Kehittämistä ja innovointia arkisesti - lue miten muut toimivat

Blo­gis­sa­ni haas­tat­te­len yrit­tä­jiä, joh­ta­jia, esi­mie­hiä ja rivi­työn­te­ki­jöi­tä hei­dän arki­ses­ta kehit­tä­mis­työs­tään sekä inno­voin­ti­me­ne­tel­mis­tään. Ensim­mäi­ses­sä blo­gis­sa­ni käyn ensin läpi, mis­tä inno­voin­nis­sa ja kehit­tä­mi­ses­sä on kyse, mikä voi estää, ja mikä mah­dol­lis­taa kehit­tä­mi­sen.

Seniorit osallistuvina oppijoina

Seniorit osallistuvina oppijoina

Senio­rit ideoi­mas­sa älyk­kään asu­mi­sen pal­ve­lu­ja Fasi­li­toin kesäl­lä kol­mea senio­ri­ta­lou­den työ­pa­jaa pal­ve­lu­muo­toi­lun mene­tel­miä käyt­täen. Senio­rien äly­käs­tä asu­mis­ta kos­ke­vat työ­pa­jat jär­jes­tet­tiin Rii­hi­mäel­lä ja Hämeen­lin­nas­sa. Pai­kal­la oli senio­re­ja, yrit­tä­jiä,…

lue lisää
Pureeko Hämeenlinnan brändi ulkomaalaistaustaiseen?

Pureeko Hämeenlinnan brändi ulkomaalaistaustaiseen?

Kou­lu­tin ja ohja­sin osal­lis­tu­jia kesä­kuus­sa Inter­na­tio­nal Talents in Kan­ta-Häme -hank­kees­sa. Päi­vien aihei­na oli­vat yrit­tä­jyys Suo­mes­sa sekä tuot­teis­ta­mi­nen ja brän­dää­mi­nen ja ohjauk­sis­sa lii­kei­dean kehit­tä­mi­nen ja oman osaa­mi­sen mark­ki­noi­mi­nen. Osal­lis­tu­jat tuli­vat…

lue lisää
Robottikissat ja -norpat vanhusten hellittäviksi, peppupesupytty jätösantureineen terveydentilan seurantaan?

Robottikissat ja -norpat vanhusten hellittäviksi, peppupesupytty jätösantureineen terveydentilan seurantaan?

Sil­ver Eco­no­my luo uusia bis­nes­mah­dol­li­suuk­sia Englan­nin­kie­len ter­mi Sil­ver Eco­no­my eli hopea­ta­lous kuu­los­taa hyvin runol­li­sel­ta. Suo­mes­sa ter­mi on kään­net­ty proo­sal­li­ses­ti senio­ri­ta­lou­dek­si ja mer­kit­see yli 64-vuo­tiai­ta kulut­ta­ja­kun­ta­na. Suo­mi ikään­tyy mui­den…

lue lisää
KORJAUSRAKENTAMINEN KEHITTYY HUIKEAA VAUHTIA

KORJAUSRAKENTAMINEN KEHITTYY HUIKEAA VAUHTIA

Uudis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen sekä kiin­teis­tön­huol­lon klus­te­ri on Suo­men suu­rin työl­lis­tä­jä. Kaik­ki­aan alal­la ja sii­hen liit­ty­vis­sä pal­ve­luis­sa työs­ken­te­lee yli puo­li mil­joo­naa hen­ki­löä. Ala on perin­tei­ses­ti mies­val­tai­nen, suh­dan­ne­herk­kä ja kausi­luon­tei­nen.…

lue lisää
MAASEUTUMATKAILIJAT JANOAVAT ELÄMYKSIÄ

MAASEUTUMATKAILIJAT JANOAVAT ELÄMYKSIÄ

Mat­kai­lu on maa­il­man kil­pail­luim­pia bis­nek­siä. Toi­mi­joi­ta on pal­jon ja asiak­kaat ovat aiem­paa vaa­ti­vam­pia. Mat­kai­lus­sa on kui­ten­kin pal­jon kas­vu­po­ten­ti­aa­lia ja se on jo nyt yksi Suo­men mer­kit­tä­vim­mis­tä vien­ti­tu­lo­läh­teis­tä. Mat­kai­lun ydin­klus­te­rin lii­ke­vaih­to oli…

lue lisää