Kehittämistä ja innovointia arkisesti - lue miten muut toimivat

Blo­gis­sa­ni haas­tat­te­len yrit­tä­jiä, joh­ta­jia, esi­mie­hiä ja rivi­työn­te­ki­jöi­tä hei­dän arki­ses­ta kehit­tä­mis­työs­tään sekä inno­voin­ti­me­ne­tel­mis­tään. Ensim­mäi­ses­sä blo­gis­sa­ni käyn ensin läpi, mis­tä inno­voin­nis­sa ja kehit­tä­mi­ses­sä on kyse, mikä voi estää, ja mikä mah­dol­lis­taa kehittämisen.

Robottikissat ja -norpat vanhusten hellittäviksi, peppupesupytty jätösantureineen terveydentilan seurantaan?

Robottikissat ja -norpat vanhusten hellittäviksi, peppupesupytty jätösantureineen terveydentilan seurantaan?

Sil­ver Eco­no­my luo uusia bis­nes­mah­dol­li­suuk­sia Englan­nin­kie­len ter­mi Sil­ver Eco­no­my eli hopea­ta­lous kuu­los­taa hyvin runol­li­sel­ta. Suo­mes­sa ter­mi on kään­net­ty proo­sal­li­ses­ti senio­ri­ta­lou­dek­si ja mer­kit­see yli 64-vuo­tiai­ta kulut­ta­ja­kun­ta­na. Suo­mi ikään­tyy muiden…

lue lisää
KORJAUSRAKENTAMINEN KEHITTYY HUIKEAA VAUHTIA

KORJAUSRAKENTAMINEN KEHITTYY HUIKEAA VAUHTIA

Uudis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen sekä kiin­teis­tön­huol­lon klus­te­ri on Suo­men suu­rin työl­lis­tä­jä. Kaik­ki­aan alal­la ja sii­hen liit­ty­vis­sä pal­ve­luis­sa työs­ken­te­lee yli puo­li mil­joo­naa hen­ki­löä. Ala on perin­tei­ses­ti mies­val­tai­nen, suh­dan­ne­herk­kä ja kausiluonteinen.…

lue lisää
MAASEUTUMATKAILIJAT JANOAVAT ELÄMYKSIÄ

MAASEUTUMATKAILIJAT JANOAVAT ELÄMYKSIÄ

Mat­kai­lu on maa­il­man kil­pail­luim­pia bis­nek­siä. Toi­mi­joi­ta on pal­jon ja asiak­kaat ovat aiem­paa vaa­ti­vam­pia. Mat­kai­lus­sa on kui­ten­kin pal­jon kas­vu­po­ten­ti­aa­lia ja se on jo nyt yksi Suo­men mer­kit­tä­vim­mis­tä vien­ti­tu­lo­läh­teis­tä. Mat­kai­lun ydin­klus­te­rin lii­ke­vaih­to oli…

lue lisää
Kansanparannusta ja tarinointia – hyvinvointimatkailun kehittämistä ja palvelumuotoilua Livonsaaressa!

Kansanparannusta ja tarinointia – hyvinvointimatkailun kehittämistä ja palvelumuotoilua Livonsaaressa!

Kup­pa­ri-Han­nan Paran­to­la (https://kuppari.fi/) sijait­see run­saan puo­len tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä Naan­ta­lin kau­pun­gis­ta. Siel­lä Livon­saa­ren romant­ti­sis­sa maa­lais­mai­se­mis­sa kan­san­pa­ran­ta­ja Han­na Aro-Hei­ni­lä tekee jäsen­kor­jaus­ta ja aku­punk­tioi­ta sekä hie­roo ja kup­paa. Hän…

lue lisää
Mitä värit kertovat - kehittäjät ympärillämme

Mitä värit kertovat - kehittäjät ympärillämme

KLIK­KAA LINK­KIÄ!Ruot­sa­lai­nen työyh­tei­sö­kon­sult­ti ja menes­tys­kir­jai­li­ja Tho­mas Eriks­son on käsi­tel­lyt kir­jois­saan työyh­tei­sön ja pomo­jen eri­lai­sia vuo­­ro­­vai­­ku­­tus- ja toi­min­ta­ta­po­ja sen mukaan, mitä per­soo­nal­li­suus­tyyp­piä nämä edus­ta­vat. Tyy­pit jae­taan nel­jään toi­min­ta­tyy­liin, jot­ka voi­daan koo­da­ta myös väreil­lä ja kir­jai­mil­la. Nämä on punai­nen D, kel­tai­nen I, vih­reä S ja sini­nen C.Omassa esi­tyk­ses­sä­ni poh­din, miten eri värit eli toi­min­ta­ta­pa­tyy­pit pär­jää­vät kehit­tä­ji­nä ja inno­vaat­to­rei­na muut­tu­vis­sa tilan­teis­sa. Mikä väri sopi­si par­hai­ten start up -yri­tyk­sen käyn­nis­tä­jäk­si, toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­män tuo­jak­si yri­tyk­seen tai hyvien käy­tän­tei­den bench­mark­kaa­jak­si vai­keas­sa muu­tos­ti­lan­tees­sa? Kuun­te­le ja mie­ti, mitä kehit­tä­jä­vä­riä sinä edustat!

lue lisää

Iloista innovointia fysikaalisessa Hoitohuone Kivuttomassa

Tutus­tuin yrit­tä­jä Kai­su Ohra-ahoon (fysio­te­ra­peut­ti AMK, NLP trai­ner) jokin aika sit­ten kou­lut­taes­sa­ni tuo­te­ke­hi­tys­työ­tä. Hän teki kol­le­goi­neen vai­ku­tuk­sen mie­let­tö­mäl­lä kehit­tä­mis­ha­kui­suu­del­laan ja inno­va­tii­vi­suu­del­laan. Yri­tyk­ses­sä ei ole jää­ty voivottelemaan…

lue lisää

Out of the Box ja miten se tehdään

Mik­si jot­kut kek­si­vät jotain mitä kukaan muu ei ole kek­si­nyt aiem­min? Onko jokin eri­tyis­tai­to osa­ta aja­tel­la laa­ti­kon ulko­puo­lel­ta, vai voi­ko tai­toa har­jaan­nut­taa? Vas­tauk­se­na jäl­kim­mäi­seen aina­kin on, että kenes­tä tahan­sa voi tul­la inno­voi­ja har­joit­te­lun avulla.…

lue lisää