KORJAUSRAKENTAMINEN KEHITTYY HUIKEAA VAUHTIA

KORJAUSRAKENTAMINEN KEHITTYY HUIKEAA VAUHTIA

Uudis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen sekä kiin­teis­tön­huol­lon klus­te­ri on Suo­men suu­rin työl­lis­tä­jä. Kaik­ki­aan alal­la ja sii­hen liit­ty­vis­sä pal­ve­luis­sa työs­ken­te­lee yli puo­li mil­joo­naa hen­ki­löä. Ala on perin­tei­ses­ti mies­val­tai­nen, suh­dan­ne­herk­kä ja kausi­luon­tei­nen. Lähi­vuo­si­na alal­ta elä­köi­tyy pal­jon väkeä ja tule­vai­suu­den rak­sa­mie­het ja -nai­set elä­vät aiem­paa nopeam­min muut­tu­vas­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä. Jat­kos­sa perin­tei­set käden­tai­dot eivät enää rii­tä, vaan lisäk­si tar­vi­taan muun muas­sa vuo­ro­vai­ku­tus- ja tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­to­ja, digio­saa­mis­ta sekä inno­voin­ti- ja kehit­tä­mis­ky­kyi­syyt­tä.

Mis­sio­na kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen uudis­ta­mi­nen

Tam­pe­re­lai­nen ASUA Group (https://asutaan.fi/) tar­jo­aa moni­puo­li­sia kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja yhden luu­kun peri­aat­teel­la koti­ta­louk­sil­le sekä yri­tys- ja jul­kis­sek­to­rin asiak­kail­le ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa. Yri­tyk­sen mis­sio­na on uudis­taa raken­nusa­lan toi­min­ta­ta­po­ja teke­mäl­lä remon­toin­nis­ta asiak­kaal­le aiem­paa avoi­mem­paa ja läpi­nä­ky­väm­pää.

Yri­tyk­sen jouk­ku­een­joh­ta­jak­si nimet­ty Mar­kus Kos­ki­nen ker­too, että ASUAs­sa ongel­mat rat­ko­taan ennen kuin mai­to on kaa­tu­nut. Jos jotain sat­tuu tai jokin mie­ti­tyt­tää, niin sii­tä ilmoi­te­taan asiak­kaal­le heti, eikä jäl­keen­päin. Asiak­kaal­le anne­taan alun alkaen­kin tark­kaan eri­tel­ty tar­jous. Se käy­dään läpi siten, että ummik­ko­kin ymmär­tää, mis­tä remon­toin­ti­ko­ko­nai­suu­des­sa ris­kei­neen on kyse, ja mitä mikä­kin asia mak­saa.

Yri­tyk­ses­sä hyö­dyn­ne­tään moni­puo­li­ses­ti sof­taa ja mobii­li­so­vel­luk­sia. Asiak­kaat voi­vat reaa­lia­jas­sa seu­ra­ta remon­tin ete­ne­mis­tä ja näh­dä vaik­ka puhe­li­mes­taan, miten remont­ti-inves­toin­ti rea­li­soi­tuu. Eri­tyi­ses­ti talo­yh­tiöi­den isän­nöit­si­jät, asuk­kaat ja remont­ti­työn val­vo­jat ovat arvos­ta­neet visu­aa­lis­ta ja huo­lel­lis­ta doku­men­taa­tio­ta.

ASUAn arvo­va­lin­ta­na on ollut pal­ka­ta talon sisäl­le oma, vaki­tui­nen poruk­ka. Noin kah­den­kym­me­nen hen­gen tii­mi toi­mii sau­mat­to­mas­ti yhteen eri­lai­sis­sa pien­ko­koon­pa­nois­sa. Tie­to­ja ei kier­rä­te­tä joka ker­ta joh­don kaut­ta, vaan hom­mat vies­ti­tään suo­raan asian­osais­ten kes­ken. Fak­tat kir­ja­taan tie­to­kan­taan, eikä vies­tin­näs­sä syn­ny tur­haan ”rik­ki­näi­sen puhe­li­men” ongel­maa.

Some­tus­ta ja bench­mark­kaus­ta

Mark­ki­noin­nis­sa hyö­dyn­ne­tään ver­kos­to­ja ja käy­te­tään pal­jon sosi­aa­lis­ta medi­aa. Käy­tös­sä ovat Twit­ter, Lin­ke­dIn, Ins­ta­gram, Pin­te­rest, Face­book ja You­tu­be. Mar­kus mai­nit­see ASUAs­sa yhte­nä bench­mark­kaus-koh­tee­na olleen auto­huol­lon edel­lä­kä­vi­jät. Niis­sä doku­men­toi­daan ja kuva­taan asiak­kaal­le huol­to­toi­met tark­kaan. Avoi­muusar­von hen­ges­sä Mar­kus myön­tää vaa­ti­mat­to­mas­ti, että heil­lä oli­si kyl­lä kehi­tet­tä­vää itsel­lä­kin kehit­tä­mis­pro­ses­sis­sa. Enem­män­kin voi­si hyö­dyn­tää työn­te­ki­jöi­den ja asiak­kai­den ideoi­ta ja osaa­mis­ta.

Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen tren­deis­tä

Mar­kus tote­aa, että alal­la näky­vät jo uudet tren­dit, kuten vir­tu­aa­li­to­del­li­suus ja tie­don lou­hin­ta. Dataa kerä­tään ja ana­ly­soi­daan ahke­ras­ti. Esi­mer­kik­si kos­teu­den­hal­lin­nas­sa IoT on lähi­tu­le­vai­suu­den jut­tu: jat­kos­sa antu­rat seu­raa­vat jat­ku­vas­ti kos­teut­ta ja sisäil­maa ja hälyt­tä­vät jos raja-arvot ylit­ty­vät. Var­sin­kin jul­ki­sen puo­len raken­ta­mi­ses­sa elin­kaa­ria­jat­te­lu on jo tätä päi­vää. Elin­kaa­rel­la tar­koi­te­taan kes­tä­vää kehi­tys­tä ja jak­soa, joka käsit­tää maan­käy­tön ja raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lun, raa­ka-ainei­den han­kin­nan ja itse raken­ta­mi­sen sekä myö­hem­min vie­lä raken­nuk­sen purun ja pur­ku­tuot­tei­den lajit­te­lun. ASUAs­sa­kin arvos­te­taan luon­non­mu­kai­sia mate­ri­aa­le­ja, jois­ta käy­tös­sä on esi­mer­kik­si koti­mai­nen kas­viöl­jy­poh­jai­nen TKR-pin­noi­te.

Osaop­ti­moin­nis­ta koko­nai­se­dul­li­suu­teen

Mar­kus­ta suret­taa, että rak­sa-alal­la men­nään vie­lä lii­an usein osaop­ti­moi­den eli vali­ten teki­jä edul­li­sim­man hin­nan mukaan. Usein koko­nai­se­dul­li­suus onkin sit­ten ihan eri jut­tu, sil­lä alal­la kat­teet on perin­tei­ses­ti otet­tu lisä­töi­den kaut­ta. Parem­pi oli­si kui­ten­kin teh­dä ker­ral­la kun­non työ­tä kun­non mate­ri­aa­leil­la, Mar­kus tote­aa.

MAASEUTUMATKAILIJAT JANOAVAT ELÄMYKSIÄ

MAASEUTUMATKAILIJAT JANOAVAT ELÄMYKSIÄ

Mat­kai­lu on maa­il­man kil­pail­luim­pia bis­nek­siä. Toi­mi­joi­ta on pal­jon ja asiak­kaat ovat aiem­paa vaa­ti­vam­pia. Mat­kai­lus­sa on kui­ten­kin pal­jon kas­vu­po­ten­ti­aa­lia ja se on jo nyt yksi Suo­men mer­kit­tä­vim­mis­tä vien­ti­tu­lo­läh­teis­tä. Mat­kai­lun ydin­klus­te­rin lii­ke­vaih­to oli vuon­na 2017 jo 9,7 mil­jar­dia euroa (TEM 2019:3). Nyky­asia­kas löy­tää mat­ka­koh­teen­sa ensi­si­jai­ses­ti mobii­li­vä­li­nei­den kaut­ta ja lisä­tie­toa hän kai­vaa tie­to­ko­nees­ta. Kun kiin­nos­ta­va jut­tu löy­de­tään, niin se halu­taan ostaa saman tien ilman mut­kik­kai­ta lisä­reit­te­jä. Laa­duk­kai­den tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen lisäk­si asiak­kaat janoa­vat uusia elä­myk­siä, jois­ta voi­daan omien koke­mus­ten jäl­keen ker­toa muil­le­kin sosi­aa­li­sen median eri kana­vis­sa.

Digi­taa­li­sen mat­kai­lu­mark­ki­noin­nin guru, Flow­housen Miik­ka Rau­lo muis­tut­taa mat­kai­lu­yrit­tä­jiä nel­jäs­tä olen­nai­ses­ta asias­ta:

  1. Ole digi­taa­li­ses­ti näky­vil­lä ja löy­det­tä­vis­sä
  2. Tee osta­mi­nen asiak­kaal­le hel­pok­si
  3. Pidä tai yli­tä asia­kas­lu­pauk­se­si
  4. Huo­leh­di jäl­ki­mark­ki­noin­nis­ta – var­mis­ta suo­si­tuk­set ja asia­kas­tyy­ty­väi­syys

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Anne Muu­ri­nen Tur­ku Busi­ness Regio­nis­ta

Kuu­los­taa­ko tämä kaik­ki haas­ta­val­ta? Ei hätää, osaa­mis­ta saa aina­kin Turun seu­dul­la huh­ti­kuus­sa käyn­nis­ty­nees­tä hank­kees­ta, Elä­myk­siä maa­seu­dul­le. Osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton­ta han­ket­ta rahoit­taa Euroo­pan maa­seu­dun kehit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­to. Hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Anne Muu­ri­nen Tur­ku Science Park Oy:sta ker­too, että hank­kees­sa lisä­tään mm. maa­seu­tu­mat­kai­lun digi­taa­lis­ta ja kan­sain­vä­lis­tä asia­kas­osaa­mis­ta. Hank­kees­sa on muka­na kym­me­nen kun­taa ja jo 25 mat­kai­lu­yri­tys­tä.

Yhtei­se­nä tavoit­tee­na on kas­vat­taa sekä koti- että kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den mää­rää sekä piden­tää mat­kai­luse­son­ke­ja kes­tä­mään jopa vuo­den ympä­ri. Kei­no­na on mm. uusien tuot­tei­den ja tuo­te­pa­ket­tien kehit­tä­mis­tä ver­kos­to­mai­ses­sa yhteis­työs­sä. Kehit­tä­mis­työs­sä käy­te­tään myös pal­ve­lu­muo­toi­lun meto­de­ja, joil­la yrit­tä­jät voi­vat kat­sel­la toi­min­taan­sa ikään kuin asiak­kaan lasit sil­mil­lään.

Muu­ri­nen on innois­saan hank­kees­ta, onhan mukaan tul­lut jo hyvä jouk­ko yrit­tä­jiä ja alu­eel­la on val­miik­si mat­kai­li­joi­ta kiin­nos­ta­via eri­tyis­vah­vuuk­sia, kuten rau­hai­sa luon­to, moni­puo­li­nen kult­tuu­ri­tar­jon­ta sekä puh­taat elin­tar­vik­keet ja väri­käs his­to­ria.

 

Hank­keen start­ti­päi­väs­sä 10.4. Ilma­ris­ten Mat­kai­lu­ti­lal­la oli pai­kal­la run­sas mää­rä osal­lis­tu­jia. Miik­ka Rau­lo ker­toi digi­ta­li­saa­tion mah­dol­li­suuk­sis­ta kuu­li­joil­le niin innos­ta­vas­ti, ettei aika riit­tä­nyt kaik­kien esi­tyk­ses­tä herän­nei­den kysy­mys­ten vas­taa­mi­seen. Näis­tä kysy­myk­sis­tä ja aiheis­ta onkin hyvä jat­kaa hank­keen aika­na. Osal­lis­tu­jil­la oli myös mah­dol­li­suus sopia jo ennak­koon Busi­ness­Ma­ke­rin kaut­ta teh­tä­viin pikat­ref­fei­hin. Omil­la tref­feil­lä­ni kuu­lin mm. Järp­pi­län kar­ta­non pal­ve­luis­ta sekä sen mail­la har­hai­le­vas­ta kum­mi­tuk­ses­ta, Val­keas­ta Rou­vas­ta.

Jos olet Turun seu­tu­kun­nas­ta ja haluat osal­lis­tua tähän maa­seu­tu­mat­kai­lu­yrit­tä­mis­tä kehit­tä­vään hank­kee­seen, ole pikai­ses­ti yhtey­des­sä Tur­ku Science Park Oy:n Anne Muu­ri­seen: anne.muurinen@turkubusinessregion.fi. Start­ti­päi­vän perus­teel­la käyn­nis­ty­mäs­sä on ihan mah­ta­va mat­kai­lun kehit­tä­mis­pro­jek­ti – kan­nat­taa osal­lis­tua sii­hen!

Ilma­ris­ten mat­kai­lu­ti­la sijait­see Lie­dos­sa

Kansanparannusta ja tarinointia – hyvinvointimatkailun kehittämistä ja palvelumuotoilua Livonsaaressa!

Kansanparannusta ja tarinointia – hyvinvointimatkailun kehittämistä ja palvelumuotoilua Livonsaaressa!

Kup­pa­ri-Han­nan Paran­to­la (https://kuppari.fi/) sijait­see run­saan puo­len tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä Naan­ta­lin kau­pun­gis­ta. Siel­lä Livon­saa­ren romant­ti­sis­sa maa­lais­mai­se­mis­sa kan­san­pa­ran­ta­ja Han­na Aro-Hei­ni­lä tekee jäsen­kor­jaus­ta ja aku­punk­tioi­ta sekä hie­roo ja kup­paa. Hän on kehit­tä­nyt ja inno­voi­nut kan­san­pa­ran­nus­ta nyky­maa­il­man stan­dar­deil­le ja asiak­kail­le sopi­vik­si. Hoi­don lomas­sa kes­kus­te­lim­me mm. tuo­te­ke­hi­tys­työs­tä ja hyvin­voin­ti­mat­kai­lus­ta.

Arvot ohjaa­vat suun­ni­tel­mal­lis­ta kehit­tä­mis­työ­tä

Han­na ker­toi, että hänel­lä kehit­tä­mis­työ­tä ohjaa­vat 85 pro­sent­ti­ses­ti arvot ja sen pääl­le tule­vat sosi­aa­li­set tavoit­teet. Hän ei juok­se vii­mei­sen euron peräs­sä, mut­ta huo­leh­tii sii­tä, että tuo­te on talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­va. Tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä hän hyö­dyn­tää pal­ve­lu­muo­toi­lun Blueprint-kaa­vioi­ta, eri­lai­sia miel­le­kart­to­ja ja blo­gi­val­men­ta­ja Tiia Kont­ti­sen mai­nioi­ta kaa­vioi­ta kir­ja­tak­seen idean­sa ja jat­koi­dean­sa jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti tal­teen.

Kai­kil­la koruil­la on omat tari­nan­sa

Tari­nal­lis­ta­mi­sen voi­ma

Han­na panos­taa mark­ki­noin­nis­saan ja tuot­teis­saan visu­aa­li­suu­teen ja tari­nal­lis­ta­mi­seen. Hän selaa kuva-albu­mei­ta saa­dak­seen uusia ideoi­ta ja on eri­tyi­sen ins­pi­roi­tu­nut suo­ma­lais-ugri­lai­ses­ta kan­san­tai­tees­ta. Han­na val­mis­taa met­säs­tä­mis­tään riis­tae­läi­mis­tä myyn­tiin koru­ja, joil­la on omat tari­nan­sa sekä nii­hin sopi­vat pak­kauk­set. Hän tote­si, että myös myyn­ti­pai­kan ja esil­le­pa­non on sovel­lut­ta­va hyvin koko­nai­si­de­aan.

Sau­na­kult­tuu­ria hifis­tel­len

Hyvin­voin­ti­mat­kai­lus­sa Han­na ker­toi tren­dei­nä ole­van luon­to­koh­teet ja kult­tuu­ri­ko­ke­muk­set sekä arki­set koh­taa­mi­set taval­lis­ten ihmis­ten kans­sa. Hän iloit­see sii­tä, että kan­sain­vä­lis­ten reis­saa­jien lisäk­si myös koti­maan mat­kai­li­jat ovat löy­tä­neet sau­na­kult­tuu­rin. Sau­no­mi­seen virit­täy­dy­tään huo­lel­li­ses­ti ja hifis­tel­lään vih­to­jen ja tur­peen kans­sa.  Omin­ta­kei­sel­la tun­nel­mal­la on iso mer­ki­tys.

 Yllä­tä ja ilah­du­ta asia­kas­ta!

Aku­punk­tios­sa tun­sin itse­ni het­ken ajan sii­lik­si : )

Kup­pa­ri-Han­na kuun­te­lee tar­kal­la kor­val­la asiak­kai­taan ja kir­jaa ylös näi­den toi­vei­ta. Hänel­le onkin tär­ke­ää voi­da yllät­tää ja ilah­dut­taa asiak­kai­taan: venä­läi­nen mat­kaa­ja voi saa­da esi­mer­kik­si pal­jun ja vot­ka­ryy­pyn, suo­ma­lai­nen tomaat­ti­me­hua ja ruis­lei­pää. Tavoit­tee­na on antaa asiak­kaal­le hyvä ja ren­tou­tu­nut olo. Minä­kin sain aku­punk­tio­hoi­to­ni jäl­keen jump­pa­neu­vo­ja ja erin­omais­ta lat­te­kah­via sekä Han­nan mai­niot tari­nat kan­san­pa­ran­nuk­ses­ta 😊

Haluat­ko kehit­tää yri­tys­tä­si ja oppia lisää pal­ve­lu­muo­toi­lus­ta sekä sen työ­ka­luis­ta, kuten Blueprin­tis­tä ja tari­nal­lis­ta­mi­ses­ta? Ole yhtey­des­sä minuun ja sovi tapaa­mi­nen - leena.lemola(at)kokolele.fi.  Lisää mat­kai­lua­lan kehit­tä­mis­vink­ke­jä saat luke­mal­la blo­gi­teks­te­jä­ni Islan­nis­ta: http://matkailuaislannissa.blogspot.com/ 

Mitä värit kertovat - kehittäjät ympärillämme

Mitä värit kertovat - kehittäjät ympärillämme

https://spark.adobe.com/video/tmiYiYIPazzCc

KLIK­KAA LINK­KIÄ!

Ruot­sa­lai­nen työyh­tei­sö­kon­sult­ti ja menes­tys­kir­jai­li­ja Tho­mas Eriks­son on käsi­tel­lyt kir­jois­saan työyh­tei­sön ja pomo­jen eri­lai­sia vuo­ro­vai­ku­tus- ja toi­min­ta­ta­po­ja sen mukaan, mitä per­soo­nal­li­suus­tyyp­piä nämä edus­ta­vat. Tyy­pit jae­taan nel­jään toi­min­ta­tyy­liin, jot­ka voi­daan koo­da­ta myös väreil­lä ja kir­jai­mil­la. Nämä on punai­nen D, kel­tai­nen I, vih­reä S ja sini­nen C.

Omas­sa esi­tyk­ses­sä­ni poh­din, miten eri värit eli toi­min­ta­ta­pa­tyy­pit pär­jää­vät kehit­tä­ji­nä ja inno­vaat­to­rei­na muut­tu­vis­sa tilan­teis­sa. Mikä väri sopi­si par­hai­ten start up -yri­tyk­sen käyn­nis­tä­jäk­si, toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­män tuo­jak­si yri­tyk­seen tai hyvien käy­tän­tei­den bench­mark­kaa­jak­si vai­keas­sa muu­tos­ti­lan­tees­sa? Kuun­te­le ja mie­ti, mitä kehit­tä­jä­vä­riä sinä edus­tat!

Iloista innovointia fysikaalisessa Hoitohuone Kivuttomassa

Iloista innovointia fysikaalisessa Hoitohuone Kivuttomassa

Tutus­tuin yrit­tä­jä Kai­su Ohra-ahoon (fysio­te­ra­peut­ti AMK, NLP trai­ner) jokin aika sit­ten kou­lut­taes­sa­ni tuo­te­ke­hi­tys­työ­tä. Hän teki kol­le­goi­neen vai­ku­tuk­sen mie­let­tö­mäl­lä kehit­tä­mis­ha­kui­suu­del­laan ja inno­va­tii­vi­suu­del­laan. Yri­tyk­ses­sä ei ole jää­ty voi­vot­te­le­maan sote-uudis­tuk­sen mah­dol­li­sia haas­tei­ta, vaan on läh­det­ty ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti raken­ta­maan oman­nä­köis­tä lii­ke­toi­min­taa. Halusin­kin kysyä Kai­sul­ta, miten ideoin­ti ja kehit­tä­mi­nen oikein käy­tän­nös­sä tapah­tuu fysi­kaa­li­ses­sa hoi­to­lai­tok­ses­sa, Hoi­to­Huo­ne Kivut­to­mas­sa (www.hoitohuonekivuton.fi). Läh­dim­me liik­keel­le ideoin­ti­pro­ses­sis­ta ja pää­dyim­me kes­kus­te­lun aika­na myös hiu­kan ideoi­maan­kin. Kehit­tä­mis­me­to­dei­naan Kai­su käyt­tää mm. Dis­ney-mal­lia ja Pal­ve­lu­muo­toi­lua, jois­ta lisää blo­gis­sa.

 

KAI­SUN IDEOIN­TI­PRO­SES­SI 

Kai­sul­la kehit­tä­mi­nen tapah­tuu pro­ses­sin­omai­ses­ti:

1) luo­va alku­vai­he, jol­loin ideoi­ta syn­tyy run­saas­ti, eikä niil­le ase­te­ta mitään rajoi­tuk­sia. Sana mut­ta… on pan­nas­sa ja tilal­la on ja sit­ten!

2) kokei­lu- ja tes­taus­vai­he, jos­sa myös asiak­kaat ovat usein muka­na pilot­ti­ryh­mäs­sä

3) arvioin­ti­vai­he, jol­loin näh­dään, mikä jut­tu alkaa vetää, jon­ka jäl­keen tuot­teis­te­taan idea (asiak­kaat muka­na täs­sä­kin vai­hees­sa)

4) lepo­vai­he, jos­sa ideoi­den pro­ses­soin­ti het­kel­li­ses­ti tyreh­tyy käyn­nis­tyäk­seen taas uudel­leen alus­ta

Ideoin­ti ja inno­voin­ti on sel­väs­ti Kai­sul­le haus­kaa ja luon­te­vaa. Hän tote­si, että vai­kein­ta pro­ses­sis­sa onkin var­si­nai­nen pää­tös­ten teko ja toi­miin ryh­ty­mi­nen, sil­lä ne vaa­ti­vat pal­jon aikaa, poh­jus­ta­mis­ta ja käy­tän­nön suun­nit­te­lu­työ­tä.

 

HUL­VA­TON­TA IDEOIN­TIA TALOUS JA BRÄN­DI HUO­MIOI­DEN

Kai­su tyk­kää pal­lo­tel­la ideoi­ta ihmis­ten kans­sa, jot­ka kyke­ne­vät hul­lut­te­le­maan ja puhu­maan ihan höpö­jä­kin ilman käy­tän­nön rajoi­tuk­sia. Ideoin­nis­sa ja työs­sä kun tulee olla iloa! Kai­su muis­tut­taa, että idean jat­ko­työs­tö­vai­hees­sa on kui­ten­kin olen­nais­ta pitää mie­les­sä talou­del­li­nen näkö­kul­ma: onko ideas­ta tuot­teek­si, jos­ta raha tulee takai­sin. Hän miet­tii, mitä pal­ve­lu­ja esi­mer­kik­si nykyi­set asiak­kaat tar­vit­se­vat, mil­lai­sia tar­pei­ta heil­lä yli­pään­sä on elä­mäs­sään, mil­lä hin­nal­la pal­ve­lua kan­nat­taa tuot­taa ja myy­dä, ja mis­tä asiak­kaat ovat oikeas­ti val­mii­ta mak­sa­maan.

Hoi­to­Huo­ne Kivut­to­mas­sa uudet ideat hei­jas­te­taan aina yri­tyk­sen koko­naisbrän­diin. Mikä­li idea ei sovi sii­hen, se voi­daan hylä­tä aina­kin tois­tai­sek­si tai muo­ka­ta sit­ten brän­diin parem­min sopi­vak­si. Kivut­to­man brän­diin ovat sopi­vik­si kat­sot­tu mm. uudet hyp­noo­sin avul­la teh­tä­vät laih­du­tus-, uni- ja kipucoac­hauk­set. Hoi­to­Huo­ne Kivut­to­mas­sa ihmi­nen näh­dään­kin psy­ko­fyy­si­se­nä koko­nai­suu­te­na, joka tar­vit­see hoi­toa pääs­tä var­pai­siin, niin fyy­si­ses­ti kuin hen­ki­ses­ti­kin.

 

DIS­NEY-MAL­LI , BMC JA PAL­VE­LU­MUO­TOI­LU IDEOIN­NIN TYÖ­KA­LUI­NA

Kysyin Kai­sul­ta, mitä käy­tän­nön ideoin­ti­ta­po­ja hän sit­ten käyt­tää luo­vas­sa pro­ses­sis­saan. Kuu­lem­ma käy­tös­sä ovat mm. pal­ve­lu­muo­toi­lun ja Dis­ney-mal­lin meto­dit. Jäl­kim­mäi­ses­sä Kai­su ottaa vuo­ro­tel­len kol­me eri kehit­tä­jän roo­lia, jois­sa miet­tii ideoi­ta ensin unel­moi­jan, sit­ten rea­lis­tin ja kol­man­nek­si krii­ti­kon näkö­kul­mis­ta (lue mal­lis­ta lisää blo­gin tie­to­ruu­dus­ta). Näin tulee perus­teel­li­ses­ti arvioi­tua kan­nat­taa­ko idea käyn­nis­tää toteu­tet­ta­vak­si pal­ve­luk­si.

Kai­su käyt­tää kehit­tä­mis­työs­sään myös Alexan­der Osterwal­de­rin kehit­tä­mää Busi­ness Model Can­va­sia (BMC). Tau­lu on perin­tei­ses­ti jao­tel­tu osioi­hin, joi­hin kir­ja­taan lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man tapaan asia­kas­seg­men­tit, jake­lu­ka­na­vat, tulot ja kulut, yhteis­työ­kump­pa­nit jne. Itse käy­tän asiak­kuuk­siin perus­tu­vaa mal­lia kir­jaa­mal­la laa­ti­koi­hin yri­tys­nä­kö­kul­man lisäk­si aina myös asia­kas­nä­kö­kul­man. Kai­sul­la taas on oma tapan­sa käyt­tää mal­lia, nimit­täin hänel­le se on kehol­li­nen can­vas. Hän piir­tää tau­lun lat­tial­le ja siir­tyy laa­ti­kos­ta toi­seen poh­ti­mas­sa eri osa-aluei­ta. Vähän samaan tapaan kuin siis mitä Dis­ney-mal­lis­sa­kin tekee.

Pal­ve­lu­muo­toi­lun työ­ka­lut näky­vät sii­nä, että pal­ve­lu­ja kehi­te­tään yhdes­sä työ­ka­ve­rei­den, ver­kos­to­jen ja ennen kaik­kea asiak­kai­den kans­sa (Pal­ve­lu­muo­toi­lun Co-crea­tion). Asiak­kail­ta tulee pal­jon hyviä ideoi­ta, joi­ta asiak­kaat itse mie­lel­lään myös läh­te­vät kokei­le­maan pal­ve­lun tes­taus- ja pilo­toin­ti­vai­hees­sa. Yksi hyväk­si havai­tuis­ta ja tes­ta­tuis­ta pal­ve­lui­deois­ta on ollut verk­ko­val­men­nus, joka sääs­tää asiak­kaal­ta vai­van tul­la vas­taa­no­tol­le. Se ei ole suun­nat­tu mik­si­kään edul­li­sek­si bulk­ki­vaih­toeh­dok­si hoi­to­la­käyn­neil­le, vaan on nime­no­maan asiak­kai­den toi­vei­siin ja tar­pei­siin rää­tä­löi­ty lisä­tuo­te. Asia­kas saa Sky­pen tai appear.in -video­ko­kouk­sen väli­tyk­sel­lä jat­ko­hoi­toa kos­ke­van kon­sul­taa­tion. Verk­ko­val­men­nus sopii­kin hen­ki­löl­le, joka halu­aa ja osaa hyö­dyn­tää nyky­ai­kai­sia mobii­li- ja digi­vä­li­nei­tä ja samal­la sääs­tää omaa aikaan­sa.

Näin myös live­nä, kuin­ka Kai­sun yhtei­si­deoin­ti tapah­tuu. Haas­tat­te­lun aika­na Kai­su alkoi nimit­täin miet­tiä ääneen, pani­si­ko odo­tus­ti­lan sei­näl­le ideoin­ti­tau­lun asiak­kai­ta var­ten. Nämä voi­si­vat kir­joit­taa sin­ne, mitä pal­ve­lu­toi­vei­ta heil­lä on. Minul­le tuli sii­tä mie­leen, että tau­luun voi­si lisä­tä mind map-tyyp­pi­ses­ti uusia ideoi­ta, jat­koa­ja­tuk­sia, käy­tän­nön toteu­tus­ta­po­ja jne. Näh­tä­väk­si jää, miten idea lopul­ta toteu­te­taan.

Kai­su myön­tää, että todel­la monet ideat mene­vät myös mön­kään. Jos­kus idean toteu­tus on myö­häs­sä, jos­kus taas se ei ole­kaan oma jut­tu, se ei sovi brän­diin tai ei vain ole talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa. Yleen­sä mön­kään men­neet ideat eivät kui­ten­kaan ole ehti­neet toteut­ta­mis­vai­hee­seen, eivät­kä siten aiheut­ta­neet pal­jon kus­tan­nuk­sia­kaan.

 

AINA EI KAN­NA­TA OLLA KEHI­TYS­TYÖN PIO­NEE­RI

Fysio­te­ra­pia-alan tren­dit, pal­ve­lut, toi­min­ta­ta­vat ja lain­sää­dän­tö muut­tu­vat nopeas­sa tah­dis­sa. Yrit­tä­jän on yleen­sä näi­hin muu­tok­siin jol­la­kin taval­la rea­goi­ta­va. Esi­mer­kik­si Kan­ta-rekis­te­riin liit­ty­mi­nen on työl­lis­tä­nyt alan yrit­tä­jiä vii­me vuo­si­na kovas­ti. Kaik­kea kehit­tä­mis­tä ei kui­ten­kaan kan­na­ta teh­dä etu­jou­kois­sa, vaan voi rau­has­sa kat­sel­la ja tark­kail­la, miten muut uudis­tuk­sen teke­vät. Sen jäl­keen voi mal­lin­taa jutun omaan yri­tyk­seen­sä sopi­vak­si.

Kai­su pyr­kii kes­kit­tä­mään täl­lais­ten pakol­lis­ten kehit­tä­mis­töi­den teke­mi­sen vuo­si­kel­lon­sa rau­hal­li­siin jak­soi­hin. Uusia ideoi­ta sen sijaan voi syn­tyä koko ajan ja nii­den teke­mi­ses­sä on syy­tä miet­tiä uniik­kiut­ta. Myös asiak­kail­le on tär­ke­ää, että he voi­vat kokea, että jut­tu on syn­ty­nyt täs­sä ja nyt, että se on aito ja asiak­kai­ta var­ten luo­tu!

