Koi­rat, nuo rak­kaat per­heen­jä­se­net ovat nyky­ään myös suu­ri lii­ke­toi­min­nal­li­nen koh­de­ryh­mä. Eri­lai­set koi­ril­le (ja nii­den omis­ta­jil­le) suun­na­tut pal­ve­lut kehit­ty­vät­kin nopeas­ti.

Tänään ystä­vä­ni Theo-puu­de­li oli kun­tou­tu­mas­sa vesi­kä­ve­lyl­lä Pet-Vet Ortos­sa, Turus­sa. Kun­tou­tus­puol­ta vetä­vä koi­rien hyvin­voin­tiy­rit­tä­jä Anni­ka Hima­nen Canis Sanuk­ses­ta mai­nit­si, että hänen pal­ve­lui­hin­sa kuu­lu­vat vesi­te­ra­pian lisäk­si myös mm. koi­ra­hie­ron­ta, kun­to­suun­ni­tel­mat ja ravin­to­neu­von­ta.

Koi­rien hyvin­voin­tiy­rit­tä­jä Anni­ka Hima­nen Canis Sanuk­ses­ta

Anni­ka ker­toi saa­van­sa toi­min­taan­sa uut­ta tie­toa alan edel­lä­kä­vi­jä­maas­ta Englan­nis­ta, jos­sa koi­rien hyvin­voin­tiin on kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta jo pit­kään. Myös Yhdys­val­lois­sa kehi­te­tään koko ajan uut­ta, mut­ta siel­tä saa­ta­vaan tie­toon on suh­tau­dut­ta­va läh­de­kriit­ti­ses­ti. Inno­vaa­tioi­den taso on kir­ja­va lois­to­ju­tuis­ta huu­haa­han saak­ka. Tär­keä­nä tie­to­ka­na­va­na Anni­kal­le ovat myös alan kan­sain­vä­li­set webi­naa­rit.

Monet koi­ra­hoi­dot ovat saman­ta­pai­sia kuin ihmi­sil­le­kin suun­na­tut, mut­ta yksi tär­keim­mis­tä bench­mark­kaus­koh­teis­ta on hevo­sa­la. Siel­lä on perin­tei­ses­ti liik­ku­nut iso raha, joten myös hevos­ten hyvin­voin­nin kehit­tä­mi­seen ja tuo­tein­no­voin­tiin on panos­tet­tu pal­jon.

Tois­tai­sek­si koi­rien hyvin­voin­tia kos­ke­val­la alal­la ei ole mitään yhteis­tä kat­to­jär­jes­töä tai net­tia­lus­taa, vaan koi­ra­fys­sa­rit, koi­ra­hie­ro­jat jne. ovat kukin omien yhdis­tys­ten­sä alla. Täs­sä oli­si­kin aihet­ta kehit­tä­mi­seen!