Tut­ta­va­ni Kim­mo Irto (www.drafthouse.fi) perus­ti alku­ke­vääs­tä suun­nit­te­lu­yri­tyk­sen, joka tar­jo­aa pal­ve­lu­ja maa- ja meri­teol­li­suu­del­le. Luo­va kave­ri halusi pääs­tä näyt­tä­mään todel­li­sen suun­nit­te­li­jan kyntensä.

Kehit­tä­mis­työs­sä hän näkee tär­keäk­si mah­dol­li­suu­den pereh­tyä ongel­maan ja sen rat­kai­su­vaih­toeh­toi­hin perus­teel­li­ses­ti, ja tes­ta­ta sit­ten rau­has­sa rat­kai­sun toi­mi­vuus. Makein­ta on, kun kehit­tä­mi­seen panos­tet­tu aika tulee monin­ker­tai­se­na ajan- ja rahan­sääs­tö­nä takai­sin ja asia­kas innos­tuu uusis­ta toimintatavoista.

Laa­du­kas suun­nit­te­lu­työ ei syn­ny nap­pia painamalla

Kysyin Kim­mol­ta puo­len vuo­den jäl­keen, onko kehi­tys­työs­sä oikeas­ti eroa sen mukaan, onko työn­te­ki­jä vai yrit­tä­jä. Kim­mo hymäh­ti, että eroa on ja pal­jon! Ennen hänel­le ker­rot­tiin, mitä hänen pitäi­si teh­dä ja nyt, mitä hän voi­si teh­dä. Bul­kin sijas­ta hän pää­see teke­mään aitoa kehittämistyötä.

Kim­mo tokai­si, että mones­ti tun­tuu sil­tä, että esi­mie­het luu­le­vat työn­te­ki­jöi­tä kah­vi­au­to­maa­teik­si, jos­ta vali­taan nap­pia pai­na­mal­la itseä miel­lyt­tä­vä lop­pu­tu­los. Oikeas­ti hyvä työ ja lop­pu­tu­los vaa­ti­vat enem­män: aivo­ja, pers­li­hak­sia ja rut­kas­ti moti­vaa­tio­ta sekä mah­dol­li­suuk­sia toteut­taa omia ideoitaan.

Van­ha suun­nit­te­li­ja­kou­lu­kun­ta jurnuttaa

Kim­mo on val­mis­tu­nut aikoi­naan Turun tek­nil­li­ses­tä ammat­tiop­pi­lai­tok­ses­ta kone­puuse­päk­si ja lama-aika­na jat­ka­nut veneen­ra­ken­ta­jak­si ja myö­hem­min vie­lä tila- ja kalus­te­suun­nit­te­lun arte­saa­nik­si. Nämä opin­not ovat anta­neet pal­jon työ­hön, mut­ta eivät kui­ten­kaan viral­lis­ta tek­ni­sen suun­nit­te­li­jan päte­vyyt­tä. Työn­te­ki­jäl­le päte­vyy­den puu­te on este, yrit­tä­jäl­le ei. Nyt hän voi ottaa iso­ja ja haas­ta­via töi­tä vas­taan. Hänen teh­tä­vä­nään on miet­tiä, miten suun­nit­te­lu­työn voi­si teh­dä hel­pom­min ja nopeam­min sekä samal­la asiak­kaan rahaa säästäen.

Kysyin, mikä kehit­tä­mi­ses­sä on haas­teel­li­sin­ta. Kuu­lem­ma se, että suu­rin osa alan toi­mi­jois­ta on val­mis­tu­nut aika­na, jol­loin suun­nit­te­lu­työ oli lähin­nä vii­vo­jen piir­tä­mis­tä tek­ni­siin erit­te­lyi­hin. Van­ha kou­lu­kun­ta on tot­tu­nut teke­mään asiat totut­tuun tapaan. Vaik­ka se sit­ten vei­si enem­män aikaa ja rahaa. Ris­ke­jä kaih­de­taan tehok­kuu­den kus­tan­nuk­sel­la. Moni myös uskoo, että kou­lu on aikoi­naan anta­nut eväät työ­uran lop­puun saakka.

