Onko puskaradio rikki?

Onko puskaradio rikki?

Kou­lu­tan useis­sa tut­kin­to­joh­tei­sis­sa ammat­ti­tut­kin­nois­sa ja ohjaan vuo­sit­tain noin sataa yrit­tä­jyy­den ja joh­ta­mi­sen opis­ke­li­jaa hei­dän näyt­tö­ai­neis­ton­sa val­mis­te­lus­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­sia verk­ko- tai lähi­ta­paa­mi­sia on yhdes­tä kol­meen vuo­den aika­na. Opin jokai­ses­ta tapaa­mi­ses­ta jotain uutta.

Näis­sä koh­taa­mi­sis­sa kes­kus­te­lem­me mm. yri­tyk­sen, yrit­tä­jän tai yrit­tä­jäk­si halua­van nyky­ti­lan­tees­ta ja suun­taam­me kat­set­ta myös tule­vai­suu­teen. Poh­dim­me, miten voi­si varau­tua tule­vaan hyväs­sä ja pahas­sa, ja miten kään­tää uhat mah­dol­li­suuk­sik­si. Par­haim­mil­laan ymmär­tä­mys asiak­kai­den tar­peis­ta ja toi­min­ta­ta­vois­ta voi innos­taa uusiin lii­kei­deoi­hin ja inno­va­tii­vis­ten pal­ve­lu­jen ja tuot­tei­den suun­nit­te­luun. Muis­tut­te­len myös monia­lai­sen ver­kos­ton mer­ki­tyk­ses­tä. Yrit­tä­jän tai joh­don ei pidä jää­dä työs­ken­te­le­mään vain omaan kuplaan­sa. Kun opis­ke­li­jal­le syt­tyy innos­tus ja palo uuteen, kou­lut­ta­ja­na koen suur­ta onnis­tu­mi­sen iloa.

Kou­lut­ta­mi­sen lisäk­si teen yri­tys­kon­sul­toin­tia. Eilen spar­ra­sin koke­nut­ta yrit­tä­jää ja kuun­te­lin hänen kuvaus­taan toi­min­ta­ta­vois­taan ja yri­tyk­sen­sä nyky­ti­las­ta. Alkuun tuli pit­kä seli­tys sii­tä, mik­si hän ei ollut somes­sa. Pus­ka­ra­dio oli kuu­lem­ma toi­mi­nut hyvin koro­nae­pi­de­mi­aan asti. Digi­loik­ka ja somen mark­ki­noin­ti­mer­ki­tys ovat­kin yllät­tä­neet monet yrit­tä­jät nopeu­del­laan ja rajuu­del­laan. Asiak­kai­siin päin näyt­tää sil­tä, ettei yri­tys­tä enää ole, jos sitä ei löy­dy netis­tä. Pus­ka­ra­dio­kaan ei oikein toi­mi enti­seen mal­liin. Onko se ehkä men­nyt pan­de­mian myö­tä rik­ki? Ei var­maan­kaan, mut­ta se on siir­ty­nyt net­tiin, jos­sa asiak­kaat vaih­ta­vat koke­muk­si­aan eri tuot­teis­ta ja palveluntuottajista.

Loh­du­tan yrit­tä­jiä ja opis­ke­li­joi­ta, että digi- ja some­maa­il­man alkuun pää­see aika pie­nel­lä­kin vai­val­la. Joka some­ka­na­vaan ei tar­vit­se men­nä mukaan, eikä koti­si­vu­jen kai­kil­la aloil­la tar­vit­se olla vuo­ro­vai­kut­tei­set. Olen­nais­ta on miet­tiä, mis­tä kana­vas­ta omat asiak­kaat löy­täi­si­vät yri­tyk­sen. Apua tek­ni­seen puo­leen ja sisäl­lön­tuot­ta­mi­seen voi ostaa alan osaa­jil­ta tai vaik­ka teke­mäl­lä yhteis­työ­tä oppi­lai­tos­ten kans­sa. Ennen tätä on kui­ten­kin pysäh­dyt­tä­vä miet­ti­mään, mitä, miten, kenel­le ja kos­ka. Täs­sä poh­din­nas­sa taas oli­si hyvä olla muka­na ulko­puo­li­nen spar­raus­ka­ve­ri, joka tukee ja valaa uskoa tekemiseen.

Haluat­ko saa­da minus­ta spar­raus­a­pua? Ks. https://www.kokolele.fi/sparraus-ja-konsultointi/

KUOLEMANLAAKSOSTA HEDELMÄLLISELLE KUKKULALLE?                                      YRITYKSENI KOLME ENSIMMÄISTÄ VUOTTA

KUOLEMANLAAKSOSTA HEDELMÄLLISELLE KUKKULALLE? YRITYKSENI KOLME ENSIMMÄISTÄ VUOTTA

Joko sitä uskal­tai­si luot­taa, että toi­min­ta kantaa?

Yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mi­seen liit­tyy val­ta­va mää­rä käy­tän­nön haas­tei­ta, mut­ta ennen kaik­kea kovaa psyyk­kis­tä pai­net­ta. Kol­me vuot­ta sit­ten herä­tin tutuis­sa­ni häm­men­nys­tä vaih­taes­sa­ni hyvän, vaki­tui­sen työ­ni epä­var­mak­si yrit­tä­jyy­dek­si. Monet sanoi­vat ääneen, että olet­pa roh­kea! Var­maan piti­vät minua kui­ten­kin ihan kahjona. 

Yri­tyk­sen käyn­nis­tä­mis­tä seu­raa­via kol­mea ensim­mäis­tä vuot­ta kut­su­taan kuo­le­man­laak­sok­si. Tänä ajan­jak­so­na nimit­täin lähes puo­let käyn­nis­te­tyis­tä yri­tyk­sis­tä lopet­taa toi­min­tan­sa. Syyt voi­vat olla moni­nai­set, mut­ta aika usein ne liit­ty­vät toi­min­nan talou­del­li­seen kan­nat­ta­mat­to­muu­teen. Jos täs­tä vai­hees­ta sel­vi­ää, jat­ko näyt­tää jo huo­mat­ta­vas­ti lupaa­vam­mal­ta. Ei tosin ilman kovaa työ­tä ja ris­kiä sekään.

Oma kon­sul­toin­ti- ja kou­lu­tusa­lan yri­tyk­se­ni KOKO­LE täyt­tää nyt vuo­den alus­sa kol­me vuot­ta, ja toi­von­kin, että kuo­le­man laak­so oli­si lopul­li­ses­ti yli­tet­ty. Toden­nä­köi­ses­ti jat­kan toi­min­taa­ni laak­so­jen ja kuk­ku­loi­den sijas­ta tasai­sel­la maan­tiel­lä ilman ohi­tus­kais­taa. Onnel­li­se­na voin tode­ta, että tutut asiak­kaat ovat teh­neet tilauk­si­aan kou­lu­tus- ja ohjaus­tuot­teis­ta täl­le­kin vuo­del­le. Tar­jouk­sia on sisäl­lä, ja uusia­kin pal­ve­lu­ja on jo tilat­tu. Perus­e­lan­to on siis taas vuo­dek­si eteen­päin var­mis­tet­tu, mut­ta suur­ten raho­jen kuvat eivät vie­lä­kään kii­lu silmissäni. 

Tun­nus­tan itke­nee­ni ääneen laa­ties­sa­ni run­sas kol­me vuot­ta sit­ten lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­maa­ni las­kel­mi­neen. Huo­li­mat­ta vuo­sien moni­puo­li­ses­ta työ­ko­ke­muk­ses­ta­ni yri­tys­kou­lut­ta­ja­na, toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä, myy­jä­nä, sivu­toi­mi­se­na alku­tuo­tan­non yrit­tä­jä­nä, kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­na ammat­ti­lai­se­na, yrit­tä­jä­per­heen lap­se­na ja ties minä muu­na­kin, koin itse­ni yhtäk­kiä taas ihan novii­sik­si. Pelot­ti ihan hem­me­tis­ti! Las­kel­mat oli vai­kea laa­tia, en oikein osan­nut hin­noi­tel­la osaa­mis­ta­ni, ja olin täy­sin epä­var­ma sii­tä, kuin­ka pal­jon minul­la tuli­si ole­maan asiakkaita.

Van­ha kol­le­ga­ni loh­dut­ti minua puhe­li­mit­se ja vakuut­ti, että tulen kyl­lä onnis­tu­maan, vaik­ka vai­keal­ta tun­tui­si­kin. Olen nyt yrit­tä­jä­nä loh­dut­ta­nut sato­ja asiak­kai­ta­ni samas­ta asias­ta. Vakuu­tan, että onnis­tut kyl­lä, kun teet hyvät suun­ni­tel­mat ja pyrit toteut­ta­maan nii­tä. Muis­tu­tan myös, että lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja bud­jet­ti ovat par­haim­mil­laan­kin vain hyviä arvauk­sia. Ne kui­ten­kin hel­pot­ta­vat tavoit­tei­den aset­te­lua edes jon­kin ver­ran ja sel­keyt­tä­vät omia ajatuksia.

