Mat­kai­lu on maa­il­man kil­pail­luim­pia bis­nek­siä. Toi­mi­joi­ta on pal­jon ja asiak­kaat ovat aiem­paa vaa­ti­vam­pia. Mat­kai­lus­sa on kui­ten­kin pal­jon kas­vu­po­ten­ti­aa­lia ja se on jo nyt yksi Suo­men mer­kit­tä­vim­mis­tä vien­ti­tu­lo­läh­teis­tä. Mat­kai­lun ydin­klus­te­rin lii­ke­vaih­to oli vuon­na 2017 jo 9,7 mil­jar­dia euroa (TEM 2019:3). Nyky­asia­kas löy­tää mat­ka­koh­teen­sa ensi­si­jai­ses­ti mobii­li­vä­li­nei­den kaut­ta ja lisä­tie­toa hän kai­vaa tie­to­ko­nees­ta. Kun kiin­nos­ta­va jut­tu löy­de­tään, niin se halu­taan ostaa saman tien ilman mut­kik­kai­ta lisä­reit­te­jä. Laa­duk­kai­den tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen lisäk­si asiak­kaat janoa­vat uusia elä­myk­siä, jois­ta voi­daan omien koke­mus­ten jäl­keen ker­toa muil­le­kin sosi­aa­li­sen median eri kana­vis­sa.

Digi­taa­li­sen mat­kai­lu­mark­ki­noin­nin guru, Flow­housen Miik­ka Rau­lo muis­tut­taa mat­kai­lu­yrit­tä­jiä nel­jäs­tä olen­nai­ses­ta asias­ta:

  1. Ole digi­taa­li­ses­ti näky­vil­lä ja löy­det­tä­vis­sä
  2. Tee osta­mi­nen asiak­kaal­le hel­pok­si
  3. Pidä tai yli­tä asia­kas­lu­pauk­se­si
  4. Huo­leh­di jäl­ki­mark­ki­noin­nis­ta – var­mis­ta suo­si­tuk­set ja asia­kas­tyy­ty­väi­syys

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Anne Muu­ri­nen Tur­ku Busi­ness Regio­nis­ta

Kuu­los­taa­ko tämä kaik­ki haas­ta­val­ta? Ei hätää, osaa­mis­ta saa aina­kin Turun seu­dul­la huh­ti­kuus­sa käyn­nis­ty­nees­tä hank­kees­ta, Elä­myk­siä maa­seu­dul­le. Osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton­ta han­ket­ta rahoit­taa Euroo­pan maa­seu­dun kehit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­to. Hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Anne Muu­ri­nen Tur­ku Science Park Oy:sta ker­too, että hank­kees­sa lisä­tään mm. maa­seu­tu­mat­kai­lun digi­taa­lis­ta ja kan­sain­vä­lis­tä asia­kas­osaa­mis­ta. Hank­kees­sa on muka­na kym­me­nen kun­taa ja jo 25 mat­kai­lu­yri­tys­tä.

Yhtei­se­nä tavoit­tee­na on kas­vat­taa sekä koti- että kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den mää­rää sekä piden­tää mat­kai­luse­son­ke­ja kes­tä­mään jopa vuo­den ympä­ri. Kei­no­na on mm. uusien tuot­tei­den ja tuo­te­pa­ket­tien kehit­tä­mis­tä ver­kos­to­mai­ses­sa yhteis­työs­sä. Kehit­tä­mis­työs­sä käy­te­tään myös pal­ve­lu­muo­toi­lun meto­de­ja, joil­la yrit­tä­jät voi­vat kat­sel­la toi­min­taan­sa ikään kuin asiak­kaan lasit sil­mil­lään.

Muu­ri­nen on innois­saan hank­kees­ta, onhan mukaan tul­lut jo hyvä jouk­ko yrit­tä­jiä ja alu­eel­la on val­miik­si mat­kai­li­joi­ta kiin­nos­ta­via eri­tyis­vah­vuuk­sia, kuten rau­hai­sa luon­to, moni­puo­li­nen kult­tuu­ri­tar­jon­ta sekä puh­taat elin­tar­vik­keet ja väri­käs his­to­ria.

 

Hank­keen start­ti­päi­väs­sä 10.4. Ilma­ris­ten Mat­kai­lu­ti­lal­la oli pai­kal­la run­sas mää­rä osal­lis­tu­jia. Miik­ka Rau­lo ker­toi digi­ta­li­saa­tion mah­dol­li­suuk­sis­ta kuu­li­joil­le niin innos­ta­vas­ti, ettei aika riit­tä­nyt kaik­kien esi­tyk­ses­tä herän­nei­den kysy­mys­ten vas­taa­mi­seen. Näis­tä kysy­myk­sis­tä ja aiheis­ta onkin hyvä jat­kaa hank­keen aika­na. Osal­lis­tu­jil­la oli myös mah­dol­li­suus sopia jo ennak­koon Busi­ness­Ma­ke­rin kaut­ta teh­tä­viin pikat­ref­fei­hin. Omil­la tref­feil­lä­ni kuu­lin mm. Järp­pi­län kar­ta­non pal­ve­luis­ta sekä sen mail­la har­hai­le­vas­ta kum­mi­tuk­ses­ta, Val­keas­ta Rou­vas­ta.

Jos olet Turun seu­tu­kun­nas­ta ja haluat osal­lis­tua tähän maa­seu­tu­mat­kai­lu­yrit­tä­mis­tä kehit­tä­vään hank­kee­seen, ole pikai­ses­ti yhtey­des­sä Tur­ku Science Park Oy:n Anne Muu­ri­seen: anne.muurinen@turkubusinessregion.fi. Start­ti­päi­vän perus­teel­la käyn­nis­ty­mäs­sä on ihan mah­ta­va mat­kai­lun kehit­tä­mis­pro­jek­ti – kan­nat­taa osal­lis­tua sii­hen!

Ilma­ris­ten mat­kai­lu­ti­la sijait­see Lie­dos­sa