Koulutus ja valmennus

Jul­ki­set ja yksi­tyi­set orga­ni­saa­tiot: tar­vit­set­te­ko koke­nut­ta yri­tys- ja työyh­tei­sö­kou­lut­ta­jaa sekä aja­tus­ten pöy­hi­jää ja osaa­vaa puhujaa?

Olen monia­lai­nen kou­lut­ta­ja, sekä innos­ta­va, kehit­tä­mis­ha­kui­nen val­men­ta­ja. Roh­kai­sen osal­lis­tu­jia poh­ti­maan toi­min­taan­sa tavoit­teel­li­ses­ti, kysee­na­lais­ta­maan tar­vit­taes­sa van­ho­ja toi­min­ta­ta­po­jaan ja oival­lu­tan käyt­tä­mään uusia, tehok­kaam­pia keinoja. 

Olen kou­lut­ta­nut lyhyt- ja pit­kä­kes­toi­sis­sa verk­ko­kou­lu­tuk­sis­sa sato­ja yrit­tä­jiä, joh­ta­jia ja esi­mie­hiä. Olen myös val­men­ta­nut tii­me­jä tehok­kaam­paan yhteis­työ­hön ja joh­to­ryh­miä mm. osaa­mi­sen kehit­tä­mi­ses­sä ja muu­tok­ses­sa joh­ta­mi­ses­sa. Moni­puo­li­sen työ- ja kou­lu­tus­taus­ta­ni ansios­ta minul­la on käy­tän­nön­lä­heis­tä ja teo­reet­tis­ta näke­mys­tä eri toi­mia­lois­ta ja yhtiömuodoista.

Koulutusorganisaatioille tutkintotavoitteiset koulutukset ja valmennukset

(mm. yrit­tä­jyys-, joh­ta­mis- ja tuo­te­ke­hi­tys­työn tutkinnot)

Voin peda­go­gi­ses­ti päte­vä­nä kou­lut­ta­ja­na ja tut­kin­to­pro­ses­sei­hin pereh­ty­nee­nä kou­lut­taa useis­sa tut­kin­to­ta­voit­tei­sis­sa kou­lu­tuk­sis­sa sekä toi­mia ohjaa­va­na opet­ta­ja­na ja men­to­ri­na sekä työ­elä­mä­ar­vioi­ja­na. Teen kou­lu­tus­suun­nit­te­lua ja tuo­tan kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lia tut­kin­non perus­tei­den mukai­ses­ti yli 10 vuo­den koke­muk­sen tuo­mal­la var­muu­del­la. Lähio­pe­tus- ja verk­ko­ma­te­ri­aa­li ohjaa tavoit­teel­li­seen oppi­mi­seen ja on sisäl­löl­tään sekä raken­teel­taan innos­ta­vaa ja ajan­koh­tais­ta. Toi­min mie­lel­lä­ni työ­elä­mä­ar­vioi­ja­na ja men­to­ri­na mm. yrit­tä­jyys-, tuo­te­ke­hi­tys- ja johtamistutkinnoissa.

Räätälöin koulutukset aina kohderyhmälle sopiviksi käytännön harjoituksineen.

Koulutusaiheitani ovat

  • stra­te­gian suun­nit­te­lu ja johtaminen
  • muu­tok­sis­sa johtaminen 
  • esi­mie­hen haas­ta­vat tilan­teet ja nii­den rat­kon­ta (esi­mer­kik­si hen­ki­lös­töä kos­ke­vat konfliktitilanteet)
  • esi­mies­vies­tin­tä ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot joh­ta­mi­sen välineenä
  • ryh­mä­dy­na­mii­kan ja tii­mi­työs­ken­te­lyn kehittäminen
  • rek­ry­toin­ti- ja perehdytyskoulutus
  • osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja innovointi
  • ver­kos­to­jen ja kump­pa­nuuk­sien johtaminen
  • pal­ve­lu­muo­toi­lun työ­ka­lut ja har­joi­tuk­set (sovel­tu­vat myös asiakaspalvelukoulutuksiin)
  • brän­däys ja tuotteistaminen