Kuka olen?

Leena Lemola

Spar­raan ja kou­lu­tan yri­tyk­siä ja orga­ni­saa­tioi­ta lii­ke­toi­min­nan asia­kas­läh­töi­ses­sä kehit­tä­mi­ses­sä ja inno­voin­nis­sa tavoit­teel­li­ses­ti, tehok­kaas­ti ja maan­lä­hei­ses­ti yli 10 vuo­den kon­sul­toin­ti-, spar­raus- ja kou­lu­tus­ko­ke­muk­se­ni avulla.

Koko­le­len toi­min­ta-alu­ee­na on koko Suo­mi, pää­toi­mia­luei­na ovat Tur­ku ja Hämeenlinna.

 

Leena Lemola

Spar­raan ja kou­lu­tan yri­tyk­siä ja orga­ni­saa­tioi­ta lii­ke­toi­min­nan asia­kas­läh­töi­ses­sä kehit­tä­mi­ses­sä ja inno­voin­nis­sa tavoit­teel­li­ses­ti, tehok­kaas­ti ja maan­lä­hei­ses­ti yli 10 vuo­den kon­sul­toin­ti-, spar­raus- ja kou­lu­tus­ko­ke­muk­se­ni avulla.

Koko­le­len toi­min­ta-alu­ee­na on koko Suo­mi, pää­toi­mia­luei­na ovat Tur­ku ja Hämeenlinna.

Työkokemus

KONSULTOINTI JA KOULUTUS LEENA LEMOLA

Turun ja Hämeen­lin­nan talous­a­lu­eet 1/2019 -

Yri­tys­toi­min­nan kou­lut­ta­ja ja kon­sult­ti: Tut­kin­to­kou­lu­tuk­set (Joh­ta­mi­sen ja yri­tys­joh­ta­mi­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to, yrit­tä­jyy­den ammat­ti­tut­kin­to, lähie­si­mies­työn ammat­ti­tut­kin­to), rää­tä­löi­dyt kou­lu­tuk­set (esim. asias­kas­pal­ve­lu- työyh­tei­sö­kou­lu­tuk­set), pro­jek­ti­asian­tun­ti­jan työt, stra­te­gia­kon­sul­toin­ti, men­to­roin­ti ja ohjaus sekä avus­ta­mi­nen rek­ry­toin­ti­pro­ses­seis­sa.                            Refe­rens­sit: Rii­hi­mäen Tilat ja Kehi­tys Oy: BSR Inter­reg Osi­ris -hank­kees­sa pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja­na ja -pääl­lik­kö­nä, Hämeen­lin­nan kau­pun­ki, Stra­te­gia- ja kehit­tä­mis­pal­ve­lut: Kou­lut­ta­ja­na ja men­to­ri­na Inter­na­tio­nal Talents in Kan­ta-Häme -hank­kees­sa ja työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lut -pal­ve­luis­sa, Voi Vel­jet -yri­tys: työyh­tei­sö- ja esihenkilökouluttajana 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Tur­ku 8/2022-12/2022

Yrit­tä­jyy­den ja bis­nes­men­to­roin­nin asiantuntija

Toi­min tuu­to­ro­pet­ta­ja­na lii­ke­toi­min­nan perus­teis­sa ja tein yri­tys­men­to­roin­tia yrit­tä­jyy­den ja myyn­nin yksikössä. 

RIIHIMÄEN TILAT JA KEHITYS OY

Rii­hi­mä­ki 1/2020-12/2021

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö: (osa-aikai­nen) Työs­ken­te­lys­sä pää­pai­no BSR Inter­reg Osi­ri­sik­ses­sa. Tähän senio­ri­ta­lou­den hank­kee­seen liit­ty­vien semi­naa­rien ja työ­pa­jo­jen orga­ni­soin­ti, fasi­li­toin­ti, rapor­toin­ti-, suun­nit­te­lu- ja ideoin­ti­työ liiketoimintalähtöisesti. 

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Rai­sio 1/2017-12/2018

Kou­lut­ta­ja: Tuo­te­ke­hi­tys­työn ja yri­tys­joh­ta­mi­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­not (kou­lu­tus­suun­nit­te­lu, kou­lut­ta­mi­nen, kehit­tä­mis­työn ja lii­ke­toi­min­nan ohjaus ja arvioin­ti, työ­pa­jo­jen rää­tä­löin­ti, ajan­koh­tais­se­mi­naa­rien suun­nit­te­lu ja toteu­tus, kehit­tä­mis­työs­ken­te­ly Rase­kon orga­ni­saa­tios­sa laa­tu- ja pro­ses­si­tii­meis­sä, myyn­ti-, mark­ki­noin­ti- ja sidos­ryh­mä­työ, osaa­mis­asian­tun­ti­ja Työ­voi­ma­hau­to­mot-hank­kees­sa kerä­ten yri­tys­tie­toa kun­ta­sek­to­ril­le. Koh­de­ryh­mi­nä: pk-yrit­tä­jät, kehit­tä­mis­asian­tun­ti­jat, esi­mie­het ja joh­ta­jat yksi­tyis- ja julkissektoreilta.

SUOMEN YRITTÄJÄOPISTO

HML 4/2010 – 1/2017

Yri­tys­toi­min­nan, joh­ta­mi­sen ja esi­mies­työn kou­lut­ta­ja ja kon­sult­ti: kou­lu­tus­suun­nit­te­lu, val­men­nus ja kou­lu­tus­myyn­ti. Pie­ny­rit­tä­jien, esi­mies­ten ja joh­ta­jien ohjaus, tut­kin­nol­li­nen arvioin­ti­työ, pro­jek­ti­pääl­lik­kö ESR-rahoit­tei­sis­sa yrit­tä­jyys­hank­keis­sa sekä val­men­ta­ja eri­lai­sis­sa yri­tyk­sil­le rää­tä­löi­dyis­sä sekä työ­voi­ma­po­liit­ti­sis­sa lähi- ja verk­ko­kou­lu­tuk­sis­sa. Toi­mi­ja­na Häme osaa! –työ­ryh­mäs­sä.

