Robottikissat ja -norpat vanhusten hellittäviksi, peppupesupytty jätösantureineen terveydentilan seurantaan?

Robottikissat ja -norpat vanhusten hellittäviksi, peppupesupytty jätösantureineen terveydentilan seurantaan?

Sil­ver Eco­no­my luo uusia bis­nes­mah­dol­li­suuk­sia

Englan­nin­kie­len ter­mi Sil­ver Eco­no­my eli hopea­ta­lous kuu­los­taa hyvin runol­li­sel­ta. Suo­mes­sa ter­mi on kään­net­ty proo­sal­li­ses­ti senio­ri­ta­lou­dek­si ja mer­kit­see yli 64-vuo­tiai­ta kulut­ta­ja­kun­ta­na. Suo­mi ikään­tyy mui­den län­si­mai­den lail­la kiih­ty­vää tah­tia seu­raa­vat kym­me­nen vuot­ta. Hiuk­sil­taan hopeoi­tu­va kan­san­osam­me näh­dään vali­tet­ta­van usein talou­del­li­se­na taak­ka­na sen sijaan, että ymmär­ret­täi­siin kun­nol­la, mikä mah­dol­li­suus senio­rei­hin kulut­ta­ji­na ja yhteis­kun­nan aktii­vi­si­na jäse­ni­nä sisäl­tyy. Yli 64-vuo­ti­aat ovat usein vie­lä toi­me­liai­ta ja kai­paa­vat itsel­leen sovel­tu­via, uusia pal­ve­lu­ja ja tuot­tei­ta.

Rol­ling Sto­nes rai­kaa kort­te­li­bus­sin ämy­reis­tä

Rii­hi­mäen Tilat ja Kehi­tys Oy jär­jes­ti kesä­kuus­sa kol­me kai­kil­le avoin­ta älyk­kään asu­mi­sen työ­pa­jaa, kak­si Rii­hi­mäel­lä ja yhden Hel­sin­gis­sä. Pää­ky­sy­myk­se­nä oli, mil­lai­ses­sa asui­nym­pä­ris­tös­sä senio­rit halua­vat asua vuon­na 2030? Mitä uusia pal­ve­lu­ja, tuot­tei­ta ja lii­kei­deoi­ta äly­käs asu­mi­nen voi syn­nyt­tää? Fasi­li­toin kah­ta työ­pa­jaa Rii­hi­mäel­lä, ja käy­tin niis­sä mm. pal­ve­lu­muo­toi­lun meto­de­ja. Osal­lis­tu­jil­ta tuli­kin hui­kea mää­rä eri­lai­sia lii­kei­deoi­ta.  Yksi ideois­ta oli pal­ve­lut lähel­le tuo­va kort­te­li­bus­si, joka soit­tai­si pysä­kil­le saa­pues­saan Rol­ling Sto­ne­sin var­hais­tuo­tan­toa. Bus­sin yhtey­des­sä oli­si myös Etsi­vä senio­ri­työ, joka samaan tapaan kuin Etsi­vä nuo­ri­so­työ pyr­kii aut­ta­maan senio­re­ja saa­vut­ta­maan tar­vit­se­man­sa pal­ve­lut, ja etsi­mään vas­tauk­sia hei­dän miel­tään askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin.

Robot­te­ja vai ei?

Pia Eng­ström silit­te­lee robot­ti­kis­saa

Vaik­ka eri­lais­ten mobii­li­so­vel­lus­ten käyt­tö on yleis­ty­nyt ja tule­vil­la suku­pol­vil­la on jo pal­jon tek­no­lo­gis­ta osaa­mis­ta, niin jat­kos­sa­kin tek­no­lo­gian käy­tön pitäi­si olla vapaa­eh­tois­ta. Yleen­sä senio­rit halua­vat high tec­hin tai robo­tin sijas­ta ihmi­sen kotiin­sa, mut­ta poik­keuk­sia­kin on. Esi­mer­kik­si ras­kai­siin koti­ta­lous- ja pihan­hoi­to­teh­tä­viin otet­tai­siin mie­luus­ti tek­no­lo­gia avuk­si. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin työ­pa­jas­sa esil­le tul­lut auto­ma­ti­soi­tu ala­pe­su­pyt­ty koet­tiin jat­kos­sa tär­keäk­si osak­si senio­rien kote­ja. Sen sijaan Yhdys­val­lois­sa val­mis­tet­tu nau­ku­va robot­ti­kis­sa herät­ti kah­ta­lai­sia aja­tuk­sia. Ehkä­pä suo­ma­lai­set voi­si­vat­kin innos­tua ennem­min robot­ti­nor­pas­ta!

SEU­RAA­VA SENIO­RI­TA­LOU­DEN TYÖ­PA­JA ON 7.8.2019 KEL­LO 13-17 HAM­KIS­SA, VAN­KAN­LÄH­TEENT. 9, HÄMEEN­LIN­NA. Ilmoit­tau­tu­mi­set 3.8.2019 men­nes­sä leena.lemola@kokolele.fi.

Rii­hi­mäen työ­pa­jan jär­jes­tä­jät Lee­na Lemo­la Koko­le­les­ta, Botond Vereb-Dér Ham­kis­ta, Mika Her­piö Rii­hi­mäen Tilat ja Kehi­tys Oy:sta ja Mari­na Weck Ham­kis­ta

Työ­pa­jat ovat osa Ham­kin hal­lin­noi­maa EU-rahoit­teis­ta Inter­reg BSR Osi­ris-han­ket­ta. Hank­kees­sa poh­di­taan äly­käs­tä eri­kois­tu­mis­ta senio­ri­ta­lou­des­sa.

KORJAUSRAKENTAMINEN KEHITTYY HUIKEAA VAUHTIA

KORJAUSRAKENTAMINEN KEHITTYY HUIKEAA VAUHTIA

Uudis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen sekä kiin­teis­tön­huol­lon klus­te­ri on Suo­men suu­rin työl­lis­tä­jä. Kaik­ki­aan alal­la ja sii­hen liit­ty­vis­sä pal­ve­luis­sa työs­ken­te­lee yli puo­li mil­joo­naa hen­ki­löä. Ala on perin­tei­ses­ti mies­val­tai­nen, suh­dan­ne­herk­kä ja kausi­luon­tei­nen. Lähi­vuo­si­na alal­ta elä­köi­tyy pal­jon väkeä ja tule­vai­suu­den rak­sa­mie­het ja -nai­set elä­vät aiem­paa nopeam­min muut­tu­vas­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä. Jat­kos­sa perin­tei­set käden­tai­dot eivät enää rii­tä, vaan lisäk­si tar­vi­taan muun muas­sa vuo­ro­vai­ku­tus- ja tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­to­ja, digio­saa­mis­ta sekä inno­voin­ti- ja kehit­tä­mis­ky­kyi­syyt­tä.

Mis­sio­na kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen uudis­ta­mi­nen

Tam­pe­re­lai­nen ASUA Group (https://asutaan.fi/) tar­jo­aa moni­puo­li­sia kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pal­ve­lu­ja yhden luu­kun peri­aat­teel­la koti­ta­louk­sil­le sekä yri­tys- ja jul­kis­sek­to­rin asiak­kail­le ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa. Yri­tyk­sen mis­sio­na on uudis­taa raken­nusa­lan toi­min­ta­ta­po­ja teke­mäl­lä remon­toin­nis­ta asiak­kaal­le aiem­paa avoi­mem­paa ja läpi­nä­ky­väm­pää.

Yri­tyk­sen jouk­ku­een­joh­ta­jak­si nimet­ty Mar­kus Kos­ki­nen ker­too, että ASUAs­sa ongel­mat rat­ko­taan ennen kuin mai­to on kaa­tu­nut. Jos jotain sat­tuu tai jokin mie­ti­tyt­tää, niin sii­tä ilmoi­te­taan asiak­kaal­le heti, eikä jäl­keen­päin. Asiak­kaal­le anne­taan alun alkaen­kin tark­kaan eri­tel­ty tar­jous. Se käy­dään läpi siten, että ummik­ko­kin ymmär­tää, mis­tä remon­toin­ti­ko­ko­nai­suu­des­sa ris­kei­neen on kyse, ja mitä mikä­kin asia mak­saa.

Yri­tyk­ses­sä hyö­dyn­ne­tään moni­puo­li­ses­ti sof­taa ja mobii­li­so­vel­luk­sia. Asiak­kaat voi­vat reaa­lia­jas­sa seu­ra­ta remon­tin ete­ne­mis­tä ja näh­dä vaik­ka puhe­li­mes­taan, miten remont­ti-inves­toin­ti rea­li­soi­tuu. Eri­tyi­ses­ti talo­yh­tiöi­den isän­nöit­si­jät, asuk­kaat ja remont­ti­työn val­vo­jat ovat arvos­ta­neet visu­aa­lis­ta ja huo­lel­lis­ta doku­men­taa­tio­ta.

ASUAn arvo­va­lin­ta­na on ollut pal­ka­ta talon sisäl­le oma, vaki­tui­nen poruk­ka. Noin kah­den­kym­me­nen hen­gen tii­mi toi­mii sau­mat­to­mas­ti yhteen eri­lai­sis­sa pien­ko­koon­pa­nois­sa. Tie­to­ja ei kier­rä­te­tä joka ker­ta joh­don kaut­ta, vaan hom­mat vies­ti­tään suo­raan asian­osais­ten kes­ken. Fak­tat kir­ja­taan tie­to­kan­taan, eikä vies­tin­näs­sä syn­ny tur­haan ”rik­ki­näi­sen puhe­li­men” ongel­maa.

Some­tus­ta ja bench­mark­kaus­ta

Mark­ki­noin­nis­sa hyö­dyn­ne­tään ver­kos­to­ja ja käy­te­tään pal­jon sosi­aa­lis­ta medi­aa. Käy­tös­sä ovat Twit­ter, Lin­ke­dIn, Ins­ta­gram, Pin­te­rest, Face­book ja You­tu­be. Mar­kus mai­nit­see ASUAs­sa yhte­nä bench­mark­kaus-koh­tee­na olleen auto­huol­lon edel­lä­kä­vi­jät. Niis­sä doku­men­toi­daan ja kuva­taan asiak­kaal­le huol­to­toi­met tark­kaan. Avoi­muusar­von hen­ges­sä Mar­kus myön­tää vaa­ti­mat­to­mas­ti, että heil­lä oli­si kyl­lä kehi­tet­tä­vää itsel­lä­kin kehit­tä­mis­pro­ses­sis­sa. Enem­män­kin voi­si hyö­dyn­tää työn­te­ki­jöi­den ja asiak­kai­den ideoi­ta ja osaa­mis­ta.

Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen tren­deis­tä

Mar­kus tote­aa, että alal­la näky­vät jo uudet tren­dit, kuten vir­tu­aa­li­to­del­li­suus ja tie­don lou­hin­ta. Dataa kerä­tään ja ana­ly­soi­daan ahke­ras­ti. Esi­mer­kik­si kos­teu­den­hal­lin­nas­sa IoT on lähi­tu­le­vai­suu­den jut­tu: jat­kos­sa antu­rat seu­raa­vat jat­ku­vas­ti kos­teut­ta ja sisäil­maa ja hälyt­tä­vät jos raja-arvot ylit­ty­vät. Var­sin­kin jul­ki­sen puo­len raken­ta­mi­ses­sa elin­kaa­ria­jat­te­lu on jo tätä päi­vää. Elin­kaa­rel­la tar­koi­te­taan kes­tä­vää kehi­tys­tä ja jak­soa, joka käsit­tää maan­käy­tön ja raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lun, raa­ka-ainei­den han­kin­nan ja itse raken­ta­mi­sen sekä myö­hem­min vie­lä raken­nuk­sen purun ja pur­ku­tuot­tei­den lajit­te­lun. ASUAs­sa­kin arvos­te­taan luon­non­mu­kai­sia mate­ri­aa­le­ja, jois­ta käy­tös­sä on esi­mer­kik­si koti­mai­nen kas­viöl­jy­poh­jai­nen TKR-pin­noi­te.

Osaop­ti­moin­nis­ta koko­nai­se­dul­li­suu­teen

Mar­kus­ta suret­taa, että rak­sa-alal­la men­nään vie­lä lii­an usein osaop­ti­moi­den eli vali­ten teki­jä edul­li­sim­man hin­nan mukaan. Usein koko­nai­se­dul­li­suus onkin sit­ten ihan eri jut­tu, sil­lä alal­la kat­teet on perin­tei­ses­ti otet­tu lisä­töi­den kaut­ta. Parem­pi oli­si kui­ten­kin teh­dä ker­ral­la kun­non työ­tä kun­non mate­ri­aa­leil­la, Mar­kus tote­aa.

MAASEUTUMATKAILIJAT JANOAVAT ELÄMYKSIÄ

MAASEUTUMATKAILIJAT JANOAVAT ELÄMYKSIÄ

Mat­kai­lu on maa­il­man kil­pail­luim­pia bis­nek­siä. Toi­mi­joi­ta on pal­jon ja asiak­kaat ovat aiem­paa vaa­ti­vam­pia. Mat­kai­lus­sa on kui­ten­kin pal­jon kas­vu­po­ten­ti­aa­lia ja se on jo nyt yksi Suo­men mer­kit­tä­vim­mis­tä vien­ti­tu­lo­läh­teis­tä. Mat­kai­lun ydin­klus­te­rin lii­ke­vaih­to oli vuon­na 2017 jo 9,7 mil­jar­dia euroa (TEM 2019:3). Nyky­asia­kas löy­tää mat­ka­koh­teen­sa ensi­si­jai­ses­ti mobii­li­vä­li­nei­den kaut­ta ja lisä­tie­toa hän kai­vaa tie­to­ko­nees­ta. Kun kiin­nos­ta­va jut­tu löy­de­tään, niin se halu­taan ostaa saman tien ilman mut­kik­kai­ta lisä­reit­te­jä. Laa­duk­kai­den tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen lisäk­si asiak­kaat janoa­vat uusia elä­myk­siä, jois­ta voi­daan omien koke­mus­ten jäl­keen ker­toa muil­le­kin sosi­aa­li­sen median eri kana­vis­sa.

Digi­taa­li­sen mat­kai­lu­mark­ki­noin­nin guru, Flow­housen Miik­ka Rau­lo muis­tut­taa mat­kai­lu­yrit­tä­jiä nel­jäs­tä olen­nai­ses­ta asias­ta:

  1. Ole digi­taa­li­ses­ti näky­vil­lä ja löy­det­tä­vis­sä
  2. Tee osta­mi­nen asiak­kaal­le hel­pok­si
  3. Pidä tai yli­tä asia­kas­lu­pauk­se­si
  4. Huo­leh­di jäl­ki­mark­ki­noin­nis­ta – var­mis­ta suo­si­tuk­set ja asia­kas­tyy­ty­väi­syys

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Anne Muu­ri­nen Tur­ku Busi­ness Regio­nis­ta

Kuu­los­taa­ko tämä kaik­ki haas­ta­val­ta? Ei hätää, osaa­mis­ta saa aina­kin Turun seu­dul­la huh­ti­kuus­sa käyn­nis­ty­nees­tä hank­kees­ta, Elä­myk­siä maa­seu­dul­le. Osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton­ta han­ket­ta rahoit­taa Euroo­pan maa­seu­dun kehit­tä­mi­sen maa­ta­lous­ra­has­to. Hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Anne Muu­ri­nen Tur­ku Science Park Oy:sta ker­too, että hank­kees­sa lisä­tään mm. maa­seu­tu­mat­kai­lun digi­taa­lis­ta ja kan­sain­vä­lis­tä asia­kas­osaa­mis­ta. Hank­kees­sa on muka­na kym­me­nen kun­taa ja jo 25 mat­kai­lu­yri­tys­tä.

Yhtei­se­nä tavoit­tee­na on kas­vat­taa sekä koti- että kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den mää­rää sekä piden­tää mat­kai­luse­son­ke­ja kes­tä­mään jopa vuo­den ympä­ri. Kei­no­na on mm. uusien tuot­tei­den ja tuo­te­pa­ket­tien kehit­tä­mis­tä ver­kos­to­mai­ses­sa yhteis­työs­sä. Kehit­tä­mis­työs­sä käy­te­tään myös pal­ve­lu­muo­toi­lun meto­de­ja, joil­la yrit­tä­jät voi­vat kat­sel­la toi­min­taan­sa ikään kuin asiak­kaan lasit sil­mil­lään.

Muu­ri­nen on innois­saan hank­kees­ta, onhan mukaan tul­lut jo hyvä jouk­ko yrit­tä­jiä ja alu­eel­la on val­miik­si mat­kai­li­joi­ta kiin­nos­ta­via eri­tyis­vah­vuuk­sia, kuten rau­hai­sa luon­to, moni­puo­li­nen kult­tuu­ri­tar­jon­ta sekä puh­taat elin­tar­vik­keet ja väri­käs his­to­ria.

 

Hank­keen start­ti­päi­väs­sä 10.4. Ilma­ris­ten Mat­kai­lu­ti­lal­la oli pai­kal­la run­sas mää­rä osal­lis­tu­jia. Miik­ka Rau­lo ker­toi digi­ta­li­saa­tion mah­dol­li­suuk­sis­ta kuu­li­joil­le niin innos­ta­vas­ti, ettei aika riit­tä­nyt kaik­kien esi­tyk­ses­tä herän­nei­den kysy­mys­ten vas­taa­mi­seen. Näis­tä kysy­myk­sis­tä ja aiheis­ta onkin hyvä jat­kaa hank­keen aika­na. Osal­lis­tu­jil­la oli myös mah­dol­li­suus sopia jo ennak­koon Busi­ness­Ma­ke­rin kaut­ta teh­tä­viin pikat­ref­fei­hin. Omil­la tref­feil­lä­ni kuu­lin mm. Järp­pi­län kar­ta­non pal­ve­luis­ta sekä sen mail­la har­hai­le­vas­ta kum­mi­tuk­ses­ta, Val­keas­ta Rou­vas­ta.

Jos olet Turun seu­tu­kun­nas­ta ja haluat osal­lis­tua tähän maa­seu­tu­mat­kai­lu­yrit­tä­mis­tä kehit­tä­vään hank­kee­seen, ole pikai­ses­ti yhtey­des­sä Tur­ku Science Park Oy:n Anne Muu­ri­seen: anne.muurinen@turkubusinessregion.fi. Start­ti­päi­vän perus­teel­la käyn­nis­ty­mäs­sä on ihan mah­ta­va mat­kai­lun kehit­tä­mis­pro­jek­ti – kan­nat­taa osal­lis­tua sii­hen!

Ilma­ris­ten mat­kai­lu­ti­la sijait­see Lie­dos­sa

Kansanparannusta ja tarinointia – hyvinvointimatkailun kehittämistä ja palvelumuotoilua Livonsaaressa!

Kansanparannusta ja tarinointia – hyvinvointimatkailun kehittämistä ja palvelumuotoilua Livonsaaressa!

Kup­pa­ri-Han­nan Paran­to­la (https://kuppari.fi/) sijait­see run­saan puo­len tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä Naan­ta­lin kau­pun­gis­ta. Siel­lä Livon­saa­ren romant­ti­sis­sa maa­lais­mai­se­mis­sa kan­san­pa­ran­ta­ja Han­na Aro-Hei­ni­lä tekee jäsen­kor­jaus­ta ja aku­punk­tioi­ta sekä hie­roo ja kup­paa. Hän on kehit­tä­nyt ja inno­voi­nut kan­san­pa­ran­nus­ta nyky­maa­il­man stan­dar­deil­le ja asiak­kail­le sopi­vik­si. Hoi­don lomas­sa kes­kus­te­lim­me mm. tuo­te­ke­hi­tys­työs­tä ja hyvin­voin­ti­mat­kai­lus­ta.

Arvot ohjaa­vat suun­ni­tel­mal­lis­ta kehit­tä­mis­työ­tä

Han­na ker­toi, että hänel­lä kehit­tä­mis­työ­tä ohjaa­vat 85 pro­sent­ti­ses­ti arvot ja sen pääl­le tule­vat sosi­aa­li­set tavoit­teet. Hän ei juok­se vii­mei­sen euron peräs­sä, mut­ta huo­leh­tii sii­tä, että tuo­te on talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­va. Tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä hän hyö­dyn­tää pal­ve­lu­muo­toi­lun Blueprint-kaa­vioi­ta, eri­lai­sia miel­le­kart­to­ja ja blo­gi­val­men­ta­ja Tiia Kont­ti­sen mai­nioi­ta kaa­vioi­ta kir­ja­tak­seen idean­sa ja jat­koi­dean­sa jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti tal­teen.

Kai­kil­la koruil­la on omat tari­nan­sa

Tari­nal­lis­ta­mi­sen voi­ma

Han­na panos­taa mark­ki­noin­nis­saan ja tuot­teis­saan visu­aa­li­suu­teen ja tari­nal­lis­ta­mi­seen. Hän selaa kuva-albu­mei­ta saa­dak­seen uusia ideoi­ta ja on eri­tyi­sen ins­pi­roi­tu­nut suo­ma­lais-ugri­lai­ses­ta kan­san­tai­tees­ta. Han­na val­mis­taa met­säs­tä­mis­tään riis­tae­läi­mis­tä myyn­tiin koru­ja, joil­la on omat tari­nan­sa sekä nii­hin sopi­vat pak­kauk­set. Hän tote­si, että myös myyn­ti­pai­kan ja esil­le­pa­non on sovel­lut­ta­va hyvin koko­nai­si­de­aan.

Sau­na­kult­tuu­ria hifis­tel­len

Hyvin­voin­ti­mat­kai­lus­sa Han­na ker­toi tren­dei­nä ole­van luon­to­koh­teet ja kult­tuu­ri­ko­ke­muk­set sekä arki­set koh­taa­mi­set taval­lis­ten ihmis­ten kans­sa. Hän iloit­see sii­tä, että kan­sain­vä­lis­ten reis­saa­jien lisäk­si myös koti­maan mat­kai­li­jat ovat löy­tä­neet sau­na­kult­tuu­rin. Sau­no­mi­seen virit­täy­dy­tään huo­lel­li­ses­ti ja hifis­tel­lään vih­to­jen ja tur­peen kans­sa.  Omin­ta­kei­sel­la tun­nel­mal­la on iso mer­ki­tys.

 Yllä­tä ja ilah­du­ta asia­kas­ta!

Aku­punk­tios­sa tun­sin itse­ni het­ken ajan sii­lik­si : )

Kup­pa­ri-Han­na kuun­te­lee tar­kal­la kor­val­la asiak­kai­taan ja kir­jaa ylös näi­den toi­vei­ta. Hänel­le onkin tär­ke­ää voi­da yllät­tää ja ilah­dut­taa asiak­kai­taan: venä­läi­nen mat­kaa­ja voi saa­da esi­mer­kik­si pal­jun ja vot­ka­ryy­pyn, suo­ma­lai­nen tomaat­ti­me­hua ja ruis­lei­pää. Tavoit­tee­na on antaa asiak­kaal­le hyvä ja ren­tou­tu­nut olo. Minä­kin sain aku­punk­tio­hoi­to­ni jäl­keen jump­pa­neu­vo­ja ja erin­omais­ta lat­te­kah­via sekä Han­nan mai­niot tari­nat kan­san­pa­ran­nuk­ses­ta 😊

Haluat­ko kehit­tää yri­tys­tä­si ja oppia lisää pal­ve­lu­muo­toi­lus­ta sekä sen työ­ka­luis­ta, kuten Blueprin­tis­tä ja tari­nal­lis­ta­mi­ses­ta? Ole yhtey­des­sä minuun ja sovi tapaa­mi­nen - leena.lemola(at)kokolele.fi.  Lisää mat­kai­lua­lan kehit­tä­mis­vink­ke­jä saat luke­mal­la blo­gi­teks­te­jä­ni Islan­nis­ta: http://matkailuaislannissa.blogspot.com/ 

Mitä värit kertovat - kehittäjät ympärillämme

Mitä värit kertovat - kehittäjät ympärillämme

https://spark.adobe.com/video/tmiYiYIPazzCc

KLIK­KAA LINK­KIÄ!

Ruot­sa­lai­nen työyh­tei­sö­kon­sult­ti ja menes­tys­kir­jai­li­ja Tho­mas Eriks­son on käsi­tel­lyt kir­jois­saan työyh­tei­sön ja pomo­jen eri­lai­sia vuo­ro­vai­ku­tus- ja toi­min­ta­ta­po­ja sen mukaan, mitä per­soo­nal­li­suus­tyyp­piä nämä edus­ta­vat. Tyy­pit jae­taan nel­jään toi­min­ta­tyy­liin, jot­ka voi­daan koo­da­ta myös väreil­lä ja kir­jai­mil­la. Nämä on punai­nen D, kel­tai­nen I, vih­reä S ja sini­nen C.

Omas­sa esi­tyk­ses­sä­ni poh­din, miten eri värit eli toi­min­ta­ta­pa­tyy­pit pär­jää­vät kehit­tä­ji­nä ja inno­vaat­to­rei­na muut­tu­vis­sa tilan­teis­sa. Mikä väri sopi­si par­hai­ten start up -yri­tyk­sen käyn­nis­tä­jäk­si, toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­män tuo­jak­si yri­tyk­seen tai hyvien käy­tän­tei­den bench­mark­kaa­jak­si vai­keas­sa muu­tos­ti­lan­tees­sa? Kuun­te­le ja mie­ti, mitä kehit­tä­jä­vä­riä sinä edus­tat!