Jäl­keen­päin voin tode­ta, että myyn­ti­bud­jet­ti­ni toteu­tui heti ensim­mäi­se­nä vuo­te­na aika hyvin. Tosin myy­mä­ni pal­ve­lut oli­vat hie­man toi­set kuin luu­lin ja asia­kas­seg­ment­ti­pai­no­tus­kin muut­tui. Kol­men ensim­mäi­sen, tosi vai­kean kuu­kau­den jäl­keen yhtäk­kiä töi­tä alkoi tul­la. Pian jo lii­kaa­kin. Yrit­tä­jän on hyvin vai­ke­aa sanoa ei-sanaa työ­tar­jouk­sil­le. Tär­keä oppi­ni onkin ollut, että yrit­tä­jä tar­vit­see myös vapaa­ta! Nyt pidin hui­keas­ti jo vii­kon jou­lu­lo­man ja aion pitää myös kun­non kesäloman. 

Mitä sit­ten olen oppi­nut näi­den kol­men vuo­den aikana? 

1. Myyn­ti ja mark­ki­noin­ti kan­nat­taa käyn­nis­tää huo­mat­ta­vas­ti ennen yri­tyk­sen perus­ta­mis­ta. Älä­kä unoh­da myy­mis­tä sil­loin­kaan, kun töi­tä on jo val­miik­si pal­jon. Unoh­da myös rön­syi­ly – keep it simple!
2. Mihin­kään suul­li­ses­ti sovit­tuun asi­aan ei kan­na­ta luot­taa, vas­ta kun on kir­jal­li­nen sopi­mus tai aina­kin vakiin­tu­nut asia­kas­suh­de ole­mas­sa, voit hen­gäh­tää hel­po­tuk­ses­ta ja lisä­tä tilauk­set kalenteriisi.
3. Mie­ti, kenen kans­sa haluat teh­dä yhteis­työ­tä. Jos et luo­ta toi­seen, tai koet hänet kivi­rii­pak­si alus­ta alkaen tai jos arvo­maa­il­man­ne ovat eri­lai­set, unoh­da yhteis­työ! Luo­ta intui­tioo­si, hyviä, juu­ri sinul­le sopi­via kump­pa­nei­ta kyl­lä löytyy.
4. Yrit­tä­jäl­lä on usein stres­siä myyn­nin mää­räs­tä ja talou­den kes­tä­vyy­des­tä. Lisäk­si tulee pai­net­ta ajan­hal­lin­nas­ta ja osaa­mi­sen riit­tä­vyy­des­tä. Suo­sit­te­len­kin läm­pi­mäs­ti työ­noh­jaa­jan, coac­hin, men­to­rin tai yli­pään­sä jon­kun spar­raus­kump­pa­nin hank­ki­mis­ta. On hyvä tuu­let­taa pelot pois, ja löy­tää sopi­vat kei­not rau­hoit­taa miel­tä. Esi­mer­kik­si Yri­tys­kum­mit ry:llä on koke­nei­ta, mak­sut­to­mia mentoreita.
5. Pidä huol­ta ver­kos­tois­ta­si. Suo­mi on pie­ni maa, ja oman yri­tyk­sen toi­min­ta-alue monel­la vie­lä pie­nem­pi. Sana kul­kee nopeas­ti, niin huo­no kuin onnek­si myös hyvä­kin sana. Ole kii­tol­li­nen kai­kis­ta neu­vois­ta ja tues­ta ja anna hyvän kiertää.
6. Huo­leh­di osaa­mi­se­si kehit­tä­mi­ses­tä. Tar­jol­la on val­ta­vas­ti mak­sul­li­sia ja mak­sut­to­mia kou­lu­tuk­sia, kurs­se­ja ja ajan­ta­sais­ti­lai­suuk­sia. Opin lisäk­si voit kas­vat­taa ver­kos­to­ja­si ja saa­da uusia ideoita.
7. Yri­tys­maa­il­ma elää netis­sä. Kat­so, että siel­lä ole­va mate­ri­aa­li­si on ammat­ti­mais­ta. Käy­tä ammat­ti­lai­sen apua esi­mer­kik­si kuvien otos­sa tai koti­si­vu­jen laa­din­nas­sa. Uskot­ta­vuut­ta ei kan­na­ta menet­tää heti kät­te­lys­sä ama­töö­ri­mäis­ten käyn­ti­kort­tien ja koti­si­vu­jen vuok­si. Jos­kus itse teke­mäl­lä sääs­tää vää­räs­sä paikassa.
8. Vaih­da hei­kos­ti toi­mi­vaa tili­toi­mis­toa mie­luum­min lii­an nopeas­ti kuin hitaas­ti (kyl­lä, täs­tä­kin on koke­mus­ta). Hyvä kir­jan­pi­tä­jä on yrit­tä­jäl­le tär­keä kumppani!
9. Ole ahke­ra, ystä­väl­li­nen ja huo­lel­li­nen. Ne omi­nais­piir­teet kan­ta­vat hedel­mää. Pyy­dä refe­rens­sit onnis­tu­neis­ta keisseistä.
10. Ei ole häpeä pyy­tää apua, tode­ta ettei yrit­tä­mi­nen ole­kaan oma jut­tu, tai teh­dä yrit­tä­mi­sen ohel­la vaik­ka osa-aikai­sia palk­ka­töi­tä. Kan­nat­taa olla ylpeä sii­tä, että yli­pään­sä uskal­taa kokeil­la ja yrittää!

