INNOVOINTIA, KOULUTUSTA JA SPARRAUSTA - ASIAKASLÄHTÖISESTI!

Haluatko, että autan organisaatiosi lentoon?

Spar­raan ja kou­lu­tan yri­tyk­siä ja orga­ni­saa­tioi­ta lii­ke­toi­min­nan asia­kas­läh­töi­ses­sä kehit­tä­mi­ses­sä ja inno­voin­nis­sa. Toi­min tavoit­teel­li­ses­ti, tehok­kaas­ti ja maan­lä­hei­ses­ti 15 vuo­den kon­sul­toin­ti-, spar­raus- ja kou­lu­tus­ko­ke­muk­se­ni avulla.

Ole minuun yhtey­des­sä, jos

  • Haluat kehit­tää yri­tys­tä­si, esi­mer­kik­si inno­voi­da uusia tuot­tei­ta tai palveluja
  • Tar­vit­set men­to­roin­tia oman joh­ta­juu­te­si kehittämiseen
  • Kai­paat neu­vo­ja työn­ha­kuun tai rekrytointiprosessiin
  • Etsit yrit­tä­jyy­den tai joh­ta­mi­sen kou­lut­ta­jaa rää­tä­löi­tyyn tai tutkintokoulutukseen
  • Olet vail­la moni­puo­lis­ta fasi­li­taat­to­ria tilaisuuteesi

Koko­le­len toi­min­ta-alu­ee­na on koko Suo­mi, pää­toi­mia­luei­na ovat Turun ja Hämeen­lin­nan talousalueet.

 

 

Yrittäjän sparraus ja konsultointi

Tar­vit­set­ko tukea yri­tys­toi­min­ta­si tai oman yrit­tä­jyy­te­si kehit­tä­mi­seen? Tun­net­ko ajan valu­van joka­päi­väi­sen arjen pyörittämiseen?

Koulutus- ja valmennuspalvelut

Jul­ki­set ja yksi­tyi­set orga­ni­saa­tiot: tar­vit­set­te­ko koke­nut­ta yri­tys- ja työyh­tei­sö­kou­lut­ta­jaa sekä aja­tus­ten pöy­hi­jää ja osaa­vaa puhujaa?

Ryhmäprosessien suunnittelu ja toteutus

Orga­ni­saa­tiois­sa on hyvä ottaa välil­lä ulko­puo­li­nen ryh­män vetä­jä tehos­ta­maan asioi­den eteen­päin vientiä.