REKIS­TE­RI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekis­te­rin sisäl­tö muo­dos­tuu tilaa­jaor­ga­ni­saa­tioi­den itse luo­vut­ta­mis­ta tai tilaa­jaor­ga­ni­saa­tioi­den verk­ko­si­vuil­la ole­vis­ta jul­ki­sis­ta tie­dois­ta (esim. osoi­te ja verkkolaskutusosoite).

Asia­kas­tie­dot saa­daan kou­lu­tuk­siin, tilai­suuk­siin, ohjauk­siin osal­lis­tu­val­ta asiak­kaal­ta itsel­tään tai verk­ko­lo­mak­keen kaut­ta osal­lis­tu­vien suos­tu­muk­sel­la kerä­tyis­tä tie­dois­ta sekä yrit­tä­jän hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta ja satun­nai­sis­ta, tun­nis­ta­mat­to­mis­ta muistiinpanoista.

 

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luovutukset 

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin Kon­sul­toin­ti ja kou­lu­tus Lee­na Lemo­lan ulkopuolelle.

 

Rekis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet

 

Rekis­te­rin käsit­te­lys­sä nou­da­te­taan huo­lel­li­suut­ta ja tie­to­jär­jes­tel­mien avul­la käsi­tel­tä­vät tie­dot suo­ja­taan asian­mu­kai­ses­ti. Rekis­te­rin­pi­tä­jä huo­leh­tii sii­tä, että tal­len­net­tu­ja tie­to­ja ja mui­ta hen­ki­lö­tie­to­jen tur­val­li­suu­den kan­nal­ta kriit­ti­siä tie­to­ja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja vain nii­den hen­ki­löi­den toi­mes­ta, joi­den työn­ku­vaan se kuuluu.

 

Käsit­te­lyn kesto 

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti niin kau­an, kuin asiak­kuus on voi­mas­sa. Mark­ki­noin­ti­lis­tal­tam­me rekis­te­röi­ty pää­see pois­tu­maan itse jokai­ses­sa lähet­tä­mäs­säm­me mark­ki­noin­ti­säh­kö­pos­tis­sam­me ole­van lin­kin kautta.

 

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsittelijät 

Asia­kas­re­kis­te­riä käsit­te­lee kon­sult­ti Lee­na Lemo­la Kon­sul­toin­ti ja kou­lu­tus Lee­na Lemo­las­ta. Ali­han­kin­nan yhtey­des­sä hen­ki­lö­tie­to­ja käsit­te­lee ali­hank­ki­jay­ri­tyk­sen edustaja.

Tie­to­jen siir­to EU:n ulkopuolelle 

Hen­ki­lö­tie­to­ja ei siir­re­tä EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolelle.

 

Auto­maat­ti­nen pää­tök­sen­te­ko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin