Glo­bal Stu­dent Ent­repre­neur Awards eli GSEA on kor­kea­kou­lu- ja yli­opis­to-opis­ke­li­joil­le suun­nat­tu opis­ke­li­jay­rit­tä­jyys­kil­pai­lu. Kil­pai­luun voi osal­lis­tua opis­ke­li­jay­rit­tä­jä tai -tii­mi, jol­la on ollut lii­ke­toi­min­taa opis­ke­lu­jen ohel­la vähin­tään puo­li vuot­ta ja lii­ke­vaih­toa vähin­tään 500 euroa. Opis­ke­li­joi­den on olta­va 18–30-vuotiaita.

Yrit­tä­jyys­kil­pai­lus­sa spar­ra­taan eri­tyi­ses­ti opis­ke­li­joi­den esiin­ty­mis­tä, esi­mer­kik­si puhet­ta ja tapaa, jol­la yri­tys esi­tel­lään. Näin on sik­si, että kan­sain­vä­li­sel­lä tasol­la kat­so­taan nime­no­maan yrit­tä­jä­per­soo­naa. Yrit­tä­jä­per­soo­nan pitää vakuuttaa.

Kuva 1. Turun vuo­den 2021 osa­kil­pai­lus­sa pitc­hauk­sia kuun­nel­tiin kiinnostuneina.

Verkostoja, jännitystä, palkintoja, kansainvälistymistä!

Tätä kaik­kea on Glo­bal Stu­dent Ent­repre­neur Awards eli yri­tys­toi­min­taa har­joit­ta­vil­le kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joil­le suun­nat­tu kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu. Osal­lis­tu­ja­mai­ta on muka­na kai­kil­ta man­te­reil­ta, yhteen­sä yli 50.

GSEA:ssa osal­lis­tu­jat pää­se­vät pit­saa­maan lii­kei­de­aan­sa mui­ta opis­ke­li­jay­rit­tä­jiä vas­taan kan­sal­li­sis­sa, maan­osa- ja glo­baa­li­kil­pai­luis­sa. Arvo­val­tai­nen ja moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta edus­ta­va tuo­ma­ris­to arvioi lii­kei­dean lisäk­si kil­pai­li­joi­den kykyä sanoit­taa ja esit­tää lii­ke­toi­min­taan­sa uskot­ta­vas­ti ja karismaattisesti.

Suomen pitsausfinaali tammikuussa 2023

Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lu toi­mii Suo­men osa­kil­pai­lun orga­ni­saat­to­ri­na jo seit­se­mät­tä ker­taa. Finaa­li­kil­pai­lu jär­jes­te­tään­kin 25.1.2023 hybri­di­nä Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lun kam­puk­sel­ta käsin. Ohjel­mas­sa on pit­saus­ten lisäk­si muka­na kiin­nos­ta­via puhu­jia sekä tun­nel­ma­pa­lo­ja opis­ke­li­joi­den omil­ta kam­puk­sil­ta. Lähi- ja verk­ko­ta­pah­tu­ma yhdis­tää ihmi­siä eri puo­lil­ta Suomea.

Finaa­li­kil­pai­lu jär­jes­te­tään 25.1.2023 hybri­di­nä Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lun kam­puk­sel­ta käsin

Kil­pai­lua tuo­ma­roi­nut Turun Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Mik­ko Ran­ta­nen ker­too, että osal­lis­tu­mi­nen kil­pai­luun antaa upei­den elä­mys­ten lisäk­si pal­jon muutakin.

– Finaa­liin pää­se­vät saa­vat nimit­täin asian­tun­ti­joi­den palau­tet­ta lii­kei­deas­taan ja esiin­ty­mi­ses­tään sekä uusia ver­kos­to­ja. Lisäk­si kil­pai­li­jat saa­vat ennen lop­pu­kil­pai­lua englan­nin­kie­lis­tä pitsausvalmennusta.

Kuva 2. Vuo­den 2021 GSEA-kisaa­jia Turussa.

Suo­men finaa­lin voit­ta­ja pää­see maan­osa­fi­naa­liin, joka jär­jes­te­tään myö­hem­min kevääl­lä Brys­se­lis­sä. Euroo­pan voit­ta­jat saa­vat osal­lis­tua edel­leen glo­baa­lin kil­pai­lun finaa­liin Cape Tow­nis­sa kesäl­lä 2023. Kan­sal­li­sen osa­kil­pai­lun voit­ta­jan mat­ka­ku­lut Euroop­paan ja mah­dol­li­ses­ti edel­leen glo­baa­li­pit­sauk­seen mak­se­taan. Kai­kis­sa kil­pai­luis­sa on lisäk­si jaos­sa tun­tu­via rahapalkintoja.

Buustia bisnekseen

GSEA Suo­men ensim­mäi­sen kil­pai­lun voit­ti aikoi­naan Lina Toi­vo­nen kehit­tä­mäl­lään Smooth it! -kon­sep­til­la. Väli­pa­lo­ja ja smoot­he­ja myy­vä yri­tys toi­mii nyky­ään Turus­sa, Tam­pe­reel­la ja Helsingissä.

Vii­me vuo­den voit­ta­ja taas oli lat­via­lai­nen Māra Liepla­pa tee­tuot­tei­ta myy­väl­lä Plükt -yri­tyk­sel­lään. Mãra opis­ke­lee Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa lii­ke­ta­lou­den puolella.

Kil­pai­li­joil­le kisao­sal­lis­tu­mi­nen on anta­nut uskoa teke­mi­seen ja mah­dol­li­suu­den jalos­taa omaa lii­kei­de­aa entis­tä paremmaksi

Kil­pai­li­joil­le osal­lis­tu­mi­nen on anta­nut uskoa teke­mi­seen ja mah­dol­li­suu­den jalos­taa omaa lii­kei­de­aan­sa entis­tä parem­mak­si ja saa­da kump­pa­nei­ta ja ver­kos­to­ja lii­kei­dean eteen­päin viemiseksi.

Hakukriteerit ja lisätiedot

Haku vuo­den 2023 kil­pai­luun on jo avat­tu GSEA-sivuil­la. Haku­kri­tee­rit täyt­ty­vät, jos opis­ke­li­ja on 18–30-vuotias kor­kea­kou­lu- tai yli­opis­to-opis­ke­li­ja, ja jos hänel­lä on ollut lii­ke­toi­min­taa vähin­tään puo­li vuot­ta. Lii­ke­vaih­toa oli­si tänä aika­na tul­lut saa­da vähin­tään 500 dol­la­ria. Pit­saa­jan taus­tal­la voi olla isom­pi­kin tii­mi yrit­tä­jiä, mut­ta vain yksi pää­see pit­saa­maan kilpailussa.

Lisä­tie­toa:

GSEA-sivus­to

Tule mukaan kisaamaan!

Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lun Yrit­tä­jyy­den ja bis­nes­men­to­roin­nin leh­to­ri: Lee­na Lemo­la. leena.lemola@turkuamk.fi