Sum­ma summarum 

Itse olen onnel­li­nen yrit­tä­jä, enkä kadu pää­tös­tä­ni läh­teä palk­ka­töis­tä. Yrit­tä­jän vapaus on vali­tet­ta­vas­ti var­sin suh­teel­li­nen käsi­te, mut­ta kyl­lä jos­kus on kiva siir­tää vek­ka­ri soi­maan vähän myö­hem­mäk­si, teh­dä töi­tä yöpai­das­sa ja vas­ta­ta itse kai­kes­ta pää­tök­sen­teos­ta. Saa vaik­ka kenen­kään valit­ta­mat­ta teh­dä töi­tä jat­ku­vas­ti kor­kea­laa­tui­ses­ti, vaik­kei se aina ihan kus­tan­nus­te­ho­kas­ta olekaan 😉

EDDI OPASTAA SOTEAMMATTILAISIA EDUNVALVONNAN VIIDAKOSSA

EDDI OPASTAA SOTEAMMATTILAISIA EDUNVALVONNAN VIIDAKOSSA

Senio­ri­ta­lous luo monen­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia yrit­tä­jil­le. Hämeen­lin­na­lai­sen Tii­na Kuo­pan­por­tin yri­tyk­set ovat oiva esi­merk­ki sii­tä, kuin­ka käy­tän­nön ongel­mat voi kään­tää lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sik­si. Tii­na osal­lis­tui kevääl­lä 2021 BSR Inter­reg Osi­rik­sen Inno­vaa­tio-ohjel­maan Tai­te­koh­ta -yri­tyk­sel­lään, mut­ta jo ohjel­man aika­na käyn­nis­ti lisäk­si uuden osa­keyh­tiön yhdes­sä parin osa­kas­kump­pa­nin kanssa.

Navi­goin­tia edun­val­von­nan viidakossa

Tii­na on pit­käl­lä hoi­va-alan ural­laan huo­man­nut, kuin­ka vai­ke­aa van­hus- ja vam­mais­pal­ve­lun ammat­ti­lai­sil­le on hal­li­ta edun­val­von­nan mut­ki­kas­ta lupa­vii­dak­koa. Myös van­huk­sen ja muis­ti­sai­raan hen­ki­lön kykyä asioi­den­sa hoi­ta­mi­seen on jos­kus vai­kea arvioi­da. Hoi­to­hen­ki­lös­töl­lä ei ole kii­rei­ses­sä työs­sään aina aikaa läh­teä soit­te­le­maan ja sel­vit­te­le­mään eri kana­vis­ta asiak­kaan edun­val­von­nan tilan­net­ta. Tähän käy­tän­nön tar­pee­seen Tii­na on raken­ta­nut EDDIn eli edun­val­von­nan digi­taa­li­sen palveluohjaajan. 

EDDIs­sä on vai­heit­tai­nen, moniin eri muut­tu­jiin perus­tu­va kysy­mys­pat­te­ris­to, joka joh­dat­taa soteam­mat­ti­lai­sen ”pää­te­py­sä­kil­le” eli ker­too, mis­sä vai­hees­sa asiak­kaan koh­dal­la men­nään. Samal­la EDDI antaa tulos­tet­ta­van toi­men­pi­de-ehdo­tuk­sen, joka ker­too, voi­ko esi­mer­kik­si läh­teä laa­ti­maan edun­val­von­ta­val­tuu­tus­ta, vai men­nään­kö hol­hous­toi­mi­lain puolelle. 

