Mik­si jot­kut kek­si­vät jotain mitä kukaan muu ei ole kek­si­nyt aiem­min? Onko jokin eri­tyis­tai­to osa­ta aja­tel­la laa­ti­kon ulko­puo­lel­ta, vai voi­ko tai­toa har­jaan­nut­taa? Vas­tauk­se­na jäl­kim­mäi­seen aina­kin on, että kenes­tä tahan­sa voi tul­la inno­voi­ja har­joit­te­lun avul­la. Ensim­mäi­sek­si kan­nat­taa teh­dä kysy­mys Mik­si?  Ole kuin kyse­lyiäs­sä ole­va lap­si: mik­si toi on pyö­reä, mik­si mun pitää pan­na yöpu­ku pääl­le, mik­si toi on kuu­ma, mik­si toi hai­see pahal­ta, mik­si jää­te­lö on kyl­mää, mik­si on tal­vi, mik­si on men­tä­vä päi­vä­ko­tiin, mik­si vesi on mär­kää… loput­to­miin.

Me aikui­set vain unoh­dam­me tai­don kysyä ja kysee­na­lais­taa. Jos joku sit­ten ihmet­te­lee ja ehdot­taa uut­ta, niin vedo­taan sään­töi­hin, toi­min­taoh­jei­siin, lakei­hin, hyvik­si koet­tui­hin käy­tän­tei­siin tai sit­ten ei viit­si­tä edes vas­ta­ta.

 

Mik­si kir­jas­tos­sa myy­dään muo­vi­kas­se­ja ja auto­kou­lua mark­ki­noi­daan vain nuo­ril­le?

Kou­lut­ta­jan ja kon­sul­tin teh­tä­vä­nä on teh­dä kysy­myk­siä ja haas­taa totut­tu­ja tapo­ja toi­mia. Kysyin esi­mer­kik­si lähi­kir­jas­tos­sa­ni, mik­si he eivät lai­naa kas­se­ja. Vas­tauk­se­na oli, kos­ka he myy­vät omal­la logol­la varus­tet­tu­ja muo­vi­kas­se­ja. Tote­sin, että minus­ta Hämeen­lin­nan kir­jas­ton tapa lai­na­ta vii­va­koo­dil­li­sia kan­gas­kas­se­ja kir­jo­jen tapaan oli­si eko­lo­gi­sem­pi vaih­toeh­to. Sain vas­taa­ni mykän kat­seen. Okei, käy­te­tään jat­kos­sa­kin sit­ten nii­tä muo­vi­kas­se­ja, jos ker­ran kan­gas­kas­si unoh­tui kotiin.

Ker­ran kysyin auto­kou­lua­siak­kaal­ta­ni, mik­si he myy­vät pal­ve­lu­jaan vain nuo­ril­le. Hän ihmet­te­li kysy­mys­tä, mut­ta alkoi sit­ten miet­tiä, että tot­ta tosi­aan, onhan van­hem­mil­la­kin tar­vet­ta ajo­tai­doil­le, eron­neil­la, karan­neil­la, les­kil­lä, pit­kään aja­mat­ta olleil­la… Asiak­kaa­ni läh­ti tosis­saan tut­ki­maan asi­aa yhteis­työs­sä moniam­ma­til­li­sen ryh­män kans­sa ja otti sit­ten tar­joo­maan­sa mukaan myös ikäih­mi­sil­le suun­na­tun pal­ve­lun.

 

Osbor­nen jat­ku­van kehit­tä­mi­sen tar­kis­tus­lis­ta

Out of the box -ajat­te­lus­sa yhdis­ty­vät luo­va ja kriit­ti­nen ajat­te­lu­ta­pa sekä kyky rat­kais­ta luo­vas­ti ongel­mia. Vaa­tii kui­ten­kin itse­var­muut­ta ja roh­keut­ta läh­teä haas­ta­maan van­ho­ja tapo­ja. Monel­le uuden opet­te­lu ei sinän­sä ole niin vai­ke­aa, mut­ta van­has­ta luo­pu­mi­nen on sit­ten sitä­kin tus­kal­li­sem­paa. Digi­taa­li­suus ja asiak­kai­den vaa­ti­muk­set rää­tä­löi­dyil­le ja yksi­löi­dyil­le rat­kai­suil­le pakot­ta­vat mei­dät kui­ten­kin pois ahtais­ta laa­ti­kois­tam­me, miet­ti­mään uusia tapo­ja toi­mia.

Seu­raa­vas­sa Alex Osbor­nen jat­ku­van kehit­tä­mi­sen tar­kis­tus­lis­ta.

Voi­si­ko tuo­tet­ta, pal­ve­lua                

  • Sovel­taa, onko jotain muu­ta tämän kal­tais­ta ole­mas­sa, onko tätä teh­ty ennen, mut­ta eri taval­la tai eri käyt­tö­tar­koi­tuk­seen, voi­ko jotain kopioi­da vaik­ka toi­sel­ta alal­ta?
  • Muun­taa – anna sil­le uusi tulo­kul­ma tai muo­toi­lu, muu­ta väriä, ään­tä, tuok­sua, mer­ki­tys­tä, lii­ket­tä, tar­koi­tus­ta
  • Suu­ren­taa, voi­ko sii­hen lisä­tä jotain, kuten aikaa, tiheyt­tä, kor­keut­ta, pituut­ta, vah­vuut­ta, voi­ko sen tupla­ta, monin­ker­tais­taa, lii­oi­tel­la, kas­vat­taa?
  • Pienentää/vähentää, voi­ko jotain ottaa pois, teh­dä pie­nem­mäk­si, mata­lam­mak­si, lyhyem­mäk­si, kevyem­mäk­si, vir­ta­vii­vais­taa, hal­kais­ta, pois­taa, teh­dä edul­li­sem­mak­si?
  • Kor­va­ta, jos sii­nä oli­si­kin eri koos­tu­mus, eri osat, eri mate­ri­aa­li, eri pro­ses­sit, eri sijain­ti, eri lähes­ty­mis­kul­ma tai jotain muu­ta?
  • Jär­jes­tää uudel­leen, mitä jos vaih­tai­si kom­po­nent­te­ja, ottai­si toi­ses­ta lait­tees­ta toi­seen, muut­tai­si raken­net­ta, kuvio­ta, lay­ou­tia, jär­jes­tys­tä, aika­tau­lua, nopeut­ta, syyn ja seu­rauk­sen paik­kaa?
  • Kään­tää ympä­ri, voi­ko peruut­taa, muut­taa vas­ta­koh­dak­si, vaih­taa roo­le­ja, kään­tää ylö­sa­lai­sin, kat­soa eri suun­nas­ta?
  • Täy­den­tää, mitä puut­tuu, voi­si­ko olla koko­nai­sem­pi, täy­del­li­sem­pi, sym­met­ri­sem­pi, val­miim­pi?
  • Yhdis­tel­lä, entä jos yhdis­täi­si eri osat, mer­ki­tyk­set, ideat, seok­set ja yhdis­teet?
  • Pois­taa, onko jotain lii­kaa, lii­an kal­lis­ta, tur­han­päi­väis­tä, lop­pu­tu­los­ta jar­rut­ta­vaa?

Ihan ensim­mäi­sek­si voit kui­ten­kin aloit­taa kysy­mäl­lä: MIK­SI?