”Ryh­mäm­me ehdot­taa, että kau­pun­kiin perus­tet­tai­siin kort­te­li­bus­si, joka avus­tai­si ikäih­mi­siä vaik­ka­pa tie­to­ko­ne­asiois­sa tai toi­si kau­pas­ta tila­tut ruo­ka­kas­sit lähem­mäk­si. Niin ja se voi­si ilmoit­taa tulos­taan musii­kil­la jää­te­lö­au­ton tyy­liin. Musiik­ki voi­si olla jokin pät­kä Rol­ling Sto­ne­sin var­hais­tuo­tan­nos­ta!” ehdot­taa eräs yli 80-vuo­tias inno­vaa­tio­työ­pa­jan osal­lis­tu­ja ryh­män­sä palveluideaa. 

Senio­rit maa­il­man kol­man­nek­si suu­rin kuluttajaryhmä

Olin vetä­mäs­sä Rii­hi­mäel­lä yhtä lukui­sis­ta senio­ri­ta­lou­den työ­pa­jois­ta, joi­ta jär­jes­te­tään BSR Inter­reg Osi­ris-hank­keen myö­tä Suo­mes­sa ja muis­sa Itä­me­ren mais­sa. Tilas­to­jen mukaan Euroo­pan senio­ri­ta­lous (Sil­ver Eco­no­my), eli yli 50-vuo­ti­aat kulut­ta­jat, on jo nyt mer­ki­tyk­sel­tään maa­il­man kol­man­nek­si suu­rin asia­kas­ryh­mä. Taka­na ovat enää vain Yhdys­val­tain ja Kii­nan talou­det. Sel­vää on, että senio­ri­ta­lous kas­vaa kovaa vauh­tia kai­kis­sa län­si­mais­sa, OECD:n mukaan Suo­mes­sa nopeimmin. 

Haas­tee­na on, ettei tämä kulut­ta­ja­ryh­mä ole ollen­kaan yhte­näi­nen tar­peil­taan ja toi­veil­taan. Onkin tär­ke­ää kysyä senio­reil­ta itsel­tään, mitä he halua­vat. Työ­elä­män­sä kyp­säs­sä vai­hees­sa ole­vil­la on täy­sin eri elä­män­ti­lan­ne tar­pei­neen, kuin vaik­ka­pa hei­dän edel­leen elos­sa ole­vil­la van­hem­mil­laan. Iäk­käim­mil­lä pal­ve­lu­jen tar­ve kes­kit­tyy yleen­sä sosi­aa­li- ja ter­vey­den­hoi­toon. Nuo­rem­mil­la, plus 50-vuo­tiail­la taas lukui­siin mui­hin asioihin. 

Hei­dän elä­mäs­sään monil­la on tilan­ne, jos­sa on huo­leh­dit­ta­va omis­ta iäk­käis­tä van­hem­mis­ta ja samal­la tuet­ta­va aikuis­tu­nei­ta lap­sia, poh­dit­ta­va muut­toa kool­taan pie­nem­pään ja teke­mi­sen näkö­kul­mas­ta hel­pom­paan asu­mis­muo­toon, yllä­pi­det­tä­vä kun­toa, jos­sa fysiik­ka alkaa vää­jää­mät­tä rapis­tua nopeas­sa tah­dis­sa ja opis­kel­ta­va jat­ku­vas­ti uusia asioi­ta, jot­ta pysyi­si työ­elä­mäs­sä nuo­rem­pien tahdissa. 

Mis­tä sisäl­töä elä­mään työ­uran päät­ty­mi­sen jälkeen?

Yli 10 vuot­ta sit­ten teh­dys­sä tut­ki­muk­ses­sa haas­ta­tel­tiin elä­köi­ty­nei­tä joh­ta­jia Poh­jois­mais­sa. Vas­taus­ten perus­teel­la eri­tyi­ses­ti Suo­mes­sa joh­ta­jien elä­mä oli aiem­min poh­jau­tu­nut työn muka­naan tuo­maan sosi­aa­li­seen elä­mään. Eläk­keel­le jää­mi­sen jäl­keen vas­tas­sa oli­kin yhtäk­kiä tyh­jiö samaan tapaan kuin monel­la urhei­li­jal­la aktii­viu­ran päät­ty­mi­sen jäl­keen. Tär­keä tun­ne omas­ta mer­ki­tyk­sel­li­syy­des­tä yhtei­söl­le kato­si. Tämä kos­ket­taa toden­nä­köi­ses­ti mon­taa muu­ta­kin kat­so­mat­ta työ­elä­mä­ai­kai­seen asemaan.