Kaik­ki­aan EDDI sisäl­tää 16 eri rat­kai­su­vaih­toeh­to­ja, mikä osal­taan ker­too sii­tä, kuin­ka haas­teel­lis­ta sel­vi­tys­työ on aiem­min ollut. EDDIen avul­la pro­ses­si ete­nee tun­tien sijas­ta minuu­teis­sa, eikä hoi­ta­ja enää jou­du itse sel­vit­te­le­mään useis­ta eri luu­kuis­ta, mikä oli­si oikea toi­min­ta­ta­pa. Yrit­tä­jät totea­vat­kin, että EDDI on ikään kuin hoi­ta­jan tas­kus­sa kul­ke­va sel­ko­kie­li­nen edunvalvonta-juristi.

Asia­kas­koh­de­ryh­män määrittely

Tii­nan mukaan EDDI-pal­ve­lun kehi­tys­pro­ses­sis­sa vai­kein­ta on ollut hah­mot­taa, kenel­le EDDI tar­kal­leen on suun­nat­ta­va: kuka esi­mer­kik­si tekee pää­tök­sen ohjel­man hank­ki­mi­ses­ta. Myös hin­noit­te­lu­pe­rus­teet mie­ti­tyt­ti­vät ja osviit­taa nii­hin haet­tiin vas­taa­van tyyp­pi­sis­tä pal­ve­luis­ta ja mobii­liappli­kaa­tiois­ta. Ovat­han esi­mer­kik­si jul­ki­sen sek­to­rin sote­han­kin­nat yleen­sä tiu­kas­ti kil­pai­lu­tet­tu­ja ja osta­jat har­kit­se­vai­sia uusia han­kin­to­ja teh­des­sään. Jul­ki­sen sek­to­rin ohel­la yksi­tyi­nen sote­puo­li tulee ole­maan myös tär­keä asiakaskohderyhmä. 

Mark­ki­noin­nis­sa on huo­mioi­ta­va ammat­tios­ta­jien lisäk­si myös käyt­tä­jät, eli soteam­mat­ti­lai­set sekä näi­den lop­pua­siak­kaat ja muut kon­tak­ti­ver­kos­tot, kuten van­huk­set ja näi­den omai­set. EDDIs­tä onkin alus­ta alkaen raken­net­tu sel­ko­kie­lis­tä ja saa­vu­tet­ta­vaa ohjel­maa. EDDIs­tä saa ohjeet käyt­töön myös eri kie­li­ver­sioil­la. Suo­men- ja ruot­sin­kie­lis­ten asiak­kai­den lisäk­si Suo­mes­sa on jo pal­jon maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka EDDIs­sä on huomioitu. 

Tes­ti­ryh­män valin­ta ja yhteistyökumppanit

EDDIn tes­ti­ryh­mä­nä toi­mi­vat ikäih­mis­ten pal­ve­luoh­jaa­jat ympä­ri Suo­mea. Tii­na ker­too, että tes­taa­jat löy­tyi­vät käte­väs­ti Face­boo­kin avul­la. Tär­kei­nä kump­pa­nei­na koko kehi­tys­vai­heen ajan ovat olleet ammat­ti­tai­toi­set ja kehi­tys­ha­kui­set koo­da­rit. Yri­tys­kump­pa­neik­seen Tii­na on saa­nut laki­mies, OTM Vesa Ant­ti­lan sekä oikeus­muo­toi­li­ja, tra­de­no­mi Kai­sa Aal­to­sen. Sel­vää on, että täl­lä pal­ve­lul­la on kas­va­vaa tar­vet­ta ikään­ty­väs­sä Suomessa.

#tai­te­koh­ta #EDDI #senio­ri­ta­lous #bsrin­ter­re­go­si­ris #muis­ti­sai­raus #pal­ve­luoh­jaus #sote #lähi­hoi­ta­ja #oikeus­muo­toi­lu #edun­val­von­ta

”Luota itseesi, tee mitä osaat, osta muu osaaminen ulkoa ja keskity kehittämiseen!”

”Luota itseesi, tee mitä osaat, osta muu osaaminen ulkoa ja keskity kehittämiseen!”

Yrit­tä­jän ammat­ti­tut­kin­nos­ta tie­toa yri­tyk­sen perustamiseen

Tui­ja Nygård on yrit­tä­jä­hen­ki­nen, ener­gi­nen nai­nen, joka suun­nit­te­li muu­ta­ma vuo­si sit­ten sii­vousa­lan yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta Jyväs­ky­lään. Sii­vousa­lan osaa­mis­ta Tui­jal­la oli­kin jo usei­ta vuo­sia, mut­ta hän tar­vit­si var­muut­ta yrit­tä­jyy­teen ja sii­hen liit­ty­vään osaa­mi­seen. Hän aloit­ti täs­tä syys­tä yrit­tä­jän ammat­ti­tut­kin­to-opin­not vetä­mäs­sä­ni, Start­ti­val­men­nuk­sen toteut­ta­mas­sa verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa tal­vel­la 2019. Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä­nä oli Novi­dan ammattiopisto. 

