Sil­ver Eco­no­my luo uusia bis­nes­mah­dol­li­suuk­sia

Englan­nin­kie­len ter­mi Sil­ver Eco­no­my eli hopea­ta­lous kuu­los­taa hyvin runol­li­sel­ta. Suo­mes­sa ter­mi on kään­net­ty proo­sal­li­ses­ti senio­ri­ta­lou­dek­si ja mer­kit­see yli 64-vuo­tiai­ta kulut­ta­ja­kun­ta­na. Suo­mi ikään­tyy mui­den län­si­mai­den lail­la kiih­ty­vää tah­tia seu­raa­vat kym­me­nen vuot­ta. Hiuk­sil­taan hopeoi­tu­va kan­san­osam­me näh­dään vali­tet­ta­van usein talou­del­li­se­na taak­ka­na sen sijaan, että ymmär­ret­täi­siin kun­nol­la, mikä mah­dol­li­suus senio­rei­hin kulut­ta­ji­na ja yhteis­kun­nan aktii­vi­si­na jäse­ni­nä sisäl­tyy. Yli 64-vuo­ti­aat ovat usein vie­lä toi­me­liai­ta ja kai­paa­vat itsel­leen sovel­tu­via, uusia pal­ve­lu­ja ja tuot­tei­ta.

Rol­ling Sto­nes rai­kaa kort­te­li­bus­sin ämy­reis­tä

Rii­hi­mäen Tilat ja Kehi­tys Oy jär­jes­ti kesä­kuus­sa kol­me kai­kil­le avoin­ta älyk­kään asu­mi­sen työ­pa­jaa, kak­si Rii­hi­mäel­lä ja yhden Hel­sin­gis­sä. Pää­ky­sy­myk­se­nä oli, mil­lai­ses­sa asui­nym­pä­ris­tös­sä senio­rit halua­vat asua vuon­na 2030? Mitä uusia pal­ve­lu­ja, tuot­tei­ta ja lii­kei­deoi­ta äly­käs asu­mi­nen voi syn­nyt­tää? Fasi­li­toin kah­ta työ­pa­jaa Rii­hi­mäel­lä, ja käy­tin niis­sä mm. pal­ve­lu­muo­toi­lun meto­de­ja. Osal­lis­tu­jil­ta tuli­kin hui­kea mää­rä eri­lai­sia lii­kei­deoi­ta.  Yksi ideois­ta oli pal­ve­lut lähel­le tuo­va kort­te­li­bus­si, joka soit­tai­si pysä­kil­le saa­pues­saan Rol­ling Sto­ne­sin var­hais­tuo­tan­toa. Bus­sin yhtey­des­sä oli­si myös Etsi­vä senio­ri­työ, joka samaan tapaan kuin Etsi­vä nuo­ri­so­työ pyr­kii aut­ta­maan senio­re­ja saa­vut­ta­maan tar­vit­se­man­sa pal­ve­lut, ja etsi­mään vas­tauk­sia hei­dän miel­tään askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin.

Robot­te­ja vai ei?

Pia Eng­ström silit­te­lee robot­ti­kis­saa

Vaik­ka eri­lais­ten mobii­li­so­vel­lus­ten käyt­tö on yleis­ty­nyt ja tule­vil­la suku­pol­vil­la on jo pal­jon tek­no­lo­gis­ta osaa­mis­ta, niin jat­kos­sa­kin tek­no­lo­gian käy­tön pitäi­si olla vapaa­eh­tois­ta. Yleen­sä senio­rit halua­vat high tec­hin tai robo­tin sijas­ta ihmi­sen kotiin­sa, mut­ta poik­keuk­sia­kin on. Esi­mer­kik­si ras­kai­siin koti­ta­lous- ja pihan­hoi­to­teh­tä­viin otet­tai­siin mie­luus­ti tek­no­lo­gia avuk­si. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin työ­pa­jas­sa esil­le tul­lut auto­ma­ti­soi­tu ala­pe­su­pyt­ty koet­tiin jat­kos­sa tär­keäk­si osak­si senio­rien kote­ja. Sen sijaan Yhdys­val­lois­sa val­mis­tet­tu nau­ku­va robot­ti­kis­sa herät­ti kah­ta­lai­sia aja­tuk­sia. Ehkä­pä suo­ma­lai­set voi­si­vat­kin innos­tua ennem­min robot­ti­nor­pas­ta!

SEU­RAA­VA SENIO­RI­TA­LOU­DEN TYÖ­PA­JA ON 7.8.2019 KEL­LO 13-17 HAM­KIS­SA, VAN­KAN­LÄH­TEENT. 9, HÄMEEN­LIN­NA. Ilmoit­tau­tu­mi­set 3.8.2019 men­nes­sä leena.lemola@kokolele.fi.

Rii­hi­mäen työ­pa­jan jär­jes­tä­jät Lee­na Lemo­la Koko­le­les­ta, Botond Vereb-Dér Ham­kis­ta, Mika Her­piö Rii­hi­mäen Tilat ja Kehi­tys Oy:sta ja Mari­na Weck Ham­kis­ta

Työ­pa­jat ovat osa Ham­kin hal­lin­noi­maa EU-rahoit­teis­ta Inter­reg BSR Osi­ris-han­ket­ta. Hank­kees­sa poh­di­taan äly­käs­tä eri­kois­tu­mis­ta senio­ri­ta­lou­des­sa.