Kol­man­nen sek­to­rin vapaa­eh­tois­toi­mi­jois­ta suu­ri osa on kes­ki-iän ylit­tä­nei­tä nai­sia. Heil­le vapaa­eh­tois­työ tuo uusia sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja ja mer­ki­tyk­sel­li­syy­den tun­net­ta työ­uran päät­ty­mi­sen jäl­keen. Myös mie­het oli­si hyvä akti­voi­da mukaan tähän toi­min­taan. Monel­la oli­si suku­puo­leen kat­so­mat­ta edel­leen annet­ta­vaa myös työ­elä­mään, yri­tys­toi­min­taan tai vaik­ka­pa poliit­ti­seen päätöksentekoon.

Haa­vee­na moni­su­ku­pol­vi­nen digia­vus­tei­nen asuminen

Hank­keen työ­pa­jois­sa osal­lis­tu­jia on kut­sut­tu kehit­tä­mis­tal­koi­siin mukaan eri yri­tyk­sis­tä, tut­ki­mus- ja kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tiois­ta, kun­tien vir­ka­mie­his­tös­tä, yri­tys­neu­von­ta­jär­jes­töis­tä ja elä­keyh­dis­tyk­sis­tä, van­hus­neu­vos­tois­ta ja ikä­raa­deis­ta. Olem­me yhdes­sä kehi­tel­leet yli 50 senio­reil­le suun­nat­tua tuo­te-, pal­ve­lu- tai lii­ke­mal­li-ide­aa. Monien ideoi­den taus­tal­la on pyr­ki­mys sii­hen, että ikään­ty­vä voi­si asua mah­dol­li­sim­man pit­kään koto­na. Tuke­na täs­sä voi­si­vat olla muis­tia tuke­vat apu­lait­teet, sosi­aa­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä mah­dol­lis­ta­vat vir­tu­aa­li­sei­nät, ter­vey­den­ti­laa val­vo­vat mit­ta­rit tai vaik­ka­pa moni­su­ku­pol­vi­nen, yhtei­söl­li­nen asu­mi­nen. Seu­raa voi­si ideoi­den perus­teel­la hakea vaik­ka talo­yh­tiön ”Tin­de­ris­tä” tai vie­res­sä keh­rää­väs­tä help­po­hoi­toi­ses­ta robottikissasta. 

Täl­lä het­kel­lä poh­dim­me, miten par­hai­ta ideoi­ta voi­si rahoit­taa. Ovat­ko ideat sel­lai­sia, joi­ta tuli­si rahoit­taa jul­ki­sin varoin vai tuli­si­ko rahoi­tuk­sen olla mark­ki­naeh­tois­ta. Miten yli­pään­sä saa­da yri­tyk­set innos­tu­maan täs­tä asia­kas­po­ten­ti­aa­lis­ta? Vuo­si sit­ten Itä­me­ren mais­sa laa­di­tun mark­ki­na­tut­ki­muk­sen perus­teel­la näyt­täi­si, ettei­vät yri­tyk­set pitäi­si senio­ri­ta­lout­ta kiin­nos­ta­va­na sen kas­vus­ta huo­li­mat­ta. Sen koh­de­ryh­mä näh­dään edel­leen sosi­aa­li- ja ter­veys­sek­to­rin asiak­kai­na, eikä aktii­vi­si­na toi­mi­joi­na ja kulut­ta­ji­na. Meil­lä onkin edes­säm­me iso asen­ne­muu­tos monel­la­kin eri tasolla. 

_______________

EU Inter­reg -pro­jek­ti Osi­rik­ses­sa edis­te­tään senio­ri­ta­lou­den kehit­ty­mis­tä. Sen pää­ta­voit­tee­na on edis­tää äly­käs­tä, kes­tä­vää ja osal­lis­ta­vaa senio­ri­ta­lou­den kehi­tys­tä Itä­me­ren mai­den alu­eel­la. Hank­kees­sa ovat muka­na Suo­mes­sa Rii­hi­mäen Tilat ja Kehi­tys sekä Hämeen Ammat­ti­kor­kea­kou­lu. Lisää tie­toa koti­si­vuil­ta https://www.osiris-smartsilvereconomy.eu/