Uudis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen sekä kiin­teis­tön­huol­lon klus­te­ri on Suo­men suu­rin työl­lis­tä­jä. Kaik­ki­aan alal­la ja sii­hen liit­ty­vis­sä pal­ve­luis­sa työs­ken­te­lee yli puo­li mil­joo­naa hen­ki­löä. Ala on perin­tei­ses­ti mies­val­tai­nen, suh­dan­ne­herk­kä ja kausi­luon­tei­nen. Lähi­vuo­si­na alal­ta elä­köi­tyy pal­jon väkeä ja tule­vai­suu­den rak­sa­mie­het ja -nai­set elä­vät aiem­paa nopeam­min muut­tu­vas­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä. Jat­kos­sa perin­tei­set käden­tai­dot eivät enää rii­tä, vaan lisäk­si tar­vi­taan muun muas­sa vuo­ro­vai­ku­tus- ja tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­to­ja, digio­saa­mis­ta sekä inno­voin­ti- ja kehit­tä­mis­ky­kyi­syyt­tä.

Mis­sio­na kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen uudis­ta­mi­nen

Tam­pe­re­lai­nen ASUA Group (https://asutaan.fi/) tar­jo­aa moni­puo­li­sia kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja yhden luu­kun peri­aat­teel­la koti­ta­louk­sil­le sekä yri­tys- ja jul­kis­sek­to­rin asiak­kail­le ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa. Yri­tyk­sen mis­sio­na on uudis­taa raken­nusa­lan toi­min­ta­ta­po­ja teke­mäl­lä remon­toin­nis­ta asiak­kaal­le aiem­paa avoi­mem­paa ja läpi­nä­ky­väm­pää.

Yri­tyk­sen jouk­ku­een­joh­ta­jak­si nimet­ty Mar­kus Kos­ki­nen ker­too, että ASUAs­sa ongel­mat rat­ko­taan ennen kuin mai­to on kaa­tu­nut. Jos jotain sat­tuu tai jokin mie­ti­tyt­tää, niin sii­tä ilmoi­te­taan asiak­kaal­le heti, eikä jäl­keen­päin. Asiak­kaal­le anne­taan alun alkaen­kin tark­kaan eri­tel­ty tar­jous. Se käy­dään läpi siten, että ummik­ko­kin ymmär­tää, mis­tä remon­toin­ti­ko­ko­nai­suu­des­sa ris­kei­neen on kyse, ja mitä mikä­kin asia mak­saa.

Yri­tyk­ses­sä hyö­dyn­ne­tään moni­puo­li­ses­ti sof­taa ja mobii­li­so­vel­luk­sia. Asiak­kaat voi­vat reaa­lia­jas­sa seu­ra­ta remon­tin ete­ne­mis­tä ja näh­dä vaik­ka puhe­li­mes­taan, miten remont­ti-inves­toin­ti rea­li­soi­tuu. Eri­tyi­ses­ti talo­yh­tiöi­den isän­nöit­si­jät, asuk­kaat ja remont­ti­työn val­vo­jat ovat arvos­ta­neet visu­aa­lis­ta ja huo­lel­lis­ta doku­men­taa­tio­ta.

ASUAn arvo­va­lin­ta­na on ollut pal­ka­ta talon sisäl­le oma, vaki­tui­nen poruk­ka. Noin kah­den­kym­me­nen hen­gen tii­mi toi­mii sau­mat­to­mas­ti yhteen eri­lai­sis­sa pien­ko­koon­pa­nois­sa. Tie­to­ja ei kier­rä­te­tä joka ker­ta joh­don kaut­ta, vaan hom­mat vies­ti­tään suo­raan asian­osais­ten kes­ken. Fak­tat kir­ja­taan tie­to­kan­taan, eikä vies­tin­näs­sä syn­ny tur­haan ”rik­ki­näi­sen puhe­li­men” ongel­maa.

Some­tus­ta ja bench­mark­kaus­ta

Mark­ki­noin­nis­sa hyö­dyn­ne­tään ver­kos­to­ja ja käy­te­tään pal­jon sosi­aa­lis­ta medi­aa. Käy­tös­sä ovat Twit­ter, Lin­ke­dIn, Ins­ta­gram, Pin­te­rest, Face­book ja You­tu­be. Mar­kus mai­nit­see ASUAs­sa yhte­nä bench­mark­kaus-koh­tee­na olleen auto­huol­lon edel­lä­kä­vi­jät. Niis­sä doku­men­toi­daan ja kuva­taan asiak­kaal­le huol­to­toi­met tark­kaan. Avoi­muusar­von hen­ges­sä Mar­kus myön­tää vaa­ti­mat­to­mas­ti, että heil­lä oli­si kyl­lä kehi­tet­tä­vää itsel­lä­kin kehit­tä­mis­pro­ses­sis­sa. Enem­män­kin voi­si hyö­dyn­tää työn­te­ki­jöi­den ja asiak­kai­den ideoi­ta ja osaa­mis­ta.

Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen tren­deis­tä

Mar­kus tote­aa, että alal­la näky­vät jo uudet tren­dit, kuten vir­tu­aa­li­to­del­li­suus ja tie­don lou­hin­ta. Dataa kerä­tään ja ana­ly­soi­daan ahke­ras­ti. Esi­mer­kik­si kos­teu­den­hal­lin­nas­sa IoT on lähi­tu­le­vai­suu­den jut­tu: jat­kos­sa antu­rat seu­raa­vat jat­ku­vas­ti kos­teut­ta ja sisäil­maa ja hälyt­tä­vät jos raja-arvot ylit­ty­vät. Var­sin­kin jul­ki­sen puo­len raken­ta­mi­ses­sa elin­kaa­ria­jat­te­lu on jo tätä päi­vää. Elin­kaa­rel­la tar­koi­te­taan kes­tä­vää kehi­tys­tä ja jak­soa, joka käsit­tää maan­käy­tön ja raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lun, raa­ka-ainei­den han­kin­nan ja itse raken­ta­mi­sen sekä myö­hem­min vie­lä raken­nuk­sen purun ja pur­ku­tuot­tei­den lajit­te­lun. ASUAs­sa­kin arvos­te­taan luon­non­mu­kai­sia mate­ri­aa­le­ja, jois­ta käy­tös­sä on esi­mer­kik­si koti­mai­nen kas­viöl­jy­poh­jai­nen TKR-pin­noi­te.

Osaop­ti­moin­nis­ta koko­nai­se­dul­li­suu­teen

Mar­kus­ta suret­taa, että rak­sa-alal­la men­nään vie­lä lii­an usein osaop­ti­moi­den eli vali­ten teki­jä edul­li­sim­man hin­nan mukaan. Usein koko­nai­se­dul­li­suus onkin sit­ten ihan eri jut­tu, sil­lä alal­la kat­teet on perin­tei­ses­ti otet­tu lisä­töi­den kaut­ta. Parem­pi oli­si kui­ten­kin teh­dä ker­ral­la kun­non työ­tä kun­non mate­ri­aa­leil­la, Mar­kus tote­aa.