Kehittäminenkö tuskaa?

Olen työs­sä­ni tavan­nut lukui­sia yrit­tä­jiä ja mui­ta asiak­kai­ta, jot­ka koke­vat työs­sään kehit­tä­mi­sen ja inno­voin­nin tus­kaa. Tai parem­min­kin tus­kaa sii­tä, kun aikaa, kump­pa­nei­ta ja osaa­mis­ta kehit­tä­mi­seen ei ole. Inno­voin­ti jo sana­na nos­taa monel­la kar­vat pys­tyyn, se koe­taan jok­si­kin hir­mui­sen hie­nok­si asiak­si, joka vaa­tii mää­rää­mät­tö­män mää­rän luo­vuut­ta ja vähin­tään hybri­din, joka koos­tuu kuva­tai­tei­li­jas­ta, insi­nöö­ris­tä ja pel­le pelot­to­mas­ta.

Mitä sinul­le itsel­le­si tulee mie­leen sanois­ta luo­vuus, inno­voin­ti tai tuo­te­ke­hit­tä­mi­nen? Kuu­lut­ko ehkä nii­hin, jot­ka ajat­te­le­vat sen ole­van jotain suur­ten orga­ni­saa­tioi­den kehi­ty­syk­si­köi­den salais­ta tou­hua? Jos olet näin aja­tel­lut, niin lope­ta moi­nen lii­ke­toi­min­nal­le tur­miol­li­nen ajat­te­lu­ta­pa välit­tö­mäs­ti! Vaik­ket inno­voi­si­kaan upo­uusia tuot­tei­ta ja pro­ses­se­ja, niin aina­kin voit paran­nel­la ole­mas­sa ole­via.

Kehittäminen on helppoa!

Kehit­tä­mis­tä voi ja pitää teh­dä koko ajan yri­tyk­sen ja orga­ni­saa­tion kokoon kat­so­mat­ta. Se ei ole edes vai­ke­aa. Jos­kus tar­vi­taan hyvää tuu­ria ja avoin­ta miel­tä, useim­mi­ten asiak­kaan ja ver­kos­to­jen mukaan otta­mis­ta ideoin­tiin, kehit­tä­mi­seen ja tes­taa­mi­seen. Ker­ron täs­sä pari arkis­ta esi­merk­kiä omas­ta elä­mäs­tä­ni, jois­sa on aihioi­ta kehit­tä­mi­sel­le.

Ensim­mäi­nen esi­merk­ki­ni liit­tyy työ­hö­ni. Sain pari viik­koa sit­ten kou­lu­tuk­ses­ta­ni osin hyviä ja osin huo­no­ja kir­jal­li­sia palaut­tei­ta. Ensim­mäi­nen reak­tio­ni oli pet­ty­mys omaan teke­mi­see­ni. Seu­raa­va se, että onnek­si minul­la on mah­dol­li­suus seu­raa­vas­sa kou­lu­tus­päi­väs­sä pet­ra­ta. Ana­ly­soin palaut­teet ja kehi­tin kou­lu­tus­ta käy­tän­nön­lä­hei­sem­mäk­si, ja huo­jen­nuk­sek­se­ni seu­raa­van kou­lu­tuk­sen palaut­teet oli­vat­kin hyvin myön­tei­set. Kou­lut­ta­jien arkeen kuu­luu palaut­tei­den keruu, mut­ta yhtä hyvin se voi­si kuu­lua monen muun­kin ammat­tia­lan edus­ta­jal­le.

Toi­nen tapaus kos­kee vapaa-aikaa­ni. Mät­käh­din eilen oikein laa­jas­sa kaa­res­sa seläl­le­ni ylit­täes­sä­ni katua Turun kes­kus­tas­sa. Suo­ja­tien val­koi­sik­si maa­la­tut rai­dat oli­vat aurausau­to­jen kiil­lot­ta­mi­na hen­gen­vaa­ral­li­sen liuk­kaat. Kiro­sin vähän aikaa maa­tes­sa­ni sii­nä kes­kel­lä Bra­hen­ka­tua seläl­lä­ni kuin mikä­kin kel­lah­ta­nut kop­pa­kuo­riai­nen. Sit­ten pää­tin aina­kin yrit­tää teh­dä suo­ja­tien liuk­kau­del­le jota­kin. Kir­joi­tin Turun kau­pun­gin katuo­sas­ton palau­te­laa­tik­koon kehit­tä­mis­idea­ni.

Tote­sin että hil­jan käyt­töön otet­tu suo­ja­tei­den mer­kit­se­mis­ma­te­ri­aa­li on liu­kas­ta leh­ti-, sade- ja pak­kas­ke­leil­lä. Ehdo­tin että mate­ri­aa­lia voi­si jat­kos­sa kehit­tää käyt­tö­kel­poi­sem­mak­si kar­hen­nusai­neil­la ja että nykyi­siä mer­kin­tö­jä voi­si mekaa­ni­ses­ti kar­hen­taa jäl­keen­päin. Ehkä ehdo­tuk­se­ni kai­ku­vat kuu­roil­le kor­vil­le tai ovat käyt­tö­kel­vot­to­mia, mut­ta toi­von että tulen kuul­luk­si. Tär­ke­ää oli­si, ettei TYKS aina­kaan sai­si ensi tal­ve­na uusia poti­lai­ta osas­toil­leen vain sen takia, että näi­den tuli yli­te­tyk­si katu suo­ja­tie­tä pit­kin! Ehkä­pä joku mer­kit­se­mis­maa­li­ke­hit­te­li­jä saa täs­tä uuden tuo­tei­dean tai huol­to­yh­tiö lisä­bis­nek­sen mer­kit­se­mis­vii­jo­jen kar­heut­ta­ja­na : )

Pettynyt asiakas on erinomainen kehittäjä

Moni ottaa kiel­tei­sen asia­kas­pa­laut­teen nih­keäs­ti vas­taan. Sitä lukies­sa tai kuun­nel­les­sa tulee her­käs­ti mie­leen epä­on­nis­tu­mi­sen tun­ne tai sit­ten ärty­mys kiit­tä­mät­tö­män asiak­kaan käy­tök­ses­tä. Todel­li­suu­des­sa asia­kas, joka valit­taa, eikä pidä möly­jä mahas­saan, voi olla paras mah­dol­li­nen kehit­tä­jä. Hän antaa idun ideoin­nil­le, kehit­tä­mi­sel­le ja paran­ta­mi­sel­le.

