakaa arki mui­den kans­sa, saa­da ehkä tur­val­li­suu­den­tun­net­ta ja vält­tää yksi­näi­syyt­tä. Osal­le yhtei­sös­sä asu­mi­nen on luon­te­va elä­män­ta­pa, osal­le vain kokei­lu tai väli­vai­he elämässä.

Yhtei­set moti­vaa­tio­te­ki­jät tunnistettava

Johan­na itse on asu­nut koko aikui­si­kän­sä yhtei­söis­sä, ja eri­kois­tu­nut aihea­lu­ee­seen jo diplo­mi­työs­sään. Hän on myös aktii­vi­nen kiin­teis­tö­si­joit­ta­ja, joka on hank­ki­nut Tam­pe­reel­ta kol­me­kin kiin­teis­töä, joi­hin on sit­ten etsi­nyt sopi­vat yhtei­sö­asuk­kaat. Näi­tä Johan­na on löy­tä­nyt mm. Face­boo­kin Kom­muu­nit kool­le -sivus­ton kautta.

Johan­na ker­too, että yhtei­sön raken­ta­mi­ses­sa on olen­nais­ta hah­mot­taa asuk­kai­den yhtei­set moti­vaa­tio­te­ki­jät. Taus­tal­la voi olla vaik­ka­pa ikäih­mis­ten yhtei­söl­li­syys tai kris­til­li­nen arvo­pe­rus­ta. Yksi Johan­nan muu­ta­mia vuo­sia sit­ten perus­ta­mis­ta yhtei­söis­tä oli yli 50-vuo­tiail­le nai­sil­le suun­nat­tu Mummokommuuni.

Yhtei­sö­asu­mi­sen näkymät

Johan­na on nyky­ään osak­kaa­na ASV Arc­tic Smart Vil­la­ge Oy:ssa, jos­sa yhtei­sö­asu­mi­sen ideoi­ta ja rat­kai­su­ja hyö­dyn­ne­tään maa­seu­dun asut­ta­mi­sek­si. Parai­kaa käyn­nis­sä ovat osuus­kun­ta­muo­toi­set äly­ky­lä­pro­jek­tit Uta­jär­vel­lä, Sodan­ky­läs­sä ja Mynämäellä.

Johan­na uskoo, että yhtei­sö­asu­mi­nen tulee lisään­ty­mään tule­vai­suu­des­sa. Myös oma koke­muk­se­ni BSR Inter­reg Osi­ris -senio­ri­ta­lou­den hank­kees­ta on, että eri­tyi­ses­ti ikäih­mi­set kai­paa­vat moni-ikä­pol­vis­ta yhtei­söl­lis­tä asumista.

Jos sopi­vaa val­mis­ta kiin­teis­töä ei löy­dy, niin vaih­toeh­dok­si voi tul­la yhtei­sö­ra­ken­ta­mi­nen. Uusis­sa kiin­teis­töis­sä on hyvä huo­mioi­da esteet­tö­myys, ja eri­lai­set älyk­käät, asu­mis­ta ja elä­mis­tä hel­pot­ta­vat digi­taa­li­set rat­kai­sut. Raken­ta­mi­sen voi mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si osuus­kun­ta­muo­toi­nen rahoitus.

Jos kiin­nos­tuit yhtei­sö­asu­mi­ses­ta, voit olla yhtey­des­sä Johan­naan: kerovuoren.johanna(at)gmail.com