Tui­ja jäi heti mie­lee­ni nau­ra­vai­se­na, tie­don­ha­lui­se­na ja erit­täin moti­voi­tu­nee­na opis­ke­li­ja­na. En ollut­kaan häm­mäs­ty­nyt, kun hän val­mis­tui nopeas­ti tut­kin­nos­ta. Yleen­sä kou­lu­tuk­sen loput­tua kon­tak­tit opis­ke­li­joi­hin häviä­vät, ja sik­si olin­kin ilah­tu­nut kuul­tua­ni Tui­jas­ta uudel­leen alku­vuo­des­ta 2021. 

Tui­ja ker­toi, että hän oli perus­ta­nut val­mis­tut­tu­aan NyT Sii­vous -yri­tyk­sen­sä toi­mi­ni­mel­lä ja saa­nut pian pus­ka­ra­dion kaut­ta muka­vas­ti asiak­kai­ta. Täl­lä het­kel­lä Tui­ja har­kit­see ensim­mäi­sen vaki­tui­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mis­ta ja yri­tys­muo­don muut­ta­mis­ta osakeyhtiöksi. 

Hyö­dyt opinnoista

Kyse­lin Tui­jal­ta, mitä hyö­tyä yrit­tä­jä­opin­nois­ta oli ollut hänel­le näin jäl­keen­päin ana­ly­soi­tu­na. Tui­ja hen­käi­si, että opin­nois­ta oli tul­lut ”ihan hir­veen iso apu monel­le eri osa-alu­eel­le, fii­lis, että kyl­lä sä pys­tyt tähän!” Esi­mer­kik­si monet laki­sää­tei­set asiat tuli­vat tutuik­si, ja antoi­vat luot­ta­mus­ta ja tur­val­li­suu­den­tun­net­ta sii­tä, että asiat tuli­si teh­tyä omas­sa­kin yri­tyk­ses­sä oikein. Mark­ki­noin­ti, talous ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­to antoi­vat kaik­ki eväi­tä yri­tyk­sen käynnistämiseen.

Kou­lu­tuk­ses­sa sai myös ver­tais­tu­kea ympä­ri Suo­mea osal­lis­tu­val­ta, monia­lai­sel­ta opis­ke­li­ja­ryh­mäl­tä. Hyviä, omaan yri­tyk­seen sovel­tu­via ideoi­ta saat­toi saa­da vaik­ka­pa musiik­kia­lan toi­mi­jal­ta. Verk­ko-opin­not oli­vat Tui­jal­le hyvä vaih­toeh­to, kos­ka hän pys­tyi suo­rit­ta­maan opin­not päi­vä­työn ohel­la iltai­sin. Webi­naa­rit kes­ti­vät ker­ral­laan pari tun­tia aina kah­den vii­kon välein. Opis­ke­lut oli­vat muka­vaa, omaa aikaa. Opet­ta­jat aut­toi­vat tar­vit­taes­sa myös webi­naa­rien ulko­puo­lel­la mm. tukien lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja las­kel­mien laa­din­nas­sa. Laa­du­kas aineis­to oli­kin sit­ten help­poa lähet­tää TE-toi­mis­tol­le Start­ti­ra­han hakua varten. 

Roh­kai­su­na yri­tyk­sen perus­ta­mis­ta har­kit­se­vil­le Tui­ja tote­aa: ”Luo­ta itsee­si, tee mitä osaat, osta muu osaa­mi­nen ulkoa ja kes­ki­ty kehittämiseen!”

Kun sopu on hyvä, niin tupa on suuri!

Kun sopu on hyvä, niin tupa on suuri!

Sel­ko­kie­li­nen perus­teos sopimuksista

Pie­ny­rit­tä­jil­le ja yri­tys­kou­lut­ta­jil­le on vih­doin kir­joi­tet­tu sel­ko­kie­li­nen ja ajan­ta­sai­nen perus­teos sopi­muk­sis­ta ja nii­den laa­ti­mi­sis­ta. Vara­tuo­ma­ri Inga Kos­ki­sen kir­jas­sa ede­tään joh­don­mu­kai­ses­ti ylei­ses­tä eri­tyi­seen. Luki­ja saa tie­toa sopi­muk­sis­ta sisäl­töi­neen ja ehtoi­neen, osa­puo­li­ne ja neu­vot­te­lui­neen. Teok­ses­sa käy­dään läpi eri tilan­tei­siin sovel­tu­vat vakio­eh­dot ja tyy­pil­li­sim­mät sopi­mus­lausek­keet. Tie­toa saa esi­mer­kik­si hin­nan mää­rit­te­lys­tä, tar­jouk­sen teke­mi­ses­tä, val­ta­kir­jan laa­ti­mi­ses­ta ja sopi­mus­rik­ko­muk­sen seu­rauk­sis­ta kuin myös teki­jä­noi­keuk­siin liit­ty­vis­tä asioista.