Sama kos­kee valit­ta­vaa työn­te­ki­jää.  Kuun­te­le pär­rää­mi­nen, valit­ta­mi­nen  ja moit­teet lop­puun saak­ka. Sano sit­ten kii­tos ja kysy, mitä me voi­sim­me yhdes­sä teh­dä, jot­ta saa­tai­siin asia kun­toon jat­kos­sa.

Mie­ti nyt itse tilan­net­ta, jos­sa vii­mek­si koh­ta­sit jon­kun käy­tän­nön ongel­man, et saa­nut, mitä tar­vit­sit tai koit pal­ve­lun epä­on­nis­tu­neek­si. Voi­si­ko ongel­man rat­kai­se­mi­nen mah­dol­lis­taa uuden tuot­teen tai pal­ve­lun luo­mi­sen, ehkä­pä täy­sin uut­ta lii­ke­toi­min­taa?

Ideoinnit suurimmat surmat ovat, kun

  • asia­kas­ta tai työn­te­ki­jää ei kuun­nel­la
  • kehit­tä­mi­nen pide­tään pie­nen ryh­män yksi­noi­keu­te­na
  • joku toi­mii yri­tyk­ses­sä yksin­val­ti­aa­na ja ainoa­na päät­tä­jä­ta­ho­na
  • sään­nöt ja laa­tu­kir­jaan kir­ja­tut pro­ses­sit estä­vät luo­van ajat­te­lun
  • orga­ni­saa­tion kult­tuu­ri, nor­mit, arvot ja raken­teet tukah­dut­ta­vat luo­van ajat­te­lun
  • mah­dol­li­suut­ta eri­lais­ten ihmis­ten, työn­te­ki­jä­ryh­mien ja asiak­kai­den koh­taa­mi­seen ei ole
  • ollaan kateel­li­sia tois­ten osaa­mi­ses­ta tai mus­ta­suk­kai­sia omas­ta osaa­mi­ses­ta
  • teh­dään niin kiin­ni­lyö­ty­jä stra­te­gioi­ta, ettei pys­ty­tä enää teke­mään ket­te­räs­ti pää­tök­siä. Ei vaik­ka toi­min­taym­pä­ris­tö oli­si muut­tu­nut nopeas­ti.


Muutosten ennakoinnilla kilpailun kärkeen

Kuu­lut­ko sinä nii­hin, jot­ka enna­koi­vat muu­tok­sia ja osaa­vat sopeut­taa toi­min­taan­sa kehit­tä­mäl­lä pal­ve­lut, tuot­teet ja pro­ses­sit kil­pai­lu­ky­kyi­sik­si? Vai olet­ko nii­tä, jot­ka rea­goi­vat muu­tok­siin vas­ta jäl­ki­kä­teen ja yrit­tä­vät rim­puil­la muu­tos­ten kou­ris­sa sydän kyl­mä­nä? Sel­vää on, että kil­pai­lus­sa pär­jää par­hai­ten se, joka kuu­luu ensim­mäi­seen ryh­mään, se joka seu­raa mitä ympä­ris­tös­sä tapah­tuu, mitä kil­pai­li­jat teke­vät, mitä tren­de­jä on näh­tä­vil­lä, ja tark­kai­lee hil­jai­sia merk­ke­jä asia­kas­käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sis­sa.

Ole siis valp­paa­na, avoi­min mie­lin, sil­min ja kor­vin. Ole iloi­nen ongel­mis­ta, sil­lä käy­tän­nön­lä­hei­nen luo­va mie­li kyl­lä kek­sii rat­kai­sut ongel­miin. Ota kehit­tä­mi­seen mukaan koko orga­ni­saa­tio, tai pie­ny­rit­tä­jä­nä ystä­vät, per­he ja muut ver­kos­tot. Ja muis­ta kuun­nel­la asia­kas­ta­si!

Inno­voin­ti ero­aa kehit­tä­mi­ses­tä sii­nä, että se on jotain täy­sin uut­ta (tai aina­kin käyt­tä­jä kokee sen uudek­si), ennak­koon tes­tat­tua ja käy­tän­töön vie­tyä. Pelk­kä idea ei siis ole vie­lä inno­vaa­tio.

Inno­vaa­tio tuo hyö­tyä sekä käyt­tä­jil­le että kehit­tä­jil­le. Inno­vaa­tio voi olla uusi tai paran­nel­tu tuo­te tai pal­ve­lu, uusi toi­min­ta­ta­pa, pal­ve­lu­ta­son paran­nus tai uuden­lai­nen näkö­kul­ma teke­mi­seen. Inno­vaa­tion tulee olla myös tois­tet­ta­vis­sa, mah­dol­li­ses­ti eri tavoin toteu­tet­ta­vis­sa ja se hou­kut­te­lee mui­ta­kin toi­mi­joi­ta otta­maan sen käyt­töön­sä.