Ren­de­roin­ti ja BIM avaa­vat uusia mahdollisuuksia

Digi­ta­li­saa­tion luo­mia mah­dol­li­suuk­sia ei vie­lä täy­sin ymmär­re­tä, eikä siten myös­kään osa­ta hyö­dyn­tää. Edel­leen suun­nit­te­li­jat nyh­rää­vät oman osa­ku­van­sa paris­sa ja yksi sit­ten koko­aa kuvat yhte

Yrit­tä­jä, suuun­nit­te­li­ja Kim­mo Irto Drafthousesta

en. Nyky­ään kan­nat­tai­si kaik­ki teh­dä saman­ai­kai­ses­ti pil­ves­sä. Näin monil­ta vir­heil­tä väl­tyt­täi­siin ja kaik­ki näki­si­vät reaa­lia­jas­sa, mis­sä men­nään ja miten oma työ vai­kut­taa koko­nais­ti­lan­tee­seen. Myös rik­ki­näi­nen puhe­lin -efek­ti häviäi­si, kun teh­täi­siin ja kom­mu­ni­koi­tai­siin asiois­ta saman­ai­kai­ses­ti, eikä siir­ret­täi­si tie­toa hie­rark­ki­ses­ti ihmi­sel­tä toiselle.

Tek­niik­ka kehit­tyy niin nopeas­ti, että muka­na on pysyt­tä­vä koko ajan omak­su­mal­la tie­toa myös oman alan ulko­puo­lel­ta. Kim­mo on esi­mer­kik­si hank­ki­nut jo nuo­re­na pal­jon nyky­suun­nit­te­lus­sa vaa­dit­ta­vaa osaa­mis­ta peli­maa­il­mas­ta. Peleis­sä vir­tu­aa­li­maa­il­mat, lisät­ty todel­li­suus ja ren­de­roin­ti oli­vat jo ajat sit­ten kuu­maa valuuttaa.

Googla­sin ren­de­roin­nin ja opin, että kysees­sä on yksi suu­rim­mis­ta 3D-gra­fii­kan ala­la­jeis­ta. Ren­de­roin­ti tar­koit­taa kuvan luo­mis­ta mal­lis­ta tie­to­ko­neoh­jel­man avul­la. Nyt Kim­mo on eri­tyi­sen innos­tu­nut raken­nuk­sen tuo­te­tie­to­mal­lis­ta eli BIMis­tä (Buil­ding Infor­ma­tion Model). Raken­nus­ta kos­ke­vat tuo­te­tie­dot mal­lin­ne­taan geo­met­rian avul­la ja esi­te­tään kol­miu­lot­tei­ses­ti simu­loin­ti- ja havain­nol­lis­ta­mis­tar­pei­den vuok­si. Raken­nus­pro­ses­sin koko elin­kaa­reen liit­ty­vät tie­dot saa­daan koko­nai­suu­des­saan koot­tua digi­taa­li­seen tuo­te­mal­liin. BIM-ohjel­mis­tot ovat vie­lä kal­lii­ta, mut­ta Kim­mo uskoo nii­hin sijoi­te­tun rahan tule­van nopeas­ti takaisin.

Kim­mon motot

Pun­kin kul­ta­kau­del­la Kim­mo­kin bogo­si Nuor­ten Vihais­ten Mies­ten bii­teis­sä ja hyräi­li bii­siä seit­se­män ker­taa seit­se­män. Sii­tä on työ­elä­män motok­si tart­tu­nut rii­mi: Tah­to rau­tai­nen vie läpi har­maan kal­lion, sii­nä kata­jai­sen kan­san mal­li on.

Yrit­tä­jä­nä Kim­mo näkee, ettei kai­kes­sa tar­vit­se olla suve­ree­ni oman alan osaa­ja. Riit­tää kun on hyvä syöt­tä­mään muil­le toteut­ta­mis­kel­poi­sia ideoi­ta. Hänes­tä työs­sä paras­ta onkin, kun jokin asia har­mit­taa vie­tä­väs­ti. Sil­loin voi ideoi­da, miten tämän voi­si teh­dä parem­min! If the­re is a will, the­re is a way!