Kehittämistä ja innovointia arkisesti - lue miten muut toimivat

Blo­gis­sa­ni haas­tat­te­len yrit­tä­jiä, joh­ta­jia, esi­mie­hiä ja rivi­työn­te­ki­jöi­tä hei­dän arki­ses­ta kehit­tä­mis­työs­tään sekä inno­voin­ti­me­ne­tel­mis­tään. Ensim­mäi­ses­sä blo­gis­sa­ni käyn ensin läpi, mis­tä inno­voin­nis­sa ja kehit­tä­mi­ses­sä on kyse, mikä voi estää, ja mikä mah­dol­lis­taa kehittämisen.

Eräs tarina sukupolvenvaihdoksesta, joka ei mennyt nappiin: kopiointinarikasta kirjapainoksi ja siitä graafisen alan painotaloksi

Eräs tarina sukupolvenvaihdoksesta, joka ei mennyt nappiin: kopiointinarikasta kirjapainoksi ja siitä graafisen alan painotaloksi

”No en enää teki­si samoin!” puus­kah­taa Kim­mo, joka ker­too esi­mer­kin vai­keas­ta suku­pol­ven vaih­dok­ses­ta. Kehit­tä­mi­si­deois­ta kysyes­sä­ni sain sar­kas­ti­sen vas­tauk­sen, että kun­pa oli­si­kin kehi­tet­ty! Nopea kas­vu joh­ti epä­ter­vee­seen vel­kaan­tu­mi­seen Kaik­ki läh­ti liikkeelle…

lue lisää
Seniorit osallistuvina oppijoina

Seniorit osallistuvina oppijoina

Senio­rit ideoi­mas­sa älyk­kään asu­mi­sen pal­ve­lu­ja Fasi­li­toin kesäl­lä kol­mea senio­ri­ta­lou­den työ­pa­jaa pal­ve­lu­muo­toi­lun mene­tel­miä käyt­täen. Senio­rien äly­käs­tä asu­mis­ta kos­ke­vat työ­pa­jat jär­jes­tet­tiin Rii­hi­mäel­lä ja Hämeen­lin­nas­sa. Pai­kal­la oli senio­re­ja, yrittäjiä,…

lue lisää
Pureeko Hämeenlinnan brändi ulkomaalaistaustaiseen?

Pureeko Hämeenlinnan brändi ulkomaalaistaustaiseen?

Kou­lu­tin ja ohja­sin osal­lis­tu­jia kesä­kuus­sa Inter­na­tio­nal Talents in Kan­ta-Häme -hank­kees­sa. Päi­vien aihei­na oli­vat yrit­tä­jyys Suo­mes­sa sekä tuot­teis­ta­mi­nen ja brän­dää­mi­nen ja ohjauk­sis­sa lii­kei­dean kehit­tä­mi­nen ja oman osaa­mi­sen mark­ki­noi­mi­nen. Osal­lis­tu­jat tulivat…

lue lisää