___________________________________________________________________________________________

Dis­ney-mal­lin kol­mi­ne eri kehit­tä­jä­per­soo­ni­neen on 1990-luvul­la luo­nut NLP-kon­sult­ti Robert Dilts, joka halusi mal­lin­taa sar­ja­ku­va­piir­tä­jä Walt Dis­neyn poik­keuk­sel­li­sen nerok­kaan kehit­tä­mis­stra­te­gi­sen ajat­te­lu­ta­van.  Dis­neyl­lä nimit­täin oli tai­to hal­li­ta kaik­ki kehit­tä­mi­seen tar­vit­ta­vat roo­lit ja luo­da nii­den avul­la inno­va­tii­vi­sia menes­tys­tuot­tei­ta. Joku hänen yhteis­työ­kump­pa­neis­taan aikoi­naan tote­si­kin, että ”Wal­til­la on sel­väs­ti kol­me eri per­soo­naa, eikä kos­kaan etu­kä­teen tie­dä, kuka niis­tä tulee tapaa­mi­seen.”

Mal­lis­sa hen­ki­lö menee tyh­jään huo­nee­seen tai muu­ten riit­tä­vän isoon tilaan, hah­mot­taa tilan kes­ki­pis­teen ja raken­taa sen ympä­ril­le kol­mion muo­toon kol­me pis­tet­tä esi­mer­kik­si tuo­lien, mat­to­jen tai tyy­ny­jen avul­la. Pis­teet edus­ta­vat kol­mea kehit­tä­jä­per­soo­naa: unel­moi­jaa, rea­lis­tia ja krii­tik­koa, jois­ta jokai­sel­la on oikeus omaan tul­kin­taan­sa ja aja­tus­ket­juun­sa ilman mui­den vai­ku­tus­ta. Kehit­tä­mis­mal­lis­sa hen­ki­lö voi ensin kul­kea pis­tees­tä toi­seen rau­has­sa ja tutus­tua kehit­tä­jä­mi­nään­sä eri roo­leis­sa. Usein jokin näis­tä roo­leis­ta on omi­nai­sem­pi kuin toi­set, mut­ta kaik­kea kan­nat­taa itses­tään läh­teä hake­maan. Sen jäl­keen hän voi ottaa jon­kin tie­tyn idean tai ongel­man syväl­li­sem­min käsit­te­lyyn ja kier­tää pis­teet uudel­leen läpi.

Unel­moi­ja­roo­lis­sa hän haa­vei­lee pää pil­vis­sä ja jalat irti maas­ta sii­tä, miten idea toi­mi­si tule­vai­suu­des­sa, mitä rat­kai­su­ja ja hyö­ty­jä se toi­si muka­naan. Roo­lis­sa on vah­va mah­dol­li­suuk­siin kes­kit­ty­vä näkö­kul­ma. Realisti/suunnittelijapersoonana hän miet­tii jalat tuke­vas­ti maas­sa idean käy­tän­nön raa­mi­tus­ta bud­jet­tei­neen, aika­tau­lui­neen, hin­noit­te­lui­neen ja kaik­ki­ne kehi­tyss­tep­pei­neen. Näkö­kul­ma pai­not­tuu käy­tän­nön toteu­tuk­seen. Krii­tik­ko on sit­ten kuin paho­lai­sen asian­tun­ti­ja, joka etsii ideas­ta ja toteu­tus­suun­ni­tel­mas­ta heik­kouk­sia. Hän osaa teh­dä coac­haa­via kysy­myk­siä, tun­nis­taa sään­tö­jä ja laki­py­kä­liä, jot­ka rajoit­ta­vat idean toteut­ta­mis­ta, näh­dä puut­tu­vat ele­men­tit ja huo­ma­ta, onko idea sovel­let­ta­vis­sa oikeas­ti käy­tän­töön ja stra­te­gi­ses­ti yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taa tuke­vak­si tuot­teek­si.

Vink­ki: Roo­lit voi toteut­taa myös tii­mi­työ­nä, jos­sa tii­mit otta­vat omat roo­lin­sa kehit­tä­mis­työs­sä ja ulko­puo­li­nen tark­kai­li­ja yhdis­tää näke­myk­set saa­dak­seen koko­nais­ku­van idean toteut­ta­mi­ses­ta. Tär­ke­ää on liik­kua pai­kas­ta toi­seen, sil­lä se hel­pot­taa vaih­tu­van roo­lin sisäis­tä­mis­tä.