MPS FINLAND CONSULTING OY

Tur­ku 8/2007-3/2010

Hen­ki­lös­tö­kon­sult­ti: rek­ry­toin­ti, suo­ra­ha­ku, hen­ki­lö­ar­vioin­ti, outplace­ment, talent mana­ge­ment, esi­mies­val­men­nus, joh­to­ryh­mä­val­men­nus ja osaa­mis­kar­toi­tuk­set. Luen­noin myös mm. asian­tun­ti­joi­den ja muu­tos­ten joh­ta­mi­ses­ta. Asiak­kai­na esim. ener­gia-, rahoi­tus- ja raken­nus­sek­to­rin suu­ria ja kes­ki­suu­ria yrityksiä.

SDL FINLAND

Tur­ku 5/2004-7/2007

Toi­mi­tus­joh­ta­ja: Kään­nös- ja loka­li­soin­tia­lan kon­ser­nin SDL plc:n maa­toi­mis­ton perus­ta­mi­nen Suo­meen. Yri­tyk­sen stra­te­gi­nen ja ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­mi­nen, hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­nen 20 hen­gen toi­mis­tos­sa, myyn­ti ja mark­ki­noin­ti, jäsen SDL:n Poh­jois­mai­den joh­to­ryh­mäs­sä. 8/2006 eteen­päin Suo­men lisäk­si Bal­tian alu­een ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­mis­vas­tuu. 2006 Strong Per­for­mance-pal­kin­to, jol­la pal­kit­tiin menes­ty­nein joh­ta­ja kon­ser­nin 50 maa­toi­mis­ton joukosta.

IS MÄKINEN OY

Lie­to  8/2002-5/2004

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä meri­teol­li­suusa­lan huo­ne­ka­lu­yri­tyk­sen koti­maan pro­jek­teis­sa koh­tei­na lois­to­ris­tei­li­jät, pro­jek­tin­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män laa­ti­mi­nen jäl­ki­las­ken­toi­neen. Tuon­ti­kau­pas­ta vastaaminen.

TM SYSTEM FINLAND OY

Tur­ku 1996-2002

Hal­lin­toas­sis­tent­ti 1996, kul­je­tus­pääl­lik­kö 1997-2002 pape­ri­teol­li­suusa­lan tuo­tan­to-, vien­ti- ja kon­sult­tiy­ri­tyk­ses­sä. Yri­tys toi­mi glo­baa­leil­la markkinoilla.

OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

Hel­sin­ki 1993-1995

Pank­ki­toi­mi­hen­ki­lö­nä raha­kes­kuk­ses­sa sekä joh­don sih­tee­ri­nä ris­kien­hal­lin­ta- ja yrityslainaosastoilla.

TURUN YLIOPISTO

Tur­ku 1992-1993

Tut­ki­musas­sis­tent­ti­na poliit­ti­sen his­to­rian oppiai­nees­sa avus­tin talous­his­to­rian tutkimusprojektissa.

Opinnot

TURUN YLIOPISTO

Tur­ku 9/1985 – 6/1991

Val­tio­tie­tei­den mais­te­ri: pää­ai­nee­na poliit­ti­nen his­to­ria, sivuai­nei­na val­tio-oppi, tie­do­tusop­pi, kas­va­tus­tie­de, kult­tuu­ri­his­to­ria ja folkloristiikka

RASTOR-INSTITUUTTI

Espoo 9/2021 – 9/2022

Yri­tys­neu­vo­jan eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to, yri­tys­neu­von­nan osaa­mi­sa­la, 150 osp

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Hämeenlinna 9/2019 - 6/2020

Aging Socie­ty: Cross-cul­tu­ral pers­pec­ti­ves, 10 op

INTOO KOULUTUS

Turku 10/2019 - 10/2020

Lii­ke­ta­lou­den ammattitutkinto

TURUN AVOIN YLIOPISTO

Tur­ku 3-5/2019

Liik­keen­joh­don kon­sul­toin­ti, 6 op

ITÄ-SUOMEN AVOIN YLIOPISTO

Joen­suu 3/2014-5/2016

Työ- ja orga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­gian perus- ja aineo­pin­not, 60 op

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU

Hel­sin­ki 9/2011-5/2012

Näyt­tö­tut­kin­to­mes­ta­ri, 25 op

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Tur­ku 9/2005-5/2006

Kehi­ty hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­ses­sa – eri­koi­so­pin­not, 30 op

TURUN YLIOPISTO

Tur­ku 9/2001–5/2002

Peda­go­gi­nen päte­vyys aus­kul­toin­ti Turun nor­maa­li­kou­lus­sa ja Turun yliopistossa

NORDIK KOOLITUS AS

Tal­lin­na, Viro 2-4 / 1996

Bal­tian kau­pan asiantuntijakoulutus

THE STANFORD UNIVERSITY,

Yhdys­val­lat 1-6 / 1990

Sti­pen­di­aat­ti­na pää­ai­nee­na valtiotiede

UNIVERSITY OF WEST INDIES

Jamai­ka 9-12 / 1988

Val­tio­tie­teen ja his­to­rian opin­to­ja: pro gra­du – työn valmistelua

HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO

8/1982-6/1984

Yli­op­pi­las 1984

MUUT OPINNOT

Vien­tia­lan, las­ken­ta­toi­men, kan­san­ta­lou­den ja mark­ki­noin­nin opin­to­ja Suomessa

JÄSENYYDET