Ryhmäprosessien suunnittelu ja toteutus

Orga­ni­saa­tiois­sa ja eri­lai­sis­sa tilai­suuk­sis­sa on hyvä ottaa välil­lä ulko­puo­li­nen ryh­män vetä­jä tehos­ta­maan asioi­den eteen­päin vien­tiä, ongel­mien hah­mot­ta­mis­ta ja ratkaisemista.

Ulko­puo­li­sen vetä­jän tär­kein omi­nai­suus on kyky ohja­ta ryh­mää kes­kit­ty­mään stra­te­gi­ses­ti tär­keäk­si näh­tyyn asi­aan ja saa­da aikaan nopeas­sa aika­tau­lus­sa koot­tu­ja näke­myk­siä halu­tus­ta aiheesta.

Olen ener­gi­nen, sel­keä­sa­nai­nen ja tavoi­te­kes­kei­nen
ryh­mä­noh­jaa­ja. Käy­tän eri­lai­sia ryh­mäyt­tä­mis- ja fasi­li­toin­ti­me­ne­tel­miä kun­kin koh­de­ryh­män mukaan.  Moni­puo­li­nen työ- ja kou­lu­tus­taus­ta­ni tuo­vat teke­mi­see­ni var­muut­ta ja kykyä hah­mot­taa eri­lais­ten osal­lis­tu­ja­ryh­mien kiin­nos­tuk­sen koh­teet ja tar­peet. Kysy­myk­ses­sä voi olla tii­mi­työs­ken­te­lyn peri­aat­teet, asu­kas- ja yrit­tä­jä­ta­ho­jen näke­mys­ten esil­le­tuon­ti kun­ta­sek­to­ril­le tai muu­tos­ten läpi­vien­tiin liit­ty­vien ongel­ma­koh­tien selvittely.