Sparraus ja konsultointi

Tar­vit­set­ko tukea yri­tys­toi­min­ta­si tai oman yrit­tä­jyy­te­si kehit­tä­mi­seen? Tun­net­ko ajan valu­van joka­päi­väi­sen arjen pyö­rit­tä­mi­seen? Eivät­kö tulok­se­si ja asia­kas­kun­ta­si kas­va odo­tus­te­si mukai­ses­ti kovas­ta työs­tä huo­li­mat­ta? Koet­ko ole­va­si yksin yri­tys­toi­min­nan pyör­teis­sä ja haluat luo­tet­ta­vaa kuun­te­li­jaa ja tsemppaajaa?

Spar­raus­ta on käy­tet­ty alun perin urhei­lun yhtey­des­sä, jos­sa urhei­li­jal­la on ollut tuke­naan har­joit­te­lu­vas­tus­ta­ja. Yri­tys­maa­il­mas­sa spar­raus kos­kee rat­kai­su­kes­keis­tä ohjaus­ta ja kes­kus­te­le­vaa aja­tus­ten ja toi­min­ta­mal­lien haas­ta­mis­ta. Kon­sul­toin­nis­sa kon­sul­til­la on tie­dot ja vas­tauk­set valmiina.

Spar­raan yrit­tä­jiä oikeil­la kysy­myk­sil­lä, yri­tys­toi­min­taan liit­ty­väl­lä aja­tus­ten­vaih­dol­la ja neu­vo­mal­la asia­kas­ta­ni tulos- ja rat­kai­su­kes­kei­ses­ti. Innos­tan, tuen ja kuun­te­len, tar­vit­taes­sa ihmet­te­len ja kysee­na­lais­tan, haas­tan­kin, mut­ta aina asia­kas­ta­ni kun­nioit­taen. Kon­sul­toin yrit­tä­jiä mm. stra­te­gi­aan, kuten lii­kei­dean toi­mi­vuu­teen liit­ty­vis­sä aiheis­sa. Kaik­keen minul­la ei ole vas­tauk­sia, mut­ta usein ne löy­ty­vät oikei­den kysy­mys­ten avul­la asiak­kaal­ta itsel­tään tai sit­ten laa­jois­ta verkostoistani.

Tuon inno­voin­nin ja kehit­tä­mi­sen osak­si yri­tyk­se­si arkis­ta teke­mis­tä, jos­sa luom­me yhdes­sä eteen­päin kat­so­van, asia­kas­läh­töi­sen toimintatavan!

Huom. Toi­min myös Hämeen­lin­nan kau­pun­gin pal­ve­lu­tuot­ta­ja­na Yrit­tä­jän asen­ne - ja Työn­haun tehot­ree­ni -pal­ve­luis­sa. Ks. https://bit.ly/3x5QSBgKat­so myös videot:

Yrit­tä­jän asen­ne -val­men­nus: https://bit.ly/3aqH0bP ja Työ­haun tehot­ree­ni: https://bit.ly/3t5TDzD