Kup­pa­ri-Han­nan Paran­to­la (https://kuppari.fi/) sijait­see run­saan puo­len tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä Naan­ta­lin kau­pun­gis­ta. Siel­lä Livon­saa­ren romant­ti­sis­sa maa­lais­mai­se­mis­sa kan­san­pa­ran­ta­ja Han­na Aro-Hei­ni­lä tekee jäsen­kor­jaus­ta ja aku­punk­tioi­ta sekä hie­roo ja kup­paa. Hän on kehit­tä­nyt ja inno­voi­nut kan­san­pa­ran­nus­ta nyky­maa­il­man stan­dar­deil­le ja asiak­kail­le sopi­vik­si. Hoi­don lomas­sa kes­kus­te­lim­me mm. tuo­te­ke­hi­tys­työs­tä ja hyvin­voin­ti­mat­kai­lus­ta.

Arvot ohjaa­vat suun­ni­tel­mal­lis­ta kehit­tä­mis­työ­tä

Han­na ker­toi, että hänel­lä kehit­tä­mis­työ­tä ohjaa­vat 85 pro­sent­ti­ses­ti arvot ja sen pääl­le tule­vat sosi­aa­li­set tavoit­teet. Hän ei juok­se vii­mei­sen euron peräs­sä, mut­ta huo­leh­tii sii­tä, että tuo­te on talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­va. Tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä hän hyö­dyn­tää pal­ve­lu­muo­toi­lun Blueprint-kaa­vioi­ta, eri­lai­sia miel­le­kart­to­ja ja blo­gi­val­men­ta­ja Tiia Kont­ti­sen mai­nioi­ta kaa­vioi­ta kir­ja­tak­seen idean­sa ja jat­koi­dean­sa jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti tal­teen.

Kai­kil­la koruil­la on omat tari­nan­sa

Tari­nal­lis­ta­mi­sen voi­ma

Han­na panos­taa mark­ki­noin­nis­saan ja tuot­teis­saan visu­aa­li­suu­teen ja tari­nal­lis­ta­mi­seen. Hän selaa kuva-albu­mei­ta saa­dak­seen uusia ideoi­ta ja on eri­tyi­sen ins­pi­roi­tu­nut suo­ma­lais-ugri­lai­ses­ta kan­san­tai­tees­ta. Han­na val­mis­taa met­säs­tä­mis­tään riis­tae­läi­mis­tä myyn­tiin koru­ja, joil­la on omat tari­nan­sa sekä nii­hin sopi­vat pak­kauk­set. Hän tote­si, että myös myyn­ti­pai­kan ja esil­le­pa­non on sovel­lut­ta­va hyvin koko­nai­si­de­aan.

Sau­na­kult­tuu­ria hifis­tel­len

Hyvin­voin­ti­mat­kai­lus­sa Han­na ker­toi tren­dei­nä ole­van luon­to­koh­teet ja kult­tuu­ri­ko­ke­muk­set sekä arki­set koh­taa­mi­set taval­lis­ten ihmis­ten kans­sa. Hän iloit­see sii­tä, että kan­sain­vä­lis­ten reis­saa­jien lisäk­si myös koti­maan mat­kai­li­jat ovat löy­tä­neet sau­na­kult­tuu­rin. Sau­no­mi­seen virit­täy­dy­tään huo­lel­li­ses­ti ja hifis­tel­lään vih­to­jen ja tur­peen kans­sa.  Omin­ta­kei­sel­la tun­nel­mal­la on iso mer­ki­tys.

 Yllä­tä ja ilah­du­ta asia­kas­ta!

Aku­punk­tios­sa tun­sin itse­ni het­ken ajan sii­lik­si : )

Kup­pa­ri-Han­na kuun­te­lee tar­kal­la kor­val­la asiak­kai­taan ja kir­jaa ylös näi­den toi­vei­ta. Hänel­le onkin tär­ke­ää voi­da yllät­tää ja ilah­dut­taa asiak­kai­taan: venä­läi­nen mat­kaa­ja voi saa­da esi­mer­kik­si pal­jun ja vot­ka­ryy­pyn, suo­ma­lai­nen tomaat­ti­me­hua ja ruis­lei­pää. Tavoit­tee­na on antaa asiak­kaal­le hyvä ja ren­tou­tu­nut olo. Minä­kin sain aku­punk­tio­hoi­to­ni jäl­keen jump­pa­neu­vo­ja ja erin­omais­ta lat­te­kah­via sekä Han­nan mai­niot tari­nat kan­san­pa­ran­nuk­ses­ta ?

Haluat­ko kehit­tää yri­tys­tä­si ja oppia lisää pal­ve­lu­muo­toi­lus­ta sekä sen työ­ka­luis­ta, kuten Blueprin­tis­tä ja tari­nal­lis­ta­mi­ses­ta? Ole yhtey­des­sä minuun ja sovi tapaa­mi­nen - leena.lemola(at)kokolele.fi.  Lisää mat­kai­lua­lan kehit­tä­mis­vink­ke­jä saat luke­mal­la blo­gi­teks­te­jä­ni Islan­nis­ta: http://matkailuaislannissa.blogspot.com/