Kou­lu­tin ja ohja­sin osal­lis­tu­jia kesä­kuus­sa Inter­na­tio­nal Talents in Kan­ta-Häme -hank­kees­sa. Päi­vien aihei­na oli­vat yrit­tä­jyys Suo­mes­sa sekä tuot­teis­ta­mi­nen ja brän­dää­mi­nen ja ohjauk­sis­sa lii­kei­dean kehit­tä­mi­nen ja oman osaa­mi­sen mark­ki­noi­mi­nen. Osal­lis­tu­jat tuli­vat ympä­ri maa­il­maa, mut­ta eni­ten pai­kal­la oli lähi-Idäs­tä saa­pu­nei­ta maahanmuuttajia.

Talent­tien osaa­mi­sa­lat vaih­te­li­vat kovas­ti. Joku oli väi­tel­lyt tek­nii­kas­ta, toi­nen toi­mi­nut kiel­ten opet­ta­ja­na, kol­mas vaa­ti­vis­sa hen­ki­lös­tö­hal­lin­non teh­tä­vis­sä jne. Monet oli­vat tul­leet maa­han suo­ma­lai­sen puo­li­son muka­na. Omaa osaa­mis­ta ja kou­lu­tus­ta vas­taa­vaa työ­tä ei vain ole kai­kil­le tois­tai­sek­si löy­ty­nyt. Yhte­nä syy­nä on se, ettei suo­men kie­li tai­vu vie­lä natii­vi­ta­sol­la. Minut osal­lis­tu­jien kie­li­tai­to kui­ten­kin häikäisi.

Brän­däys­päi­vä­nä kyse­lin, mil­tä Hämeen­lin­na näyt­tää ulko­maa­lais­taus­tai­sen sil­min. Jat­ko­ky­sy­myk­se­nä esi­tin, mitä asioi­ta he brän­di­työs­sään läh­ti­si­vät Hämeen­lin­nas­sa raken­ta­maan. Usea osal­lis­tu­ja tote­si Hämeen­lin­nan ole­van sul­keu­tu­neen ja hitaas­ti läm­pe­ne­vän. Toi­saal­ta myös rau­hal­li­sen ja luon­non­lä­hei­sen. Näke­myk­set eivät häm­mäs­tyt­tä­neet, onhan Häme tun­net­tu hitau­des­taan. Har­mi vain, ettei hitaus aina ole posi­tii­vis­ta poh­dis­ke­lua ja mind­full­nes­sia, vaan myös umpi­mie­li­syyt­tä ja lii­al­lis­ta­kin varo­vai­suut­ta ja perin­teis­sä pysymistä.

Jos osal­lis­tu­jat pää­si­si­vät raken­ta­maan Hämeen­lin­nal­le brän­diä, he koros­tai­si­vat ehdot­to­mas­ti luon­toa ja rau­haa. Hämeen­lin­nas­sa eri­tyi­ses­ti per­heen on hyvä asua, sil­lä pal­ve­lut kat­ta­vat hyvin niin päi­vä­ko­dit, kou­lu­ver­kos­ton, ter­vey­den­hoi­don ja … Kes­kus­tan hil­je­ne­mis­tä har­mi­tel­tiin ja pysä­köin­nin mak­sul­li­suut­ta päi­vi­tel­tiin. Todet­tiin mys, että luo­val­la alal­la oli­si Hämeen­lin­nas­sa kehi­tet­tä­vää. Sibe­lius ei ihan kau­heas­ti vedä poruk­kaa kau­pun­kiin. Sen sijaan tai­de­museo upei­ne näyt­te­lyi­neen sai vuo­laas­ti kehuja.

Kan­ta-hämä­läi­set päät­tä­jät Fors­sas­sa, Rik­sus­sa ja Hämeen­lin­nas­sa: olkaa avoi­min mie­lin, sil­min ja kor­vin, otta­kaa maa­han­muut­ta­jat mukaan ideoi­maan alu­een brän­diä ja tuo­maan esil­le kaik­ki Kan­ta-Hämeen upeat mah­dol­li­suu­det! Toi­von, että yri­tyk­set ja jul­ki­set orga­ni­saa­tiot uskal­tai­si­vat roh­keam­min ottaa töi­hin ulko­maa­lais­taus­tai­sia, hämä­läis­ty­nei­tä talent­te­ja. Hyvää mah­dol­li­suut­ta kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen, kovan tason osaa­mi­seen ja kah­den kult­tuu­rin tai­ta­mi­seen ei kan­nat­tai­si hukata!

Pää­sen jat­ka­maan työs­ken­te­lyä talent­tien kans­sa näin kesä­kau­den pää­tyt­tyä. Toi­von, että heis­tä moni on saa­nut täl­lä välin kiin­nos­ta­van työ­pai­kan tai kehit­tä­nyt yri­ty­si­de­aan­sa eteen­päin ja pääs­syt käyn­nis­tä­mään toimintaansa.

Inter­na­tio­nal Talents in Kan­ta-Häme -hank­keen tavoit­tee­na on paran­taa Hämeen­lin­nan, Rii­hi­mäen ja Fors­san alu­eel­la asu­vien kan­sain­vä­lis­ten osaa­jien työl­li­syys­ti­lan­net­ta palk­ka­työn tai yrit­tä­jyy­den kaut­ta. Han­ke­hal­lin­noi­ja­na Hämeen­lin­nan kau­pun­ki ja osa­to­teut­ta­ja­na Hämeen ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy.