Tänään vie­te­tään Yrit­tä­jän Päi­vää, ja aamul­la mie­tin, mik­si itse ryh­dyin puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten yrit­tä­jäk­si lähes 30 palk­ka­työ­vuo­den jälkeen. 

Odo­tuk­se­ni yrit­tä­jyy­des­tä ovat toteu­tu­neet parem­min kuin uskoin­kaan, olen pääs­syt teke­mään osaa­mis­ta­ni vas­taa­via asioi­ta eri orga­ni­saa­tioi­den kans­sa. Jos­kus jopa veny­mään osaa­mi­se­ni ääri­ra­joil­la. Ja kun tulee ja menee, tapaa eri ihmi­siä, niin ei tule aina­kaan pysäh­ty­nyt­tä tai tunk­kais­ta oloa! Tun­nen itse­ni ener­gi­sek­si ja innostuneeksi.

Saan myös nyh­rä­tä vaik­ka kuin­ka kau­an eri kou­lu­tusai­neis­to­je­ni kans­sa, sil­lä olen tili­vel­vol­li­nen tun­neis­ta­ni vain itsel­le­ni. Minul­le laa­tu on tär­ke­ää! Sel­lai­nen työ ei tosin aina ole kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, joten ymmär­rän kyl­lä työ­nan­ta­jia ja hei­dän tuntirajoituksiaan 😊

Voin myös kehit­tää osaa­mis­ta­ni, ja ilmoit­tau­tua eri­lai­sil­le päi­vä- ja vii­kon­lop­pu­kurs­seil­le, joi­den uskon ole­van joko hyö­dyl­li­siä - tai sit­ten vain kivo­ja. Työs­sä­ni saan jat­ku­vas­ti onnis­tu­mi­sen elä­myk­siä, työ­pa­nos­ta­ni ei pide­tä itses­tään sel­vyy­te­nä. Toi­mek­sian­ta­ja­ni ovat yleen­sä valin­neet minut kil­pai­lu­tuk­sen perus­teel­la, ja kun saa­vat rahal­leen vas­ti­net­ta, he myös kiit­tä­vät sii­tä sanal­li­ses­ti ja tila­ten lisää töi­tä. Siis­pä kii­tos teil­le kai­kil­le, jot­ka olet­te osta­neet kou­lu­tus-, fasi­li­toin­ti- ja kon­sul­toin­ti­pal­ve­lu­ja minul­ta. Tei­dän ansios­tan­ne voin toi­mia edel­leen onnel­li­se­na yrittäjänä!