Kou­lu­tan useis­sa tut­kin­to­joh­tei­sis­sa ammat­ti­tut­kin­nois­sa ja ohjaan vuo­sit­tain noin sataa yrit­tä­jyy­den ja joh­ta­mi­sen opis­ke­li­jaa hei­dän näyt­tö­ai­neis­ton­sa val­mis­te­lus­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­sia verk­ko- tai lähi­ta­paa­mi­sia on yhdes­tä kol­meen vuo­den aika­na. Opin jokai­ses­ta tapaa­mi­ses­ta jotain uutta.

Näis­sä koh­taa­mi­sis­sa kes­kus­te­lem­me mm. yri­tyk­sen, yrit­tä­jän tai yrit­tä­jäk­si halua­van nyky­ti­lan­tees­ta ja suun­taam­me kat­set­ta myös tule­vai­suu­teen. Poh­dim­me, miten voi­si varau­tua tule­vaan hyväs­sä ja pahas­sa, ja miten kään­tää uhat mah­dol­li­suuk­sik­si. Par­haim­mil­laan ymmär­tä­mys asiak­kai­den tar­peis­ta ja toi­min­ta­ta­vois­ta voi innos­taa uusiin lii­kei­deoi­hin ja inno­va­tii­vis­ten pal­ve­lu­jen ja tuot­tei­den suun­nit­te­luun. Muis­tut­te­len myös monia­lai­sen ver­kos­ton mer­ki­tyk­ses­tä. Yrit­tä­jän tai joh­don ei pidä jää­dä työs­ken­te­le­mään vain omaan kuplaan­sa. Kun opis­ke­li­jal­le syt­tyy innos­tus ja palo uuteen, kou­lut­ta­ja­na koen suur­ta onnis­tu­mi­sen iloa.

Kou­lut­ta­mi­sen lisäk­si teen yri­tys­kon­sul­toin­tia. Eilen spar­ra­sin koke­nut­ta yrit­tä­jää ja kuun­te­lin hänen kuvaus­taan toi­min­ta­ta­vois­taan ja yri­tyk­sen­sä nyky­ti­las­ta. Alkuun tuli pit­kä seli­tys sii­tä, mik­si hän ei ollut somes­sa. Pus­ka­ra­dio oli kuu­lem­ma toi­mi­nut hyvin koro­nae­pi­de­mi­aan asti. Digi­loik­ka ja somen mark­ki­noin­ti­mer­ki­tys ovat­kin yllät­tä­neet monet yrit­tä­jät nopeu­del­laan ja rajuu­del­laan. Asiak­kai­siin päin näyt­tää sil­tä, ettei yri­tys­tä enää ole, jos sitä ei löy­dy netis­tä. Pus­ka­ra­dio­kaan ei oikein toi­mi enti­seen mal­liin. Onko se ehkä men­nyt pan­de­mian myö­tä rik­ki? Ei var­maan­kaan, mut­ta se on siir­ty­nyt net­tiin, jos­sa asiak­kaat vaih­ta­vat koke­muk­si­aan eri tuot­teis­ta ja palveluntuottajista.

Loh­du­tan yrit­tä­jiä ja opis­ke­li­joi­ta, että digi- ja some­maa­il­man alkuun pää­see aika pie­nel­lä­kin vai­val­la. Joka some­ka­na­vaan ei tar­vit­se men­nä mukaan, eikä koti­si­vu­jen kai­kil­la aloil­la tar­vit­se olla vuo­ro­vai­kut­tei­set. Olen­nais­ta on miet­tiä, mis­tä kana­vas­ta omat asiak­kaat löy­täi­si­vät yri­tyk­sen. Apua tek­ni­seen puo­leen ja sisäl­lön­tuot­ta­mi­seen voi ostaa alan osaa­jil­ta tai vaik­ka teke­mäl­lä yhteis­työ­tä oppi­lai­tos­ten kans­sa. Ennen tätä on kui­ten­kin pysäh­dyt­tä­vä miet­ti­mään, mitä, miten, kenel­le ja kos­ka. Täs­sä poh­din­nas­sa taas oli­si hyvä olla muka­na ulko­puo­li­nen spar­raus­ka­ve­ri, joka tukee ja valaa uskoa tekemiseen.

Haluat­ko saa­da minus­ta spar­raus­a­pua? Ks. https://www.kokolele.fi/sparraus-ja-konsultointi/