Kat­ta­va tie­to­kir­ja sisäl­tää käy­tän­nön­lä­hei­siä esi­merk­ke­jä ja varoit­taa mah­dol­li­sis­ta suden­kuo­pis­ta, joi­hin koke­ma­ton voi pudo­ta. Teok­sen luke­mal­la sopi­mus­ta val­mis­te­le­va tai sopi­mus­os­a­puo­li voi sääs­tää itsen­sä monil­ta tur­hil­ta ris­keil­tä ja kal­liik­si tule­vil­ta rii­doil­ta. Kir­ja ei tee luki­jas­ta vie­lä täy­si­nop­pi­nut­ta sopi­mus­ju­ris­tia. Kos­ki­nen kui­ten­kin vink­kaa, mis­tä net­ti­lin­keis­tä ja kir­jois­ta luki­ja löy­tää lisä­tie­toa, sekä miten hän voi vali­ta itsel­leen sopi­van asian­tun­ti­jan, kun sel­lai­sel­le tulee tarvetta. 

Peri­aat­tee­na sovun hakeminen

Kos­ki­nen koros­taa, että sopi­mus­ten laa­din­nas­sa peri­aat­tee­na on sovun hake­mi­nen. Hän sitee­raa­kin Kan­san­ru­nousar­kis­tos­ta poi­mi­maan­sa sanan­part­ta: Kun sopu on hyvä, niin tupa on suuri.
Inga Kos­ki­nen on toi­mi­nut yli 30 vuot­ta sopi­mus­la­ki­mie­he­nä laa­tien asia­kir­jo­ja ja hoi­taen rii­tai­sia oikeu­den­käyn­te­jä. Samaan aikaan hän on opet­ta­nut sekä kir­joit­ta­nut luo­vaa teks­tiä. Ras­kai­den oikeu­den­käyn­tien hoi­dos­ta hän luo­pu­nut ja kes­kit­tyy nyt mm. sopi­mus­ten laa­ti­mi­seen, kon­sul­toin­tiin ja kou­lut­ta­mi­seen. Luo­van kir­joit­ta­mi­sen saral­ta Kos­ki­sel­ta on seu­raa­vak­si odo­tet­ta­vis­sa oikeussalidekkari. 

Syväl­li­nen ja moni­puo­li­nen taus­ta näkyy teoksessa

Kos­ki­sen pit­kä, syväl­li­nen koke­mus ja amma­til­li­nen moni­puo­li­suus näky­vät hyvin Sovi, älä rii­te­le -teok­ses­sa. Kos­ki­nen osaa kir­joit­taa vai­keis­ta­kin asiois­ta kan­san­ta­jui­ses­ti. Hän myös ymmär­tää oma­koh­tai­ses­ti yrit­tä­jien sopi­muk­siin liit­ty­vät tar­peet ja haas­teet. Kir­ja onkin omis­tet­tu juu­ri suo­ma­lai­sil­le pie­ny­rit­tä­jil­le. Tämä teos on sel­lai­nen, jon­ka soi­si löy­ty­vän jokai­sel­ta sopi­mus­ten kans­sa teke­mi­sis­sä ole­val­ta hen­ki­löl­tä. Ehkä­pä näin väl­tyt­täi­siin monil­ta tur­hil­ta huo­lil­ta ja eripuraisuuksilta!

Kat­so myös Inga Kos­ki­sen haas­tat­te­lu kir­jan jul­kai­su­ti­lai­suu­des­sa Sam­ma­kon kir­ja­kau­pas­sa 7.12.2020: https://www.youtube.com/results?search_query=sovi+%C3%A4l%C3%A4+riitele

Tie­to­kir­ja Inga Kos­ki­nen: Sovi, älä rii­te­le. Menes­ty­vän sopi­muk­sen perus­teet. Basam Books 2020. 249 s.
ISBN 978-952-7337-73-8.

