https://spark.adobe.com/video/tmiYiYIPazzCc

KLIK­KAA LINK­KIÄ!

Ruot­sa­lai­nen työyh­tei­sö­kon­sult­ti ja menes­tys­kir­jai­li­ja Tho­mas Eriks­son on käsi­tel­lyt kir­jois­saan työyh­tei­sön ja pomo­jen eri­lai­sia vuo­ro­vai­ku­tus- ja toi­min­ta­ta­po­ja sen mukaan, mitä per­soo­nal­li­suus­tyyp­piä nämä edus­ta­vat. Tyy­pit jae­taan nel­jään toi­min­ta­tyy­liin, jot­ka voi­daan koo­da­ta myös väreil­lä ja kir­jai­mil­la. Nämä on punai­nen D, kel­tai­nen I, vih­reä S ja sini­nen C.

Omas­sa esi­tyk­ses­sä­ni poh­din, miten eri värit eli toi­min­ta­ta­pa­tyy­pit pär­jää­vät kehit­tä­ji­nä ja inno­vaat­to­rei­na muut­tu­vis­sa tilan­teis­sa. Mikä väri sopi­si par­hai­ten start up -yri­tyk­sen käyn­nis­tä­jäk­si, toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­män tuo­jak­si yri­tyk­seen tai hyvien käy­tän­tei­den bench­mark­kaa­jak­si vai­keas­sa muu­tos­ti­lan­tees­sa? Kuun­te­le ja mie­ti, mitä kehit­tä­jä­vä­riä sinä edus­tat!