MOKKASYDÄN: HYVÄN MIELEN KAHVILA RIIHIMÄELLÄ

MOKKASYDÄN: HYVÄN MIELEN KAHVILA RIIHIMÄELLÄ

Koro­na iski juu­ri kun kah­vi­la perustettiin

Moni haa­vei­lee kah­vi­lan perus­ta­mi­ses­ta, mut­ta lyk­kää haa­veen toteut­ta­mis­ta loput­to­miin. Sir­pa Jär­vi­nen­kin teki pit­kään alal­la palk­ka­töi­tä, ennen kuin sopi­va tilai­suus ostaa oma kah­vi­la osui koh­dal­le. Lii­ke­kump­pa­nik­seen hän sai aiem­min hoi­toa­lal­la työs­ken­nel­leen sis­kon­sa Sii­ri Talikan. 

Yri­tys­re­kis­te­riin uuden kah­vi­lan tie­dot nap­sah­ti­vat 12.3.2020 - juu­ri sinä päi­vä­nä, kun Suo­mes­sa ilmoi­tet­tiin ensim­mäi­set koro­na­ra­joi­tuk­set. Täs­sä vai­hees­sa arem­paa oli­si jo hei­kot­ta­nut, mut­ta sisa­ruk­sil­le lisä­ai­ka antoi lisää tar­moa sekä mah­dol­li­suu­den tar­kem­paan suun­nit­te­lu­työ­hön. Kevään aika­na kir­kas­tui, mil­lais­ta kah­vi­laa he oikeas­taan halusi­vat pitää. Kun he sit­ten ava­si­vat Mok­ka­sy­dä­men Rii­hi­mäen Gra­niit­ti­au­kiol­le kesä­kuus­sa 2020, ideat oli­vat kyp­sy­neet käy­tän­nöik­si. Tavoit­tee­na oli luo­da asiak­kail­le hyvän mie­len kah­vi­la, jon­ne on mata­la kyn­nys tulla.

Asia­kas­lä­heis­tä pal­ve­lua jo nel­jän­nes­sä polvessa

Mok­ka­sy­dä­meen ovat ter­ve­tul­lei­ta asiak­kaat vau­vas­ta vaa­riin, koi­ras­ta kis­saan. Asia­kas­pal­ve­lu onkin Sir­pal­la ja Sii­ril­lä veris­sä. Hei­dän isoi­sän­sä toi­mi pit­kään tori­kaup­pi­aa­na ja äidil­lä oli Mok­ka­lin­ja-nimi­nen kah­vi­la Rii­hi­mäen toril­la vuo­teen 1996 saak­ka. Siel­lä sis­kok­set­kin sai­vat työ­ko­ke­mus­ta asia­kas- ja myyn­ti­työs­tä. Perin­tö­nä Mok­ka­lin­jas­ta on myös her­kul­li­nen sil­li­lei­pä, jota on aina myyn­nis­sä myös Mokkasydämessä. 

Sir­pan ja Sii­rin tyt­tä­ret neu­vo­vat tar­vit­taes­sa sosi­aa­li­sen median asiois­sa, ja kah­vi­lal­le halut­tiin­kin heti perus­taa Face­book-sivut, sil­lä nii­den kaut­ta saa­daan hel­pos­ti ja nopeas­ti ker­rot­tua ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta: https://www.facebook.com/mokkasydan/. Myös Ins­ta­gram­min kaut­ta saa­daan muka­vas­ti ker­rot­tua kuu­lu­mi­set: @mokkasydan.

Kahvila Mokkasydämen omistajat Sirpa ja Siiri

Mok­ka­sy­dä­men omis­ta­jat Sir­pa ja Siiri

Pal­ve­lui­deat asiak­kail­ta ja läheisiltä

Asiak­kai­den ja läheis­ten ideoi­ta kuun­nel­laan ja näin esi­mer­kik­si on aloi­tet­tu kirp­pu­to­rin pitä­mi­nen aukiol­la kes­ki­viik­koil­tai­sin ja piden­net­ty kah­vi­lan aukio­loai­kaa per­jan­tai­sin aina ilta­kah­dek­saan asti. 

Mok­ka­sy­dä­mes­sä on mah­dol­lis­ta myös jär­jes­tää juh­lia ja kokouk­sia, joi­hin rää­tä­löi­dään tar­joi­lut asia­kas­toi­vei­den mukaan. Kii­ret­tä on pii­san­nut, mut­ta tot­ta kai koro­nan uusi aal­to mie­ti­tyt­tää. Innos­tus teke­mi­seen on kui­ten­kin suu­ri, ja sii­hen kodi­kas, kier­rä­ty­si­deo­lo­gi­aa arvos­ta­va Mok­ka­sy­dän antaa hyvät puitteet. 

Mok­ka­sy­dä­mes­sä voi pitää kokouk­sia ja juh­lia.
Kuva Rii­hi­mäen Yrit­tä­jien ja BSR Inter­reg Osi­ris -hank­keen yhteistilaisuudesta.